Copy
Nieuwsbrief nr. 8 van de Vereniging Markdal. Augustus 2015
View this email in your browser
Welkom op 21 september op de Algemene Leden Vergadering!

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal gaat dit jaar over de stap van visies en ideeën naar de feitelijke uitvoering. Die ALV vindt plaats op 21 september a.s. in de Pekhoeve te Ulvenhout. 
Het programma voor deze avond is als volgt:
19.30 uur: Zaal open. Koffie. Informeel gedeelte waarbij aan verschillende tafels werkgroepen uitleg gegeven wordt over hun activiteiten. Dat zijn werkgroepen die zich met cultuurhistorie, natuur en water, recreatie en toerisme en Strijbeek e.d bezighouden.
20.00 uur: Opening van de vergadering door voorzitter Jettie Rattink. Start van het huishoudelijk gedeelte. Financiële verantwoording door de penningmeester Jan Roovers. Oordeel kascommissie. Toelichting op het jaarverslag van de Vereniging. Deze stukken zijn te vinden op de website http://www.verenigingmarkdal.nl/jaarrekeningen-2014-vastgesteld/
20.30 uur: . Nellie Raedts zal ingaan op de integrale visie van de Vereniging Markdal. Zij zal met beelden een toelichting geven op  de 10 belangrijkste punten uit die visie. Vertegenwoordigers van de vier werkgroepen (water en natuur, verkeer en toerisme, landbouw, cultuurhistorie) geven een pitch (2-3 minuten) over de door hen opgestelde deelvisies. Gevolgd door reflectie vanuit de zaal op deze punten.
21.00 uur Pauze.
21.15 uur: De uitvoering van de werkzaamheden: Marcel van Miert presenteert de voortgang van de uitvoering. Hoe vindt de aanpak plaats? Hoe worden de ideeën en visies vanuit de Vereniging vertaald naar concrete projecten in het gebied?
21.30 uur: Gelegenheid voor reactie.
21.45 uur: Vooruitblik door Sjef Langeveld, vice-voorzitter van de Vereniging. Rondvraag.
22.00 uur Sluiting.
Na de vergadering is er gelegenheid om aan verschillende tafels met de werkgroepen van de Vereniging verder te praten over activiteiten en standpunten van de Vereniging.

Op de Algemene Leden Vergadering zijn ook belangstellenden welkom om kennis te nemen van de voortgang, ontwikkelingen en plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal.

BIG JUMP 2015: Druk en gezellig.

"Wat zou het mooi zijn als het weer normaal wordt om in de Mark te zwemmen", zei Heemkundige Guy Muesen op de Big Jump 2015 op 12 juli j.l. Bij dit jaarlijks evenement op de grens van België  en Nederland wordt er in de Mark gesprongen. Dit alles onder het motto "Te water voor proper water" . Met 150 mensen een druk bezochte bijeenkomst. "Laten we niet naar elkaar wijzen omdat de doelen nog niet gehaald zijn. Maar laten we de hand in eigen boezem steken en ieder doen wat hij zelf kan", waren de inspirerende woorden van Adje Aerts, veehoudster.

Evenwicht nodig in het Markdal

Frank van Alphen: "In het Markdal is een samenspel nodig van landbouw, natuur en recreatie. Dat evenwicht moeten we zien te houden. Een land heeft producerende bedrijven nodig". Hij kweekt aardbeienplanten voor de hele wereld. Hij zoekt samen met de Vereniging Markdal naar oplossingen. Op de  website http://verenigingmarkdal.nl/over-de-landbouw/  staat een interview met hem.

27 september 2015: Buitenfair Staatsbosbeheer
Op 27 september a.s. zal de jaarlijkse Buitenfair van Staatsbosbeheer plaatsvinden. Dat gebeurt bij de boerderij van Staatsbosbeheer, Bouvignelaan 35 te Breda (achter kasteel Bouvigne). Tussen 10 uur en 17.00 uur worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Zie ook: http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/baronie-van-breda/naar-buiten-fair-mastbos
De fair zal dit jaar in het teken staan van Mastbos 500 jaar. Het Mastbos en het Markdal vormen samen een ecologisch waardevol systeem. Daarom werkt de Vereniging nauw samen met Staatsbosbeheer in het Markdal.
Meer inlichtingen bij: naarbuitenfair@Staatsbosbeheer.nl.
 

Nieuwe Meander bij de Klokkenberg
In juni van dit jaar is de meander bij de Klokkenberg hersteld. Het waterschap heeft nu maatregelen genomen om te voorkomen dat de nieuwe meander weer snel dichtslibt. Door de aanleg van een strekdam in de Mark zal het water via de nieuwe meander verder stromen. De stroomsnelheid is daardoor hoger. Daardoor zal er minder slib bezinken. Hierdoor zal  de nieuwe meander minder snel dichtslibben.

Het is al mogelijk om door de nieuwe  meander te kanoën. 

"Perspectief voor het Markdal" aangeboden aan gemeenten.

Eind augustus is het 'Perspectief voor het Markdal'  door de Vereniging aangeboden aan de gemeente Breda en Alphen Chaam. Deze visie past in het zgn. 'meerwaardetraject' van de Provincie Noord Brabant. Bij dit meerwaardetraject wordt gezocht naar meer ruimtelijke flexibiliteit om een plan met meerwaarde voor de bewoners en een duurzaam en vitaal Markdal te realiseren. Op 22 juni j.l. is dit met bewoners van het Markdal besproken. Er zijn ca 30 initiatieven waar bewoners vragen om meer mogelijkheden in het ruimtegebruik in ruil voor medewerking aan een beter Markdal (bv. 20 ha EHS). Op basis van de avond met de bewoners is het rapport 'Perspectief voor het Markdal' verder aangescherpt en besproken met het waterschap en bestuurders van de twee gemeenten. De bevindingen hieruit zijn ook verwerkt en het rapport is als eerste officiële stap in het proces aangeboden aan de twee gemeenten. Op de site van de Vereniging http://verenigingmarkdal.nl/plan-meerwaardetraject-naar-gemeenten/ u de laatste versie bekijken. Meer inlichtingen via info@verenigingmarkdal.nl .

Hoofdlijnen voor de toekomst van het Markdal. (uit het 'Meerwaardeplan')

Voor het Markdal zijn door de Vereniging een aantal lijnen uitgezet:
1. De Mark is zoveel mogelijk vrijstromend en tegelijk heeft het Markdal voldoende capaciteit om piekafvoeren tijdelijk te bergen.
2. De biodiversiteit en het zuiverend vermogen nemen toe.
3. De land- en tuinbouw heeft toekomst en ook andere passende economische activiteiten krijgen een plek.
4. De landschappelijke kwaliteit is gebaseerd op het beeld van een beekdallandschap en op de oorspronkelijke ontginningstypen.
5. Het gebied is aantrekkelijk voor bezoekers; er is ruimte voor stille recreatie.
6. De cultuurhistorische en archeologische waarden zijn beleefbaar in het landschap.
7. De verkeersstructuur is afgestemd op de structuur en het gebruik van het beekdallandschap en op de oorspronkelijke ontginningstypen.
8. Het Markdal vormt en biedt een belangrijke bron voor kennisuitwisseling en informatie.
9. Zeggenschap over eigendom en beheer blijft zoveel mogelijk bij de mensen in het gebied.
10. Bewoners in en om het Markdal vormen een prettige sociale gemeenschap. Er is speciale aandacht voor Strijbeek en voor de mogelijkheden van jonge mensen.
Zonnestroom in het Markdal.

In het Markdal is een enthousiaste projectgroep "Zon op de Mark" gestart die een stimulans wil geven aan het gebruik van zonnestroom in het Markdal. Deze groep en de Vereniging gaan nauwer samenwerken. Samen met de Bredase energiecoöperatie BRES wil men een doorbraak realiseren: een groot zonne-energiesysteem waarmee de bewoners uit Markdal en omgeving samen hun eigen energie met zonnestroom opwekken. Het streven is om investeerders in zonne-energie te koppelen aan dakeigenaren / lokale (agrarische) bedrijven.
Meer inlichtingen bij job.swens@j-ob.nl
 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze achtste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp