Copy
CLLC / WGC - Digwyddiadau / Events
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Digwyddiadau

Events

Darlledu yng Nghymru: Dyfodol Siarter y BBC


6pm ddydd Mawrth
15 Mawrth 2016

Stiwdio Grace Williams,
Canolfan y Mileniwm

 

Broadcasting in Wales: The Future of the BBC Charter 


6pm Tuesday
15 March 2016

Grace Williams Studio,
Wales Millennium Centre


 

Hoffem eich gwahodd i’n digwyddiad “Darlledu yng Nghymru: Dyfodol Siarter y BBC, a fydd yn edrych ar ddyfodol y BBC yng Nghymru."


Mewn cyfnod lle mae dyfodol Siarter y BBC yn cael ei drafod yn gyhoeddus, a gwleidyddion ym Mae Caerdydd a San Steffan yn edrych ar ddyfodol y wasg, mae hwn yn amser tyngedfenol i ddarlledu yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn trafod y prif bynciau sydd wedi codi o’r trafodaethau hyn a sut y gallen nhw ddylanwadu ar ddyfodol y BBC yng Nghymru.

Ymhlith y siaradwyr bydd:

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru

Elan Closs-Stephens, Ymddiriedolwr BBC dros Gymru

Angela Graham, Panel Cyfryngau y Sefydliad Materion Cymreig

Angharad Mair, Tinopolis

Yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Fydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru
 

We would like to invite you to our event “Broadcasting in Wales: The Future of the BBC Charter”, an event that will look at the future of the BBC in Wales.

At a time when the future of the BBC’s Charter is being debated in public, and with politicians in Cardiff Bay  and Westminster looking at the future of the media, this is a crucial time for broadcasting in Wales. This event will look at the key topics emerging from these debates and how they might influence the future of the BBC in Wales.

Speakers at the event will include:

Rhodri Talfan Davies, Director of BBC Wales

Elan Closs-Stephens, BBC Trustee for Wales

Angela Graham, IWA Media Panel

Angharad Mair, Tinopolis

Professor Richard Wyn Jones, Director, Wales Governance Centre

Event will be chaired by Vaughan Roderick, BBC Wales Welsh Affairs Editor
 

Cofrestru/Registration

Etholiad 2016: Seminar Frecwast Canolfan Llywodraethiant Cymru 

8.30am ddydd Mawrth
22 Mawrth 2016

Y Brif Neuadd, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

 

Election 2016: Wales Governance Centre Breakast Seminar8.30am Tuesday
22 March 2016

Main Hall, Pierhead Building, Cardiff Bay


 

Noddir y digwyddiad hwn gan David Melding AC.

Digwyddiad wedi gwerthu allan- llefydd ar rhestr aros ar gael

Hoffem eich gwahodd i seminar frecwast Canolfan Llywodraethiant Cymru ar Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.

 

Bydd yn gyfle i gael cipolwg ar dirwedd etholiadol Cymru yn 2016 ac yn cynnwys cyflwyniad gan yr Athro Roger Scully ar obeithion y pleidiau yn yr etholiad sydd i ddod. Bydd y rheiny sydd yn mynychu’r gynhadledd gyda’r cyntaf i glywed canlyniadau diweddaraf Astudiaeth Etholiad y Cynulliad 2016; byddwn yn rhyddhau data newydd yn y seminar ar lle mae’r pleidiau yn sefyll ac effaith gynnar ymgyrchoedd y pleidiau gwahanol.

 

Yn dilyn y cyflwyniad bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda’r Athro Roger Scully a’r Athro Richard Wyn Jones, dan gadeiryddiaeth Bethan Rhys Roberts o BBC Cymru.

This event is sponsored by David Melding AM.

 

Event has sold out- places available on the waiting list

We would like to invite you to the Wales Governance Centre’s Breakfast Seminar on the 2016 National Assembly Election.

 

The seminar will take an in-depth look at the electoral landscape in Wales in 2016. The event will include a presentation from Professor Roger Scully who will explore the parties’ prospects for the forthcoming election. Those attending the seminar will also be the first people to hear results from the 2016 Welsh Election Study: we will be releasing new data at the seminar on the standing of the parties and on the impact of the parties’ early campaigning efforts.

 

This presentation will be followed by a Question and Answer session with Professors Roger Scully and Richard Wyn Jones, chaired by BBC Cymru Wales journalist Bethan Rhys Roberts.

 

Cofrestru/Registration
Twitter
Twitter
Website
Website

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk