Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
foto John Beckers
De Vereniging Markdal duurzaam en Vitaal wenst u:
Prettige feestdagen en een gezond, duurzaam en vitaal 2020.
Wethouder Paul de Beer van Breda: "Complimenten voor de Vereniging Markdal".

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Markdal in de gemeenteraad van Breda was Paul de Beer lovend over de Vereniging: "Met dank aan de Vereniging voor deze gebiedsgerichte aanpak". Hij geeft aan dat in dit plan de natuurdoelen nog niet bepaald zijn. Hij wil pro-actief aan de slag. "Ons buitengebied moet geen Anton Piek landschap worden", aldus De Beer.
 
Gemeenteraden van Alphen Chaam en Breda zijn akkoord met de bestemmingsplannen voor het Markdal.
Markdal klaar voor de volgende fase met bestemmingsplannen.

 
De gemeenteraden van Alphen-Chaam en Breda stelden op 12 en 19 december de bestemmingsplannen voor het Markdal vast. “Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal, samen met ambtenaren en bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap en samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met de natuurverenigingen plaatsgevonden. Er liggen nu plannen voor natuurontwikkeling en hermeandering in het Markdal”, aldus Paul de Beer, wethouder van Breda.

Ook Erik Wilmsen, wethouder van Alphen-Chaam is enthousiast: “Met de vaststelling van het bestemmingsplan zetten we weer een belangrijke stap om te komen tot een nog mooier natuur- en  recreatiegebied bij Galder en Strijbeek. Met aandacht voor de leefomgeving, verbetering van de waterkwaliteit en veiligheid, een mooier landschap en initiatieven voor kleinschalige recreatie past het Markdal goed bij het Cittaslow-gedachtegoed van de gemeente Alphen-Chaam.”
De bestemmingsplannen lagen dit voorjaar ter inzage in beide gemeenten. Belanghebbenden konden hier op reageren.
 

Royal HaskoningDHV gaat aan de slag
Voor het Markdal heeft waterschap Brabantse Delta een bijzondere aanbesteding doorlopen om een adviesdienst te vinden voor de volgende fase. Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta: “Een afvaardiging van de Vereniging Markdal speelde een belangrijke rol bij het aanbestedingsproces. De aanbesteding liep daardoor anders dan het waterschap normaal gewend is. Maar door het proces op deze manier te doen, hebben we nu samen de keuze voor het bureau gemaakt en een belangrijke stap gezet richting de uitvoering.” In plaats van een risicodossier mochten de bureaus maximaal vijf kansen aanleveren die van toegevoegde waarde zijn voor het projectresultaat en de doelstellingen. De bureaus konden zich hiermee onderscheiden in creativiteit. Een aspect dat voor het project Markdal extra belangrijk is. Na de beoordeling van het kansendossier hebben drie bureaus een definitieve inschrijving ingediend. Deze zijn beoordeeld door het waterschap en de vereniging. Royal Haskoning DHV werd als beste beoordeeld. Samen met de vereniging en waterschap starten ze nu met de volgende fase: het ontwerp. Het ontwerp wordt zodanig uitgewerkt, dat in 2021 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal in de gemeente Alphen-Chaam.
 
Jettie Rattink: "Het wordt nu concreter"
“Natuurlijk zijn wij blij dat de bestemmingsplannen, op basis van ruimere mogelijkheden in het ruimtelijk beleid van de provincie, in beide gemeenten nu zijn vastgesteld,” zegt Jettie Rattink, voorzitter van de vereniging. “We werken als vereniging al enige jaren met  bewoners en betrokkenen in en om het Markdal aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. Zo werken we onder andere samen aan de hermeandering van de Mark en de nieuwe natuur die daar bij hoort. Het voorkeursalternatief voor de nieuwe loop van de Mark is tot stand gekomen na veel schetssessies en gesprekken. Het bureau kan nu aan de slag om dat alternatief uit te werken naar een definitief ontwerp. Met de goedgekeurde bestemmingsplannen wordt het mogelijk dat extra grond ingezet kan worden voor natuur of / en herinrichting van de Mark. Die procedure moest gevolgd worden, ondanks het feit dat we met onze wijze van werken voorlopen op de nieuwe omgevingswet. We zijn verheugd dat we nu in een concretere fase terecht komen. We kunnen gezamenlijk met het genoemde bureau, de andere partners en alle andere betrokkenen verder werken aan dat definitief ontwerp. We werken ook verder aan alle andere zaken als landbouw, energie, enzovoorts.  Zo maken we het Markdal werkelijk duurzaam en vitaal.”
ALV (Algemene Ledenvergadering) op 20 januari a.s.

Om in uw agenda te reserveren: Op 20 januari a.s vindt een Algemene Ledenvergadering plaats in De Donk, Ulvenhout. Leden ontvangen hiervoor over enkele weken een schriftelijke uitnodiging. Ook niet leden zijn welkom.
Agenda:
19.00 uur: Inloop.
19.30 uur: Huishoudelijk gedeelte. 
Tijdens deze vergadering zal ingegaan worden op de nieuwe opzet van de Vereniging. Zie interview met Dorine Brinkhof (hieronder). 
20.15 uur: Pauze
20.30 uur: Op weg naar realisatie. Presentatie door Royal HaskoningDHV over hun aanpak om tot een concreet inrichtingsplan te komen.
Ruime gelegenheid voor discussie.
Verder discussie over toekomstig beheer.
22.00 uur: Sluiting.
Dorine Brinkhof: Op naar de Vereniging 2.0

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 januari a.s. komt de Vereniging 2.0 op de agenda. Een van de AB leden die betrokken is bij de voorbereiding van dit onderwerp, is Dorine Brinkhof.
We vroegen haar om een toelichting.

Wat houdt dat in, Vereniging Markdal 2.0?

Dorine: "De Vereniging maakt verschillende fasen door. De afgelopen vijf jaar hebben we veel werk gestoken in de voorbereiding en de planvorming. We willen nu markeren dat we naar de uitvoeringsfase gaan. Is de Vereniging adequaat ingericht voor de nieuwe uitvoeringsfase? We willen het bestuur verbreden omdat nu de werklast te sterk bij de voorzitter en vice-voorzitter terecht komt. Ook willen we daarmee de kennis en ervaring breder verdelen".

Hoe wordt dat uitgewerkt?

We hebben een schetsontwerp gemaakt voor de toekomstige situatie. Met een verbreed bestuur nieuwe stijl en daarbij een aantal duidelijke rollen voor de verschillende bestuursleden. De komende tijd willen we invulling geven aan dat plaatje. En op de ALV willen we laten zien hoe ver we zijn met het nieuwe bestuur, met het Algemeen Beraad en de werkgroepen. Naast de bestaande Stichting Markdal (voor de financiële zaken en de grondtransacties) wordt een Stichting Markhoeve opgericht voor het beheer van dat complex.
Mogelijk zal in de toekomst nog een Stichting worden opgericht voor het beheer van het gebied.
We willen de organisatie zo inrichten dat diegenen die betrokken willen worden bij de ontwikkeling van het gebied de mogelijkheid hebben om een inbreng te leveren: of op bestuursniveau, of meedenken of hand-en spandiensten of ad hoc klussen. Voor bepaalde thema's (zoals beplantingen, recreatie of beheer) zullen werkateliers komen. Het is voor betrokkenen heel leuk om op die manier mee te denken met de uitvoering. We doen dus een beroep op onze leden om zich beschikbaar te stellen voor activiteiten die de komende jaren gaan plaatsvinden".
 
Oproep

De Vereniging zoekt belangstellenden voor het bestuur, voor het Algemeen Beraad of voor werkgroepen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Jettie Rattink, jettierattink@gmail.com.
Toekomstgesprekken agrarische bedrijven 

De Vereniging Markdal wil ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzaam en vitaal Markdal  stimuleren en ondersteunen. De werkgroep Landbouw van de Vereniging Markdal zoekt naar toekomstmogelijkheden voor een duurzame en vitale land- en tuinbouw. Op een gezamenlijke bijeenkomst van boeren en tuinders in het Markdal afgelopen voorjaar is besloten tot het organiseren van persoonlijke toekomstgesprekken bij boeren en tuinders thuis. Het zijn gesprekken met een vertrouwelijk karakter en gratis aangeboden door de Vereniging. 
Doel van deze gesprekken is het ondersteunen van de agrarische ondernemers  bij de persoonlijke keuzes voor de toekomst. Verder vormt het een verkenning wat agrariërs met andere agrariërs samen kunnen doen of met andere bedrijven of initiatieven. En om te onderzoeken wat bijdraagt aan de toekomst van het eigen bedrijf en tevens goed is voor de duurzaamheid en vitaliteit van het Markdal als geheel.

Boerderijpluim voor het landgoed Nuwenhuys

Het Bredase landgoed Nuwenhuys heeft de Brabantse boerderijpluim 2019 gewonnen. Wij feliciteren Annina en Jean Marie met deze waardering van de Stichting Brabantse Boerderij. 

Zij krijgen deze waardering voor de wijze waarop ze het oude vervallen pand hebben opgeknapt en gerestaureerd waarbij ze zoveel mogelijk de authentieke onderdelen hebben bewaard. 

In het nieuwe bestemmingsplan, waarbij de Vereniging een belangrijke rol speelt, krijgen ze toestemming om het komend jaar een nieuwe Vlaamse schuur te bouwen.

 

Nieuwbouw proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek gestart
 
De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is begonnen met de bouw van een multifunctionele bedrijfsruimte bij de Markhoeve aan de Strijbeekseweg in Strijbeek. Ardie van Honk , projectleider voor de nieuwbouw liet recent tijdens een informatiemarkt, georganiseerd door MBO ‘Helicon” over de proefvelden bij de Markhoeve ook het nieuwbouwplan zien.
De nieuwbouw komt op de plaats van de oude loods bij de Markhoeve, die kort voor de zomer is gesloopt. Restmateriaal van die sloop wordt hergebruikt als bodemversteviger voor de nieuwbouw.
De Markhoeve is nu nog eigendom van de provincie Noord-Brabant. Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging Markdal en de provincie Noord-Brabant wordt de Markhoeve in het verlengde van alle plannen in het Markdal overgedragen aan de vereniging. Die werkt op dit moment voor het beheer van de Markhoeve aan de oprichting van een Stichting Markhoeve, die een autonoom bestuur krijgt.
“We hebben voor we de plannen gingen uitwerken gekeken naar de wensen van de omgeving. Daar zijn verschillende zaken genoemd aan de hand van het ‘perspectief voor Strijbeek” ( voorjaar 2014). Helaas kon niet alles gerealiseerd worden. Een uitdrukkelijke wens was om verbinding te maken met het onderwijs. Die komt op verschillende wijzen tot stand, ook op de verschillende opleiding niveaus.
Uiteindelijk zijn we zo ook uitgekomen bij de invulling met bedrijven die werken aan onderzoek in de agrarische sector. Op dit moment is in noodunits het bedrijf RED Lecithine bv gevestigd. Dat richt zich op het winnen van de stof lecithine uit Soja. Lecithine is een biologisch alternatief voor o.a. e-stoffen in voedingsmiddelen”, aldus Van Honk.
Het ontwerp voor de nieuwbouw is gemaakt door Studio EMW. Studio EMW bestaat uit twee jonge, net afgestudeerde, architecten die tijdens hun studie via Werkplaats de Gruyter (tegenwoordig opererend onder de naam Waardenmakers) al betrokken zijn geraakt bij het initiatief. De loods krijgt een oppervlakte van 45 bij 30 meter. Het gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Er is sprake van een zeer korte bouwtijd, omdat er met prefab elementen wordt gewerkt. De Markhoeve krijgt aan de Zuidzijde een ‘groendak’ in combinatie met zonnepanelen. Op het dak worden vier teeltvlakken met verschillende typen groen aangelegd
Een deel van het dak is luchtzuiverend en kan CO2 uit de lucht die vrijkomt in het bedrijfsgebouw zuiveren. “We hopen dat via doorontwikkeling van dit type dak we de mechanische luchtwassystemen van stallen kunnen vervangen”, aldus van Honk.
De gemeente Alphen-Chaam heeft dinsdag 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend. Een dag later is de bouw meteen begonnen.
                                                                                                                                     
 
 
 
Laten we de Facebookpagina van
Vereniging Markdal
meer bekendheid geven
 

Veel mensen die volgen wat de Vereniging Markdal de laatste jaren heeft gedaan en nog gaat doen hebben misschien ook een Facebookaccount. De Vereniging in ieder geval wel. Nu de plannen met het vaststellen van de bestemmingsplannen steeds vaster vorm aannemen wil de vereniging ook meer aan de weg timmeren. De website bevat meer en meer artikelen over actuele ontwikkelingen en ook de Facebook pagina wordt actiever voorzien van verse onderwerpen.
Om de Facebookpagina een groter bereik te geven is het goed als we meer mensen zover kunnen krijgen dat ze pagina leuk vinden of gaan volgen. Iedereen met een Facebookaccount kan ons daarbij helpen. Nodig uw vrienden op Facebook uit om de pagina van de vereniging leuk te vinden. Dat kan door de volgende stappen te volgen.
Stap 1:
Log als jezelf in op Facebook
Stap 2:
Zoek in de zoekbalk van Facebook naar de pagina van de Vereniging Markdal en klik op het eerste zoekresultaat.
Stap 3:
Klik onderaan de omslagfoto op de drie puntjes naast opslaan.
Stap 4:
Selecteer alle vrienden en neem vervolgens even de lijst door of er mensen of pagina’s tussen staan die je de uitnodiging niet wil sturen. Als laatste klik je op uitnodiging verzenden.
 
Namens de werkgroep Communicatie hartelijk dank.
 
 
bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 27ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp