Copy
Nieuwsbrief juni 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf


De afgelopen weken vonden verschillende gesprekken met woordvoerder kinderopvang in de Tweede Kamer plaats en werd een kijkje genomen in de keuken van de hotellerie met een toelichting op revenue management. De komende periode, zo vlak voor de zomervakantie, staan er geen nieuwe activiteiten meer gepland. De eerstvolgende bdKO-activiteit zal plaatsvinden begin september, t.w. een masterclass customer excellence. Noteer in ieder geval ook de datum van de Landelijke Bijeenkomst die op 17 november zal plaatsvinden. Meer informatie over het thema en het programma volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief !  
  • Masterclass Customer Excellence Transformatie (begin september)
  • Landelijke Bijeenkomst (17 November)
Masterclass Customer Excellence (begin september)
In samenwerking met N3Wstrategy, die eerder voor de bdKO een studie en een masterclass voor managers kinderopvang organiseerde, zal begin september een Masterclass Customer Excellence Transformatie aangeboden worden. De datum en het programma zal jullie nog voor de zomervakantie worden toegezonden.

Landelijke Bijeenkomst (17 november)
Ook dit najaar is de bdKO voor de Landelijke Bijeenkomst te gast op het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Het thema en het programma wordt jullie op korte termijn toegezonden. Reserveer wel alvast de datum, t.w. donderdag 17 november, in je agenda!
Regiobijeenkomst Zuid afgelast (19 mei)
I.v.m. het te geringe aantal deelnemers als gevolg van een aantal afmeldingen daags te voren, is in overleg met gastheer Korein te Eindhoven, de regiobijenkomst Zuid afgelast.

Kijkje in de keuken van de Hotellerie over revenue management
Een enthousiaste manager van v.d. Valk Maastricht, William van Heugten, verzorgde op 24 mei jl. bij Partou een inleiding over ‘revenue of yield management’. Het betreft een vorm van prijsbepaling die gebruik maakt van prijselasticiteit, oorspronkelijk afkomstig is uit de luchtvaartsector maar inmiddels ook ruim toegepast in de hotellerie. Het optimale aantal producten wordt aangeboden aan het juiste aantal klanten tegen de beste prijs. De bijeenkomst werd afgesloten met een levendige discussie over de toepasbaarheid voor de KO-branche. Klik hier voor de presentatie van van William van Heugten. 

Aan tafel met VVD-woordvoerder van ’t Wout
Door een 8-tal bdKO-leden is deelgenomen aan de aan tafel met bijeenkomst met de nieuwe woordvoerder kinderopvang van de VVD, de heer Bas van ’t Wout. Niet alleen de deelnemers maar ook de heer van ’t Wout waren enthousiast. Op zijn verzoek zal na de zomervakantie een vervolgbijeenkomst gepland worden. Daarnaast heeft de heer van ’t Wout op 29 juni a.s. met twee deelnemers nog een kort overleg t.b.v. het Algemeen Overleg (AO) van de commissie SZW op 6 juli a.s. in de Tweede Kamer over Kinderopvang (zie ook wetenswaardigheden). 

Aan tafel met D66-woordvoerder van Weyenberg (6 juni)
Op maandagavond 6 juni vond de aan tafel met bijeenkomst met de ervaren woordvoerder kinderopvang van D66, de heer Steven van Weyenberg plaats. Voor deze bijeenkomst hadden zich 6 deelnemers aangemeld. Wederom een geslaagde bijeenkomst.

Gesprek met SP-woordvoerder Siderius  (15 juni)
Op verzoek van de SP-woordvoerster mevrouw Tjitske Siderius heeft op 15 juni jl. met haar een gesprek plaatsgevonden i.p.v. een aan tafel met bijeenkomst. Tijdens dit gesprek waren de bdKO-bestuursleden Johan Vriesema en Frank Lübbers aanwezig. Naast mevrouw Siderius nam ook haar beleidsmedewerker deel aan het gesprek.

Regiobijeenkomst Amsterdam e.o. (15 juni)
Voor de regiobijeenkomst Amsterdam e.o. was de bdKO te gast bij St. Kinderopvang Watergraafsmeer (locatie kindcentrum). Als gastspreker voor de 12 aanwezige deelnemers was Wim Carabain die een inleiding verzorgde over lokale lobby. Het belang van het formuleren van een lobbyplan (doel, tijdspad, boodschap) en het inzetten van verschillende middelen. De presentatie van Wim Carabain is op te vragen bij het bureau.
Tevreden.nl:  Workshop ‘Een hogere NPS, dankzij een excellente klantreis’

Bij deze nodig ik je graag uit voor de workshop: een hogere NPS, dankzij een excellente klantreis. De workshop wordt dit kwartaal verzorgd op 21 juni (Amsterdam) en op 5 juli (Rotterdam). Klik hier voor meer informatie.

Quebble.com: Gebruikt u het Digitale Observatie Platform  al, om de ontwikkeling van kinderen te monitoren?

De ontwikkeling van kinderen, het zien opgroeien van kinderen en daar een bijdrage aan leveren, maakt een groot en belangrijk onderdeel van het werk in de kinderopvang.  Om de ontwikkeling van kinderen te volgen is het Complete digitale  kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen  aangevuld met groepsoverzichten. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw bdKO-lid
In de maand mei/begin juni  heeft de bdKO aanvragen voor het lidmaatschap ontvangen van Inge Tijdhof, directeur Kinderopvang KOOS en Leonie van ’t Veen van Kinderopvang ‘t Herdertje.   

OESO rapport Onderwijs
Recent verscheen (25 mei jl.) een rapport van de OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) over de staat van het Nederlandse onderwijs. Per saldo is het onderwijs in NL behoorlijk goed, aldus de OESO. Relatief veel Nederlanders (44% van de 25-34-jarigen) hebben hoger onderwijs genoten. Het Nederlands onderwijs sluit goed aan op de arbeidsmarkt. Kritiek valt te lezen op de ongemotiveerdheid van scholieren, dat er amper orde is in de klas en veel talent onbenut blijft.

Boekentip: Management in singularity
Verschenen is het boek “Management in singularity, van lineair naar exponentieel management’ van Tjeu Blommaert en Stephan van den Broek (EAN: 9789462761155). Professor Tjeu Blommaert van de Universiteit van Maastricht was gastspreker op een eerdere Landelijk Bijeenkomst, t.w. maart 2014, waar hij sprak over ‘vertrouwen als bron van winst’. Klik hier voor meer informatie over het boek.

Bijeenkomsten/ ALV organisaties
Tijdens de bijeenkomst op 24 mei jl. is het rapport van Team Toekomst van de Brancheorganisatie Kinderopvang door de leden aangenomen. Op 9 juni jl. is tijdens de ALV de nieuwe voorzitter, de heer Felix Rottenberg en het nieuwe bestuur gekozen (zie www.kinderopvang.nl).
Op 16 juni organiseert de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in het lidmaatschap. Aansluitend vindt de eerste ALV van de vereniging plaats (zie www.maatschappelijkekinderopvang.nl

Nieuwe naam MO groep
Vanaf 1 juni heeft de MO groep haar naam gewijzigd in Sociaal Werk Nederland. Met deze naam stelt de MO groep waar ze voor staan: sociaal werk Nederland vertegenwoordigt als brancheorganisatie landelijk de organisaties voor sociaal werk. Het bestuur beschouwt de naamsverandering als een logische stap in het traject van profilering van de brancheorganisatie, die startte met de campagne ‘sociaal werk doe je met sociaal werkers’, begin 2014. Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigt o.a. welzijnswerk waaronder peuterspeelzalen.

Akkoord bereikt over Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang
De Minister van SZW, BOink, CNV zorg en welzijn, FNV zorg en welzijn en de MO-groep zetten in op de kwaliteit van de kinderopvang en het vergroten van mogelijkheden voor meer. De organisaties delen de principes en bijbehorende maatregelen en committeren zich aan de gezamenlijke verder uitwerking van het akkoord (zie www.rijksoverheid.nl).

Algemeen overleg Kinderopvang Tweede Kamer (6 juli)
Voor 6 juli a.s. staat een Algemeen Overleg (AO) gepland van de Commissie SZW van de Tweede Kamer. Agendapunten zijn: bestuurlijke afspraken en aanbod voor alle peuters, stand van zaken over de invoering van het personenregister Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de Kinderopvang, aanbieden van het ontwerp-besluit tot wijziging van het besluit KO-toeslag (zie ook www.tweedekamer.nl).

Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland