Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 2/2016

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 2. maj på Hotel Nyborg Strand
I slutningen af den kommende uge udsendes DANSKE ÆLDRERÅDs materiale til repræsentantskabsmødet elektronisk til rådets kontaktperson. Samtidig postforsendes materialet til hvert ældre-/seniorråd sammen med adgangskort til stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede.
 
Ældrepolitisk konference i DANSKE ÆLDRERÅDs d. 3. maj på Hotel Nyborg Strand
Frist for tilmelding er d. 11. april. Hver deltager tilmelder sig og vælger to seminarer. Link til tilmeldingen hér.
 
Presseklip: 425 medlemmer af ældre-/seniorråd kom med idéer til værdighedspolitik
Nyhed fra Magasinet Pleje d. 8. marts 2016. Læs artiklen hér.

INSPIRATION FRA FORSKNING OG UNDERSØGELSER:
 
Frivillige spiller stor rolle på landets plejehjem
99 pct. af landets kommuner bruger i én eller anden grad frivillige i de daglige aktiviteter på landets plejehjem. Det viser 'National undersøgelse af forholdene på plejecentre'. 59 pct. af landets kommuner svarer i undersøgelsen, at frivillige i 'høj grad' varetager opgaver, mens 40 pct. angiver, at det forekommer i 'nogen grad'. Link til undersøgelsen.
 
To undersøgelser af forholdene på landets plejecentre – Viden til brug for værdighedspolitikker
Undersøgelserne giver væsentlige fakta om ældres liv og personalets forhold. Formålet med undersøgelsen er at give et samlet, opdateret billede af viden om forholdene og indsatserne på plejecentre for borgere over 65 år. Hele Sundheds- og Ældreministeriets undersøgelse, National undersøgelse af forholdene på plejecentre, kan læses hér:
Samtidig offentliggøres Ankestyrelsens undersøgelse af fordelingen af plejecentre og pladser, budgettildelingsmodel og uddannelsesfordeling blandt ansatte på plejecentre. Læs rapporten hér.
 
Resultater fra 3 nye undersøgelser og projekter fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning):

  • Undersøgelse af kommunernes brug af kvalitetsstandarder på socialområdet
Kvalitetsstandarderne på både lovpligtige og frivillige områder fungerer godt som et redskab til styring, viser KORAs undersøgelse. Til gengæld er kvalitetsstandarderne ikke gode til at formidle serviceniveauet til kommunens borgere. Borgerne kender ganske enkelt ikke kvalitetsstandarderne. Kortlægningen af alle kommunernes kvalitetsstandarder viser også, at der er stor forskel på, hvordan kvalitetsstandarderne ser ud. Læs undersøgelsen hér. 
  •  Undersøgelse af rehabiliteringsindsatsen
Undersøgelsen ’Samspil og samarbejde i rehabiliteringen’ handler både om professionelle- og borgerperspektiver på rehabilitering. Undersøgelsen afdækker, hvordan den professionelle arbejds- og relationspraksis udformes og udføres af forskellige faggrupper men i en given kommunal rehabiliteringssammenhæng. Se mere hér. 
  •  Den ældre medicinske patient

KORA’s  midtvejsrapport formidler de foreløbige resultater fra den indsats vedrørende forløbskoordination, som er en del af Folketingets nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter. Læs midtvejsrapporten hér.  

Plejeboligen til fremtidens ældre
Ældre i alderen 90+ år forventes i de kommende år at udgøre en stigende andel af beboere i plejebolig, og en stor andel vil have en demenssygdom. Det er ikke muligt at udpege den entydigt ideelle plejebolig, da beboere i plejebolig er forskellige og trives med noget forskelligt. Ældre mennesker i dag og i fremtiden er kendetegnet ved stor forskellighed, som giver sig udslag i en mangfoldighed af ønsker og præferencer samt forskellige behov for støtte i forbindelse med funktionstab. De meget forskellige ønsker fremgår af undersøgelsen, som kan læses hér. 
 
Udbredelse af telemedicin i hele landet er nu skudt i gang
Telemedicin til borgere med KOL betyder, at borgerne selv kan varetage måling af fx blodtryk, vægt og iltmætning, i eget hjem. Sundhedsfagligt personale i kommunen følger op og sørger for hurtig indsats, hvis målinger viser en forværring i borgerens tilstand. Herved kan akutte indlæggelser undgås. Læs nyheden fra Digitaliseringsstyrelsen hér.
 
Sundheds- og Ældreministeriet udgiver materiale om rehabiliteringsforløb udført af private leverandører
Ministeriet har udarbejdet et nyt inspirationsmateriale for at inspirere kommunerne til at indgå samarbejder om rehabiliteringsforløb på ældreområdet med private leverandører. I materialet er praktiske erfaringer via innovationspartnerskaber i to udvalgte kommuner samlet. De to kommuner er Struer og Frederiksberg, der begge har indgået partnerskaber med private leverandører om rehabiliteringsforløb og har gode erfaringer på området. På Frederiksberg har man valgt en model, hvor en privat leverandør varetager hele forløbet, mens man i Struer har valgt at lade den private leverandør stå for dele af den ældres rehabiliteringsforløb. Læs hele nyheden hér og få link til det nye materiale.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 

Ja, Brøndby Seniorråd inviterede socialudvalgsformanden og det lokale politi til et tema-møde om tryghed. Seniorrådet lærte herigennem meget om hvilke bekymringer om tryghed, der er aktuelle for de 135 af kommunens ældre borgere, som deltog. ”Vi fik 3 politifolk til at stille op, give status, samt ikke mindst gode råd. Efter vor mening meget vellykket. I pausen kunne deltagerne under kaffen og kagen møde Seniorrådet, og f.eks komme med forslag til andre temadage. Vi sendte 2 pressemeddelelser ud, før og efter, og de kom begge i vor lokale avis. Måske skal man være opmærksom på at ressourcerne hos politiet er presset p.t.” Siger formanden Flemming Eilstrup, der også kan kontaktes på mail: flemming.eilstrup@youmail.dk
 

Sekretariatet ønsker alle en god påske


Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Føj os til din adressebog
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp