Copy
CLLC / WGC 
Having trouble viewing this email? View this email in your browser

Adroddiad Newydd

New Report

Yn ôl adroddiad, dylai Cymru ddilyn arweiniad cenhedloedd eraill a datblygu ffyrdd credadwy eraill i garcharu.

Ar ôl darganfod yn ddiweddar mai Cymru sydd â'r gyfradd garcharu gyfartalog uchaf yng ngorllewin Ewrop, mae academyddion o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn dweud bod eu dadansoddiad o chwe system farnwrol arall yn dangos i lunwyr polisi yng Nghymru sut y gallent o bosibl wyrdroi’r duedd hon.

Fis diwethaf, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder fod 10,000 o leoedd ychwanegol wedi’u creu mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd Dr Robert Jones: “Cymru sydd â’r gyfradd garcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop ar hyn o bryd, ac ymddengys nad oes fawr o obaith i hyn newid o dan y system gyfredol. Tanlinellwyd hyn fwyaf diweddar gan benderfyniad Llywodraeth y DU i ehangu’r ystad carcharorion gyda 10,000 o leoedd ychwanegol.

“Mae ein gwaith ymchwil i sut mae gwledydd eraill wedi mynd i’r afael â’u cyfraddau carcharu uchel yn dangos bod ffyrdd dichonadwy eraill i garcharu cadwraethol. Mae’r adroddiad yn dangos y gallai tystiolaeth gan ymchwil genedlaethol fod yn allweddol i ddull gwahanol radical yn y dyfodol o drin cyfiawnder troseddol yng Nghymru.

Dadansoddodd ymchwilwyr gyfraddau carcharu ac ymagweddau at bolisi cosbi yng Nghaliffornia, Efrog Newydd, Texas, y Ffindir, Portiwgal a'r Iseldiroedd. Roedd pump o'r chwe system a astudiwyd wedi llwyddo i ostwng eu cyfraddau carcharu.

Esboniodd Dr Jones: “Gellid ystyried nad yw enghreifftiau o ‘gymdeithasau carcharu uchel’ yn yr Unol Daleithiau yn berthnasol iawn i Gymru, ond mae’r awdurdodaethau hyn wedi lleihau nifer y bobl yn y ddalfa yn llwyddiannus ac yn dangos bod mentrau polisi penodol y mae Cymru, fel cymdeithas carcharu uchel, yn gallu dysgu ohonynt.

“Ymysg ein henghreifftiau Ewropeaidd, mae llunwyr polisïau yn y Ffindir wedi symud yn llwyddiannus o gael un o’r cyfraddau carcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop i un o’r lleiaf. Mae'r Iseldiroedd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn  nifer y carcharorion yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r enghreifftiau hyn yn rhoi gwersi pwysig i ni ar gyfer sut y gallwn wella’r sefyllfa yng Nghymru.”

Mae'r adroddiad yn ychwanegu y gellir priodoli'r cynnydd yn y boblogaeth mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr i raddau helaeth i newidiadau deddfwriaethol a pholisi a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys cyflwyno dedfrydau lleiaf posibl, cynnydd mewn dedfrydau mwyaf posibl a chreu troseddau newydd.

Yn ôl ymchwil flaenorol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, cynyddodd y digwyddiadau hunan-niweidio mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr 435% rhwng 2010 a 2018. Yn ystod yr un cyfnod, cynyddodd ymosodiadau carcharorion-ar-garcharor 136% a chynyddodd ymosodiadau ar staff o 72 yn 2010 i 342 yn 2018.

Yn ei argymhellion, mae’r adroddiad yn nodi bod angen “dull system gyfan” i ostwng cyfraddau carcharu.

Dywedodd Dr Jones: “Mae cyfle enfawr i lunwyr polisïau feddwl yn gyfannol am rôl y system gyfiawnder yng Nghymru. Gyda’i gilydd, mae’r astudiaethau achos hyn yn cynnig enghreifftiau pwerus o’r hyn y gallai Cymru fod pe bai ewyllys wleidyddol a strwythurau cyfansoddiadol ein cenedl yn alinio’n wahanol.”

Wales should be following the lead of other nations and developing credible alternatives to imprisonment, a new report says.

Having previously disclosed that Wales has the highest average imprisonment rate in Western Europe, academics from Cardiff University’s Wales Governance Centre say their analysis of six other judicial systems shows policymakers in Wales how they could potentially reverse this trend.

Last month, the Ministry of Justice announced the creation of 10,000 additional prison places in England and Wales.

Dr Robert Jones said: “Wales currently has the highest imprisonment rate in Western Europe and under the current system, there appears little prospect of this changing. This has been underlined by the UK Government’s recent decision to expand the prison estate by a further 10,000 places.

“Our research into how other countries have tackled their high imprisonment rates shows that there are viable alternatives to custodial imprisonment. The report demonstrates that international research evidence could be key to the future of a radically different approach to criminal justice in Wales.”

Researchers analysed prison rates and approaches to penal policy in California, New York, Texas, Finland, Portugal and the Netherlands. Five out of the six systems studied had been successful in lowering their prison rates.

Dr Jones explained: “It might be thought that examples from ‘high imprisonment societies’ in the United States are of little relevance to Wales, but these jurisdictions have successfully reduced the numbers of people in custody and show that there are specific policy initiatives from which Wales, as a high imprisonment society, can learn.

“Among our European examples, policymakers in Finland have successfully transitioned from having one of the highest imprisonment rates in Western Europe to one of the lowest. The Netherlands has seen a substantial reduction in prisoner numbers in recent years. These examples provide us with important lessons for how we could improve the situation in Wales.”

The report, International evidence on driving down imprisonment rates: What Wales could be? adds that the increased prison population in England and Wales can largely be attributed to legislative and policy changes introduced by the UK Government. These changes include the introduction of minimum sentences, an increase in maximum sentences and the creation of new criminal offences.

Previous research from the Wales Governance Centre showed that self-harm incidents in Welsh prisons increased by 435% between 2010 and 2018. Over the same period, prisoner-on-prisoner assaults rose by 136% and assaults on staff increased from 72 in 2010 to 342 in 2018.

In its recommendations, the report states that driving down imprisonment rates requires a “whole system” approach.

Dr Jones said: “There is enormous opportunity for policy makers to think holistically about the role of the criminal justice system in Wales. Taken together, these case studies offer powerful examples of what Wales could be, were our nation’s political will and constitutional structures to align differently.”

Rydych wedi cael eich anfon e-bost hwn wrth i chi wedi dangos diddordeb yn y Ganolfan Llywodraethu Cymru yn y gorffennol.
Os hoffech dynnu eich enw o'r rhestr bostio, anfonwch e-bost
WGC@cardiff.ac.uk

 
 
You have been sent this email as you have indicated an interest in the Wales Governance Centre
in the past.
If you would like to un-subscribe from this mailing list, please email 
WGC@cardiff.ac.uk


This email was sent to <<Cyfeiriad Ebost / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Canolfan Llywodraethiant Cymru / Wales Governance Centre · Pierhead, Pierhead Street, Cardiff, United Kingdom · Cardiff, CF99 1NA · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp