Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Naar een klimaatbestendig Markdal

"De huidige plannen die de Vereniging Markdal in samenwerking met de gemeenten Breda, Alphen-Chaam, de provincie en het waterschap Brabantse Delta hebben ontwikkeld voor de herinrichting passen goed in de nieuwe manier waarop we in de toekomst moeten gaan kijken naar omgaan met water of ook omgaan met droogte". Dat was de conclusie van een discussieavond over de klimaatuitdagingen op 14 april j.l. in de Pekhoeve te Ulvenhout. 

De vereniging vond drie sprekers met allemaal hun eigen expertise op dit gebied bereid om daar hun licht over te laten schijnen met uiteraard speciale aandacht voor de rivier de Mark en het stroomgebied van de rivier. Niet voor niets koos de vereniging voor de ietwat prikkelende vraag ‘Houden we in de nabije toekomst droge voeten in Breda?’ En eigenlijk hadden ze alle drie een positieve boodschap. Sprekers waren Pieter Schengenga, Frank van Lamoen en Jan Janse. 
Grote opgaven zijn volgens Pieter Schengenga, directeur van een ontwerpbureau, voor ons land om om te gaan met de stijging van de zeepspiegel. Ruim één meter hoger in de 22e eeuw lijkt ver weg maar is minder ver dan je denkt als we beseffen dat de Deltawerken een halve eeuw in beslag hebben genomen
Frank van Lamoen van de Provincie Noord Brabant noemde het landschap een soort emmer waar water in (regen) en water uitgaat (beregening). Een emmer waar voldoende water van goede kwaliteit in moet zitten en die emmer is leeg. Het grondwaterpeil moet dus met maatregelen  worden aangevuld. Wat er valt moet maximaal worden vastgehouden, lagere delen moeten structureel natter worden gehouden en er moet meer ruimte komen voor het opvangen van pieken in de regenval.
Jan Janse, landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer, hield de aanwezigen voor dat het erg belangrijk is om in de bovenloop van de Mark water te bergen/vast te houden en te zorgen voor een goede organische bodem. Daardoor wordt het mogelijk om 20 tot 30 procent meer water vast te houden.

Van water vasthouden in de hoge zandgronden, herstel van het grondwaterpeil in gebieden waar dit de laatste decennia massaal ‘opgesoupeerd’ is en slim omgaan met extreme regenval en plaatsmaken voor water waar dit kan. Het kwam allemaal aan de orde in de Pekhoeve.

Bestuurslid en initiator van de discussieavond, Joost de Jong, zei ter introductie dat de regering recent een brief heeft geschreven aan de Tweede Kamer waarin extra maatregelen worden aangekondigd dat er het water in de hoge rivierdalen in de hoge zandgronden schoner moet worden. Goede zaak is dat er niet langer alleen gekeken wordt naar de rivierdalen maar dat het hele stroomgebied wordt meegenomen inclusief de beekjes die op de rivieren uitkomen.

Een uitgebreid verslag is te vinden op http:// Markdal kan belangrijke rol spelen in verbetering grondwaterpeil en waterberging - Vereniging Markdal. Aan het einde van dat bericht is ook een link aangegeven naar de gehouden presentaties.

Overleg wijk- en dorpsraden met Staatsbosbeheer.
Afsluiten van het struinpad aan de oostkant van de Mark ter discussie. 

Op donderdagmiddag 7 april J.l heeft - op initiatief van de Vereniging Markdal een goed overleg plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer en vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden uit de omgeving. Dat waren de dorpsraad Ulvenhout en de wijkverenigingen van Ginneken=Ginneken, Bieberg en de buurtvereniging ‘Tussen Mark en Mastbos’. Onderkend wordt dat de toegenomen recreatiedruk tot veel onrust en verstoring voor vogels leidt. In het overleg heeft Staatsbosbeheer een toelichting gegeven op het afsluiten van het struinpad aan de oostkant van de Mark. De aanwezigen waren blij met de toelichting van Staatsbosbeheer over het beheer en hoe ze daarbij een balans probeert te vinden tussen de belangen van recreatie en natuur. Ook Staatsbosbeheer heeft het gewaardeerd om een toelichting te kunnen geven. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst kunt u (binnenkort) vinden op de website van de vereniging Markdal: http://www.verenigingmarkdal.nl
 
Scholieren aan het werk op de proefvelden in Strijbeek

Op 18 mei 2022 kwamen leerlingen van MBO4-plantenteelt van Curio uit Breda naar de Markhoeve in Strijbeek. Op school was al voorgezaaid in de kas. Met een kofferbak vol planten van yacon, zoete aardappel en eetbare pompoen konden de proefvelden direct worden ingeplant.
 
Geoff van Delphy BV leidde de leerlingen eerst rond langs de gewassen die er al staan. Zo vertelde Geoff dat de wintertarwe die er groeit, een oud graan is dat 400 jaar geleden door Nederlandse Doopsgezinden naar Amerika werd meegenomen. Nu staat het weer op de blok in Strijbeek, waarbij de korrels naar een molenaar gaan en waarbij de stengels mogelijk in de bouw gebruikt gaan worden. Door veredeling zijn de stengels korter en ontstaan er minder ziekten.
 
Dit is ook precies waar de proefvelden voor bedoeld zijn. Met subsidie van de provincie wordt onderzocht of bepaalde gewassen wel op zandgrond te telen zijn, met zo min mogelijk chemische middelen en kunstmest. Ook gaat het om een vitale bodem, meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Vervolgens is er en zoektocht of (delen) van de gewassen als vervanging kunnen dienen voor bouwmaterialen, plastics, verf en cosmetica en daarmee een bijdrage leveren aan een circulaire economie.
 
Het project is een samenwerking tussen zes bedrijven/organisaties, waaronder Delphy BV en de Vereniging Markdal. Namens hen heeft Delphy BV in 2020 een subsidie aangevraagd bij de provincie, die eind 2022 afloopt.  
Wie meer wil lezen over de achtergrond van de subsidie: 
Subsidie Delphy bv Ketensamenwerking Biobased - Provincie Noord-Brabant
 
 

 
Nog een paar weken verse asperges en aardbeien in Strijbeek te koop.

Op de weg van Galder naar Strijbeek (Markweg 15) staat een bord langs de weg van de familie Jansen. Trots laat mevrouw Jansen zien hoe de asperges en aardbeien er uit zien. Zij telen hier al 30 jaar deze producten. Wie belangstelling heeft om langs te gaan, kan even van te voren bellen: 06-17436483.
Voorlichtingsavond in de Klokkenberg.

Op 23 mei j.l. heeft de Vereniging - samen met Krijn Kalma, een bewoner van de Klokkenberg - een voorlichtingsavond georganiseerd voor de bewoners van de Klokkenberg. Daarbij werd ingegaan op de vereniging, de plannen voor de herinrichting van de Mark en de A 58. Met een levendige discussie zijn weer veel bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen in hun eigen omgeving.

voorlichting

Naast deze bijeenkomst heeft de Vereniging de afgelopen maanden meerdere presentaties gegeven over de vereniging en de gebiedsontwikkeling in het Markdal.
Zo heeft Nellie Raedts, bestuurslid van de Vereniging Markdal, een presentatie verzorgd voor de Erfgoed vereniging Engelbrecht van Nassau, de heemkundekring in de gemeente Breda. 
Verder heeft Joost de Jong, bestuurslid van de Vereniging Markdal, dit voor jaar een presentatie verzorgd voor de Lionsclub.
De vereniging wil op deze manier de betrokkenheid van organisaties bij het Markdal vergroten. Indien uw organisatie belangstelling heeft voor een avond over het Markdal, kunt u zich wenden tot info@markdal.nl
 
Geniet van het mooie Markdal
Bent u al lid?

Als vereniging streven we naar meer leden. Om lid te worden: Kijk op onze website: http://www.verenigingmarkdal.nl
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 38ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief is gemaakt door het team Communicatie van de Vereniging Markdal. Daarin nemen deel Jan Roovers, Rene Kloeg, Arnold Velders, Susan van der Riet, Joost de Jong (eindredactie)
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp