Copy
CLLC / WGC 
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Adroddiad Newydd

New Report

Yn ôl ffigurau gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, mae nifer yr achosion o hunan-niweidio mewn carchardai yng Nghymru wedi cyrraedd eu lefelau uchaf erioed.

Drwy ddefnyddio data o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn ogystal â ffigurau gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder sydd ar gael i’r cyhoedd, mae’r adroddiad yn dangos y cynyddodd nifer yr achosion o hunan-niweidio (heb gynnwys CEM Berwyn*) 16% yn ystod y flwyddyn a orffennodd ym mis Mawrth 2019. Roedd hynny’n dilyn y nifer uchaf erioed a gofnodwyd y flwyddyn flaenorol.

Cafwyd hefyd y nifer uchaf erioed o ganfod cyffuriau - 61% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol. Bu cynnydd sylweddol hefyd yn nifer y digwyddiadau oedd yn ymwneud ag arfau.

Mae’r gyfradd garcharau yng Nghymru yn parhau i fod yn uwch na’r un yn Lloegr. Mae’r adroddiad newydd yn datgelu hefyd fod rhagor o bobl o dan oruchwyliaeth brawf yng Nghymru o gymharu â Lloegr.

Meddai’r awdur Dr Robert Jones, sydd wedi bod yn casglu data ar gyfer Cymru yn unig ers 2013: “Mae ein canfyddiadau yn datgelu cyfres o broblemau parhaus yng Nghymru sy’n cynnwys mwy o achosion nag erioed o’r blaen o hunan-niweidio, canfod cyffuriau a dod o hyd o arfau. Mae cyfraddau cynyddol y bobl ddigartref sy’n mynd i’r carchar a chyfran anghymesur y carcharorion o leiafrifoedd ethnig, hefyd yn parhau i fod yn broblemau difrifol.

“Mae’r ffigurau, sy’n aml yn dra gwahanol i’r ffigurau ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol, yn amlygu’r angen am ddata ar gyfer carchardai yng Nghymru yn unig gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae canfyddiadau pellach o gyflwyniad Dedfrydu a Charcharu yng Nghymru, 2018, yn dangos:

 • Yn 2018, cynyddodd nifer yr achosion o hunan-niweidio 200% yn CEM Brynbuga, 89% yn CEM Caerdydd, a 56% yn CEM Abertawe. Cafwyd 4% yn llai o achosion yn CEM Parc. Er gwaethaf y gostyngiad hwn, roedd pedwar achos o hunan-niweidio yn cael eu cofnodi yno bob dydd ar gyfartaledd;
 • Gyda’i gilydd, gan gynnwys CEM Berwyn, bu 3,024 achos o hunan-niweidio yng ngharchardai Cymru y llynedd;
 • Tra bod nifer y carcharorion o dan glo yng Nghymru (heb gynnwys CEM Berwyn) wedi cynyddu 5% ers 2013, mae nifer yr achosion o ganfod cyffuriau yng ngharchardai Cymru (heb gynnwys CEM Berwyn) wedi cynyddu 822% yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn o gymharu â chynnydd o 333% yng Nghymru a Lloegr yn gyffredinol.
 • Cynyddodd nifer yr achosion o ganfod cyffuriau yn CEM Berwyn 328% yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019. Cynyddodd poblogaeth y carchar 67% yn ystod y cyfnod hwn;
 • CEM Caerdydd oedd â’r gyfradd uchaf o ganfod cyffuriau, ar gyfradd o 51 o bob 100 carcharor, wedi’i ddilyn gan CEM Abertawe (48 o bob 100), CEM Parc (29 o bob 100), CEM Berwyn (16 o bob 100) a CEM Brynbuga/Prescoed (4 o bob 100);
 • CEM Berwyn (11) oedd â’r gyfradd uchaf o arfau y daethpwyd o hyd iddynt yng Nghymru fesul pob 100 o garcharorion, wedi’i ddilyn gan CEM Parc (10 o bob 100), CEM Caerdydd (4 o bob 100) a CEM Abertawe (3 o bob 100);
 • Er mai dim ond 2% o’r holl garcharorion yng Nghymru a Lloegr sydd yno, yn CEM Parc y cofnodwyd 9.3% o’r holl achosion o aflonyddwch yn 2018.
 • Cynyddodd canran y rhai oedd yn ddigartref a gyrhaeddodd carchardai Cymru yn 2018 - o 24% yn 2017 i 28% yn 2018. Yn CEM Caerdydd, nid oedd preswyl sefydlog gan bron un o bob tri (31%) o’r holl garcharorion a gyrhaeddodd y carchar;
 • Cynyddodd cyfradd y carcharorion o leiafrifoedd ethnig o Gymru yn 2018. Roedd 76 o bobl ddu o Gymru yn y carchar am bob 10,000 o’r boblogaeth. Roedd hyn o gymharu â 15 yn unig o bobl wyn fesul 10,000 o’r boblogaeth.
 • Yn 2018, cyrhaeddodd nifer y menywod o Gymru sydd yn y carchar eu lefel uchaf ar gyfartaledd ers i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ddechrau casglu data am Gymru yn unig yn 2013.
 • Cafwyd 8% yn llai o achosion o garcharorion yn ymosod ar ei gilydd yn 2018.
 • Cynyddodd nifer y bobl o dan glo yng ngharchardai Cymru yn 2018 oherwydd y cynnydd yn nifer y carcharorion yn CEM Berwyn a agorodd yn 2017. Yn CEM Berwyn y cofnodwyd y gyfradd uchaf o ymosodiadau ar staff a chanfod arfau ac alcohol fesul pob 100 o garcharorion yn 2018.
 • Mae cyfradd y bobl o dan oruchwyliaeth brawf wedi bod yn uwch yng Nghymru o gymharu â Lloegr ers 2013. Wrth gyfuno’r gyfradd garcharu a gorchmynion llys ar gyfer 2018, roedd 373 o bob 100,000 o boblogaeth Cymru o dan glo, o gymharu â 329 o bob 100,000 o boblogaeth Lloegr.

Ychwanegodd Dr Jones: “Gall ein gwaith parhaus ym maes cyfiawnder yng Nghymru gyfrannu at drafodaethau pellach yn y dyfodol am batrwm polisïau cosbi. Efallai bydd trafodaethau yn y dyfodol am fabwysiadu ymagwedd fwy cymharol drwy ddefnyddio tystiolaeth o arferion gorau mewn gwledydd eraill. Dyma bwnc yr ydym yn edrych i mewn iddo ar hyn o bryd.”

The number of self-harm incidents in Welsh prisons has reached record levels, figures from Cardiff University’s Wales Governance Centre show.

Drawing on data from Freedom of Information requests as well as publicly available Ministry of Justice figures, the report shows that self-harm incidents (excluding HMP Berwyn*) rose by 16% in the year ending March 2019, following a record figure the previous year.

There were also a record number of drug finds, up 61% on the previous year. Incidents involving weapons finds also rose significantly.

Wales continues to have a higher rate of imprisonment than England. The new report also uncovers for the first time that there are more people under probation supervision in Wales than in England.

Author Dr Robert Jones, who has been collecting Wales-only data since 2013, said: “Our findings reveal the persistence of a set of problems in Wales that include a record number of self-harm incidents, drug finds and weapons discoveries. Rising levels of homeless people entering prison and an over-representation of prisoners from ethnic minorities also continue to be serious issues.

“The figures, which often vary greatly from overall figures for England and Wales, underline the need for all Welsh-only imprisonment data to be made freely available by the Ministry of Justice.”

Further findings from Sentencing and Imprisonment in Wales, 2018 Briefing, show:

 • Self-harm incidents increased at HMP Usk by 200%, HMP Cardiff by 89% and HMP Swansea by 56% in 2018. The number of incidents recorded at HMP Parc declined by 4%. Despite this fall, an average of four self-harm incidents a day were recorded there;
 • In total, including HMP Berwyn, there were 3,024 self-harm incidents in Welsh prisons last year;
 • While the number of prisoners held in Wales (excluding HMP Berwyn) has increased by 5% since 2013, there was an 822% increase in the number of drug finds in Welsh prisons (excluding HMP Berwyn) during this period. This compares to a 333% increase for England and Wales as a whole.
 • The number of drug finds at HMP Berwyn increased by 328% in the year ending March 2019. The prison’s population increased by 67% during this period;
 • HMP Cardiff had the highest rate of drug finds in Wales at 51 per 100 prisoners, followed by HMP Swansea (48 per 100), HMP Parc (29 per 100), HMP Berwyn (16 per 100) and HMP Usk/Prescoed (4 per 100);
 • HMP Berwyn (11) had the highest number of weapon finds in Wales per 100 prisoners, followed by HMP Parc (10 per 100), HMP Cardiff (4 per 100) and HMP Swansea (3 per 100);
 • Despite holding just 2% of the total prison population in England and Wales, 9.3% of all prison disturbances were recorded at HMP Parc in 2018.
 • The percentage of those arriving into Welsh prisons as homeless increased in 2018 – from 24% in 2017 to 28% in 2018. At HMP Cardiff, almost a third (31%) of all prisoners arrived at the prison without a fixed abode;
 • The rate of imprisonment for people from ethnic minorities from Wales increased in 2018. There were 76 black people from Wales in prison for every 10,000 of the population. This rate compares to just 15 white people per 10,000 of the population.
 • In 2018, the average number of Welsh women in prison reached its highest level since the Wales Governance Centre began collecting Welsh-only data in 2013.
 • The number of prisoner-on-prisoner assaults decreased by 8% in 2018.
 • The number of people held in the Welsh prison estate increased in 2018, due to a rise in the number of prisoners at HMP Berwyn, which opened its doors in 2017. Berwyn recorded the highest rate of assaults on staff, weapon finds and alcohol finds per 100 prisoners in 2018.
 • The rate of people under probation supervision has been higher in Wales than England since 2013. When the imprisonment rate and court order rates are combined for 2018, the correctional population in Wales was 373 per 100,000, compared to 329 per 100,000 in England.

Dr Jones added: “Our ongoing work in the area of justice in Wales can contribute to ongoing and future discussions over the trajectory of penal policy. Future debates may wish to adopt a more comparative approach by drawing upon evidence of international best practice. This is a subject that we are currently investigating.”

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp