Copy
View this email in your browser

Het Haagse Getij

Het Haagse Getij is een wekelijkse nieuwsbrief over de Zeeuwse lobby in Den Haag. De nieuwsbrief komt iedere week uit gedurende weken dat de Tweede Kamer vergadert. Het Haagse Getij is samengesteld uit informatie van het IPO, de VNG en eigen monitoring. In deze nieuwsbrief wordt algemene informatie gedeeld. 

Door middel van deze nieuwsbrief wil de Haagse lobby u graag van informatie voorzien over de lopende lobbydossies. Deze informatie is echter aan verandering onderhevig en daarom niet geschikt om op grote schaal elders te verspreiden.


Wegens drukte rondom de Zeeuwse Dag in den Haag komt er deze week een editie uit met nieuws van de afgelopen twee weken. Vooralsnog wordt deze verstuurd naar de strategen en secretarissen. Mocht u nog een collega kennen die deze updates ook moet ontvangen, laat het ons weten. 

Er gaan geruchten dat er eind november iets van een regeerkoord op hoofdlijnen naar buiten komt. Indien dat klopt, ontvangt u dan natuurlijk een extra update.


Voor reacties en bijdragen kunt u contact opnemen met Kim Beekman, kj.beekman@zeeland.nl
De Zeeuwse Dag in Den Haag

Na een aantal jaar verstek te hebben laten gaan, was er afgelopen dinsdag eindelijk weer een mogelijkheid om samen te komen in Den Haag om Zeeland tegenover de ministeries en de kamerleden te kunnen vertegenwoordigen. Voor het evenemententeam was de dag de avond daarvoor al begonnen, toen de eerste zaken klaargezet werden, maar de evenementen zelf startten op dinsdag om 12.30 uur met de ambtenarenlunch. Tijdens de lunch hadden ambtenaren van Zeeuwse gemeenten, waterschap en de provincie de mogelijkheid om hun tegenspelers van de verschillende ministeries, koepels en uitvoeringsorganisaties te ontmoeten om zo contact te maken en toekomstige samenwerking te bevorderen. De lunch stond in het teken van Wind in de Zeilen en werd ingeleid door Han Polman en Siebe Riedstra [uitvoeringsregisseur BiZa]. Zij spraken over de voordelen van deze integrale aanpak en samenwerking tussen en binnen de departementen, en de taak die ambtenaren hierin hebben om over verkiezingen heen continuïteit te bewaren. Daarnaast gaf de heer Riedstra aan dat er al veel ontwikkelingen zijn in het project, zoals het kiezen van een locatie, het opstarten van het kenniscentrum en de mogelijkheid van een proeftuin aardgasvrije wijken in Vlissingen. 

Na de lunch was het tijd voor de themasessies slimme mobiliteit, ondermijning en cultuur, die bezocht werden door ambtenaren, bestuurders en kamerleden. De sessie slimme mobiliteit focuste zich op de noodzaak van het bereikbaar houden van Zeeland. Hiervoor willen wij bijvoorbeeld een slim OV met hubs, waarvoor een app nodig is. Daarnaast is er behoefte aan een goede Noord-Zuid verbinding waar ook de verbinding met Vlaanderen beter wordt. De sessie cultuur bestond uit twee thema's: grensoverschrijdende samenwerking en aandacht voor jonge makers. Bij grensoverschrijdende samenwerking ging het vooral over de kansen die dit voor Zeeland biedt en hoe de verschillende fondsen hier aan kunnen bijdragen. Daarnaast werd er door Renske van der Zee [Raad voor Cultuur] een oproep gedaan aan de Zeeuwse overheden om veel samen te werken, omdat dat ervoor zorgt dat een cultuursector zich kan ontwikkelen. Het onderdeel 'aandacht voor jonge makers' werd ingeleid door Robert Vroegindewij, die vertelde over de samenwerking die het mogelijk maakte om ook in dorpskernen muziekles te geven en om talenten in Zeeland te houden. Daarop volgde een discussie over hoe dit verbetert kan worden en hoe men daarvoor inspiratie kan halen uit Vlaanderen en Frankrijk. De sessie over ondermijning heeft met mensen uit de praktijk laten zien wat de uitdagingen zijn van ondermijning in de Zeeuwse zeehavens, en heeft aangegeven wat er nodig is om dit aan te pakken.

De dag werd afgesloten met het Zeeuws Diner, waarvoor onder andere Kamerleden en bestuurders uitgenodigd waren. Het diner had het thema ondermijning in de zeehavens, hier sprak minister Grapperhaus ook over tijdens het aperitief. Het diner werd samen met North Sea Port georganiseerd. Vervolgens hadden de kamerleden en bestuurders de mogelijkheid om te praten over Zeeuwse kwesties en de banden aan te halen om deze kwesties in de toekomst beter gezamenlijk op te kunnen lossen. 

Het evenemententeam en wij kijken terug op een geslaagde dag. Wij willen graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze dag mogelijk te maken. Op naar volgend jaar!
Haagse agenda

NB Bent u of kent u iemand uit uw team in de gelegenheid een debat te volgen dat aansluit op uw beleidsterrein, laat dat ons dan weten middels een antwoord op deze mail. Wij volgen veel, maar niet alles. Door dit met elkaar te delen zijn we maximaal geïnformeerd!

Tweede Kamer

09/11 - 11/11    Begrotingsbehandeling DEF
09/11    Technische Briefing LNV - PBL over stikstofbeleid
11/11    Commissiedebat BiZa - Bouwregelgeving
15/11    Wetgevingsoverleg BiZa - Wonen en Ruimte
16/11 - 18/11    Begrotingsbehandeling OCW
16/11    Commissiedebat I&W - Wetsvoorstel vrachtwagenheffing
16/11    Procedurevergadering EZK
17/11    Commissiedebat EZK - Klimaat en Energie
17/11    Procedurevergadering I&W
18/11    Commissiedebat I&W - Circulaire economie
18/11    Rondetafelgesprek I&W - Wetsvoorstel democratisering waterschapsbestuur
23/11 - 25/11    Begrotingsbehandeling J&V
30/11 - 02/12    Begrotingsbehandeling LNV
06/12    Notaoverleg I&W - MIRT (o.a. Westerscheldetunnel)
07/12    Stemmingen over de begrotingen 

Nog op de planning staan:

Tweeminutendebat mestbeleid
Tweeminutendebat NSP (Nationaal Strategisch Plan)
Nieuwsupdate lobbydossiers

Westerscheldetunnel (en project zanddijk) – n.a.v. begroting I&W

In de procedurevergadering I&W is besloten op verzoek van Rudmer Heerema [VVD] om de kamerbrief met het draaiboek voor de tolvrije Westerscheldetunnel controversieel te verklaren. Dit betekend dat het huidige demissionaire kabinet hier geen beslissingen meer over mag nemen. Bij de begrotingsbehandeling I&W heeft het lid Alkaya [SP] echter wel een vraag gesteld aan de minister, naar aanleiding van inbreng van de Zeeuwse lobby.
 
Hij gaf aan dat Zeeuws-Vlaanderen, wegens de enkelvoudige en kostbare verbinding met de rest van Nederland, achtergesteld wordt. Hij vroeg daarom aan de Minister wat het kabinet er aan doet om de tunnel per 1 januari 2023 tolvrij te maken, in navolging van zijn eerdere motie, ingediend samen met BBB, om de Westerscheldetunnel 'zo snel mogelijk' tolvrij te maken. Deze vraag is in lijn met onze inbreng. Ook Nicky Pouw-Verweij, die JA21 en de BBB vertegenwoordigt in dit debat, deed eenzelfde oproep.
 
De minister heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. Zie hier:
 
Kan de minister bevestigen dat uiterlijk 1 januari 2023 de tol voor de Westerscheldetunnel te beëindigen?
 
Antwoord:
Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over het al dan niet beëindigen van de tolheffing bij de Westerscheldetunnel. Om de tolheffing vroegtijdig te beëindigen is financiële dekking nodig. Vervolgens kunnen de stappen in het Draaiboek Tolvrije Westerscheldetunnel, dat ik u op 15 oktober heb toegezonden (Kamerstuk 35925-XII-12) worden doorlopen om de tunnel vroegtijdig tolvrij te kunnen maken.
 
Uit het draaiboek blijkt dat het wegnemen van de tolheffing naar verwachting zal leiden tot een toename van het verkeer op het traject van de Westerscheldetunnel en tot gewijzigde verkeersstromen op omliggende (hoofd-)wegen. Aan de hand van een verkeersmodel dienen de effecten op het betreffende verkeersnetwerk in kaart te worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit verkeersmodel dienen mogelijk maatregelen te worden getroffen op het gebied van milieu (stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluidshinder) en verkeersveiligheid. Pas hierna kan de tunnel tolvrij worden.
 
Vervolgens is Alkaya er in de tweede termijn van de begrotingsbehandeling toch op terug gekomen.
 
De heer Alkaya (SP):
De mensen in Zeeland, en zeker in Zeeuws-Vlaanderen, volgen dit debat ook. Zij hebben ook eerdere debatten gevolgd. Zij hebben gezien dat de motie van de SP en de BBB is aangenomen om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. In de schriftelijke beantwoording van mijn vragen staan daar drie zinnen over. Eigenlijk wordt verwezen naar de formatie en het draaiboek. Nu vermijdt de minister die vraag eigenlijk geheel. Ik vind dat opvallend. Ik vraag me af hoe dat komt. In het draaiboek begint het hele proces met politieke besluitvorming van het kabinet. Waarom zouden we daarop moeten wachten? Er is hier een politieke meerderheid voor. Deze meerderheid heeft zich al uitgesproken om dat zo snel mogelijk te doen. Waarom kunnen we niet al starten met die eerste stappen uit dat draaiboek, zodat die tunnel uiterlijk januari 2023 tolvrij kan zijn? Waarom doet de minister dat niet?
 
Minister Visser:
Ik had die vraag schriftelijk beantwoord. Vandaar dat ik die hier niet nogmaals beantwoord. Zoals u weet, zijn wij demissionair. Wij nemen dus geen nieuwe besluiten over nieuwe grote projecten waar extra geld in moet worden gestoken. Ik heb u geïnformeerd over de financiële consequenties hiervan. Ik heb u ook geïnformeerd over wat je nog aanvullend zou moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Uiteraard geldt dat ik met de provincie in gesprek ben. Die heeft deze handschoen ook opgepakt naar aanleiding van het draaiboek. De provincie bekijkt welke verkeerskundige onderzoeken aanvullend nog nodig zijn. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor stikstof? Dit soort dingen moeten allemaal worden opgepakt. Ik weet dat de provincie Zeeland dat ook doet. Dus de voorbereidingen worden getroffen, mocht een nieuw kabinet hiertoe besluiten. Maar ik vind het niet onze positie, gelet ook op onze demissionaire status, om nu dit besluit te nemen.
 
De heer Alkaya (SP):
Er worden zo veel besluiten door dit kabinet genomen die een demissionair kabinet normaal gesproken niet zou moeten nemen. In dit geval gaat het niet om het reserveren van meer geld. Ik kan hier wel een amendement indienen, maar dan gaan de coalitiepartijen per definitie tegenstemmen, omdat zij in de achterkamertjes aan het onderhandelen zijn over dat geld. Dus dan zitten we vast. Dan lopen we vertraging op, dan krijgen de mensen in Zeeuws-Vlaanderen te maken met vertraging, vanwege het politiek proces hier. Terwijl de eerste stappen al gezet zouden kunnen worden, vooruitlopend op dat besluit. Dat besluit gaat er komen, want daarover heeft een meerderheid van de Kamer zich immers al uitgesproken. Dus waarom die vertraging? Wij kunnen toch al starten met die onderzoeken, die verkeersonderzoeken en die duurzaamheidsonderzoeken als het gaat om stikstof? Daarmee kunnen we toch al starten, zodat wij hier kunnen uitspreken dat wij ons met z'n allen richten op januari 2023?
 
Minister Visser:
U heeft in de brief van de staatssecretaris en mijzelf kunnen lezen dat wij in de afgelopen periode alleen maar de besluiten hebben genomen waarvan wij vinden dat die financieel onvermijdelijk zijn, juist ook gelet op de financiële problematiek die er is binnen het Mobiliteitsfonds. U hebt kunnen zien dat wij daar netjes mee omgegaan zijn, door echt te kijken: wat is er op dit moment echt nodig? Wij vinden dat het aan onze opvolgers is, van welke politieke kleur dan ook, om vervolgens met uw Kamer te kijken, op basis van nieuw beleid, om te bepalen wat belangrijk is als het gaat om mobiliteit. Wij moeten die vrije ruimte ook kunnen krijgen.
 
Wij hebben gekozen voor drie elementen waarvan wij vinden dat wij daar echt in moeten investeren. Dat zijn de plusvoorzieningen voor wat betreft ProRail, de Rotterdamse haven en het project Zanddijk. Dat is ook de subsidiebeschikking aan ProRail. Dat zijn de drie besluiten die wij nemen, waarvan wij zeggen dat wij die nu moeten nemen, omdat wij dat niet op een later moment kunnen doen. Van alle andere dingen vinden wij dat die integraal moeten worden gewogen en uiteraard met de Kamer moeten worden besproken voordat daar een besluit over kan worden genomen.
 
Als het gaat om de Westerscheldetunnel is het de vraag: ben je bereid om de financiële middelen beschikbaar te stellen? Dat is inderdaad een politiek besluit.
 
Het tweede is dat de provincie al bezig is met de onderzoeken waar u op doelt. Ik weet dat, want ik heb daarover gesproken met de gedeputeerde. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bieden wij daarin ook ondersteuning. Wij kijken wat er nodig is aan onderzoeken en op welke wijze wij daar met onze kennis en knowhow ondersteuning in kunnen leveren. Dus uw zorg dat die onderzoeken allemaal stilliggen, is niet terecht. Mijn laatste informatie is dat de provincie daar hard mee bezig is. Dus dat loopt gewoon door.
 
Besluitvorming over geld en over waar je in investeert, vind ik echt aan een nieuw kabinet, gelet ook op de brief die wij aan uw Kamer hebben gestuurd, waarin u hebt kunnen lezen wat de opgaven zijn. Dat zijn er nogal wat. Dat verdient echt een integrale weging, samen met alle andere projecten. Of het nu gaat om mobiliteit binnenvaart, of projecten op het spoor of op de weg, die weging moet met uw Kamer worden gemaakt door een nieuw kabinet.

Onderzeeboten

Vandaag was de eerste termijn van de begrotingsbehandelingen van het ministerie van Defensie. In de vragen aan de minister kwam ook het onderwerp onderzeeboten aan bod. Het lid Van Wijngaarden [VVD] vroeg zich af waarom het vervangen van de Walrusklasse als zo lang duurt en wat de ministerie nodig heeft om dit sneller te doen verlopen. Hij vroeg ook hoe techniek van Nederlandse bodem bij zou kunnen dragen aan het bouwen van de nieuwe onderzeeboten. Hierop vroeg het lid Stoffer [SGP] of de heer Van Wijngaarden ook potentie zag in het laten bouwen van de onderzeeboten door een Nederlands bedrijf. Hierbij noemde hij de combinatie Saab/Damen, om zowel het ontwerp als de bouw in Nederland te houden. Stoffer gaf aan dat voormalig VVD-Kamerlid André Bosman zich eerder voor Saab/Damen heeft uitgesproken en was benieuwd of de VVD zich daar vandaag wederom achter kon scharen.

De heer Van Wijngaarden antwoordde dat hij de reputatie van de Nederlandse Marine in stand wil houden, maar dat voor de bouw vooral de kwaliteit van de boten van belang is en dat het dan niet uitmaakt waar ze gebouwd worden. Daarnaast vroeg het lid Belhaj [D66] hoe een motie die vraagt om Nederlandse industriële borging zich verhoudt tot andere moties ingediend in het aanbestedingsproces. Morgen is er tijd voor de antwoorden van de minister over deze kwestie, en voor eventuele moties. Er is er sowieso één in voorbereiding om de Nederlandse industrie een prominente rol te geven van strategisch belang: waardoor Damen een zeer logische optie wordt.

Begroting I&W

Bij deze deze overige highlights over de begrotingsbehandeling I&W. Er ging veel over de actuele problemen op het spoor, vooral over het personeelstekort bij Prorail. Regionale bereikbaarheid buiten de grote steden heeft veel aandacht gehad: zo zijn er bijvoorbeeld moties aangenomen over betere monitoring van het voorzieningenniveau in streekvervoer, en over het moeten oplossen van ‘vervoersarmoede’ in de regio. De oproep tot investeren in slimme mobiliteit kwam terug, maar ook de milieukant van mobiliteit: laadpalen, het handhaven van milieucriminaliteit, en schadelijke stoffen.
 
MBT milieu: De pakkans bij milieucriminaliteit is laag, aldus de SP en D66, terwijl dit zorgt voor 4 miljard euro schade per jaar. De rekening komt hierdoor bij omwonenden te liggen. Het VTH-stelsel moet worden verbeterd, en omgevingsdiensten moeten meer geld krijgen om dit het hoofd te bieden. SP en GL dienen hier gezamenlijk een amendement voor in, dat wordt ontraden door de minister. We belasten het milieu teveel, waardoor we de klimaatdoelen niet halen (Hagen). De circulaire economie biedt hiervoor uitkomst, maar ook daar is nog werk nodig. Natuurlijk kwam, mede aangezwengeld door een goede gezamenlijk Zeeuwse lobby rond de Haringvlietbrug, achterstallig beheer en onderhoud terug.  

PFAS

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen dat nieuwe grenswaarden stelt voor de meest schadelijke chemische stoffen in afval, waaronder PFAS. Meerdere landen, waaronder België en Nederland, vroegen ook om een verbod op PFAS, met uitzondering van essentiële toepassingen. 

Tijdens de begrotingsbehandelingen van I&W is ook de PFAS-lozing van 3M in de Westerschelde nog aan bod gekomen. Het lid Van Esch [PvdD] noemde dit als voorbeeld van reactief beleid dat het probleem niet voorkomt, maar naderhand pas constateert en oplost. Zij pakte het voorbeeld van 3M, maar sprak later ook in het algemeen over de PFAS-problematiek in dit licht. Staatssecretaris Van Weyenberg geeft aan dat het ministerie stappen zet om de kraan dicht te draaien. Maar daarmee is de vervuiling nog niet weg. Hij geeft aan dat er werk moet worden gemaakt van grote verontreinigde locaties.

Gemeentefonds

In de afgelopen week zijn er verschillende ontwikkelingen geweest rondom het gemeentefonds in verband met de begrotingsbehandelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De meest opmerkelijke is een aangenomen motie van de BBB, waarin de regering eraan herinnerd wordt dat als de uitgavenmogelijkheden bij de nationale overheid toenemen, zoals het geval is door de motie Hermans, dat die mogelijkheden ook toe moeten nemen bij decentrale overheden. Hierbij werd expliciet verwezen naar de dossiers van het IPO en de VNG die beiden ook een hand hadden in het schrijven van deze motie. Daarnaast hebben de leden Leijten en Alkaya [beiden SP] een gewijzigd amendement ingediend waarin gevraagd wordt om een miljard extra voor het gemeentefonds. Als laatste heeft het ministerie BiZa deze week schriftelijke vragen beantwoord over de herijking van het gemeentefonds voor het jaar 2021. Hierin is aangegeven dat aan een nieuw kabinet de vraag zal worden gesteld hoe de financiën van Gemeenten meer in balans kunnen komen met hun taken. Een oplossing die daarvoor wordt gegeven is het 'verruimen van het eigen belastinggebied'. Daarnaast was er ook aandacht voor krimpregio's. In de brief wordt aangegeven dat één gezamenlijke aanpak voor alle krimpregio's niet werkt. Dus wordt er vinger aan de pols gehouden, al het andere is aan een nieuw kabinet. In de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken is ondanks inzet van de grensregio’s weinig aandacht geweest voor grensbeleid. Hier wordt verder aan gewerkt.

Energie en Klimaat: een lange update, in verband met de begrotingsbehandeling van EZK

In een brief aan de kamer heeft staatssecretaris Yesilgöz [EZK] maatregelen rondom de energietransitie toegelicht. Op het gebied van waterstof gaat het dan over het concurrerend maken en over het opschalen. Hiertoe is er al 252,1 miljoen gereserveerd, daarnaast is er 35 miljoen gereserveerd voor het IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het stimuleren van CO2-vrije warmtebronnen, zonder de concurrentie tussen deze bronnen weg te nemen. De staatssecretaris noemde daarnaast dat de invulling van het nieuwe doel van 55% CO2-reductie afhankelijk is van een nieuw kabinet, die dan ook meer duidelijkheid heeft over de doelen van de industrie, de staatssecretaris vind het daarbij belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het maatschappelijke draagvlak van de maatregelen. Daarnaast heeft minister Blok [EZK] een brief aan de kamer gestuurd waarin staat wat de extra investeringen zijn omtrent het klimaatbeleid. Naast de bekende investering van 6,8 miljard worden er investeringen voorgesteld voor de verhoging ven het plafond van de SDE++ in 2022, het handhaven van de energiebesparingsplicht van bedrijven en de subsidiëring van de hybride warmtepomp binnen de ISDE [Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing]. 

Ook zijn er een aantal moties ingediend aangaande energie en klimaat. Ten eerste is er een motie ingediend over de Europese richtlijn die zegt dat in 2030 ten minste 50% van de gebruikte waterstof een hernieuwbare afkomst heeft. Dit sluit volgens het PBL slecht aan bij de Nederlandse verduurzamingsstrategie. De leden Stoffer [SGP] en Eerdmans [VVD] vragen het kabinet zich hier over uit te spreken. Ten tweede is er een motie ingediend door de leden Grinwis [CU] en Stoffer [SGP] waarin gevraagd wordt of het MKB met 500 miljoen gecompenseerd kan worden wegens de gestegen energieprijzen. 

Een laatste ontwikkeling is de Milieuraad van 6 oktober in Luxemburg. Daarbij heeft Nederland voornamelijk benadrukt dat de doelen voor 2030 verhoogd moeten worden naar 55% en dat de ETS [European Emmissions Trading System] een zo groot mogelijk deel van de opgave zou moeten adresseren. 

Voor Zeeland is nog relevant dat het kabinet eind november met een brief komt over de kosteneffectiviteit van groene waterstof. De lijn daarvan lijkt de zijn dat in 2030 de waterstof die er nog is hernieuwbaar moet zijn. Daarnaast blijft goede  communicatie over CCS belangrijk: doordat Tata steel  in één keer overschakelt van het gas  naar waterstof, missen zij de fase CCS die de Zeeuwse industrie wel heeft. Het tempo van de verduurzaming bij Tata is hierdoor echter veel lager, door de meer ingrijpende verandering. Daarnaast is er vanuit Zeeland aandacht voor de mogelijkheden van elektrisch kraken (zie motie Bontenbal en Grinwis) en circulaire waterstof, de focus in het debat nu is op groene waterstof maar dat werkt niet voor het gehele industriële cluster.

Fit for 55

In Nederland, meer en eerder dan in andere landen, zijn parlementariërs bezig met het Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het pakket zelf is 14 juli bekend gemaakt en telt vele pagina's aan akkoorden die ook nog steeds uitonderhandeld moeten worden. In de Tweede Kamer is er over het algemeen consensus over het pakket. Er zijn echter in het debat wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo is er vanuit VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie bezwaar tegen de eis van 50% groene waterstof in 2030. Zij zien deze eis als niet haalbaar, maar ook als belemmerend voor de energietransitie. Dit werd ook erkend door staatssecretaris Yesilgöz. Daarnaast zijn deze partijen, de ChristenUnie uitgezonderd, ook minder blij met het invoeren van ETS (Emission Trading System) in de sectoren mobiliteit en de gebouwde omgeving, omdat het relatief weinig vermindering van uitstoot oplevert, maar wel een groot instrument is dat toegepast moet worden. 

Nationaal Waterstof Programma

Staatssecretaris Yeşilgöz heeft deze week de kamer op de hoogte gebracht van het werkplan Nationaal Waterstof Programma [NWP], dit is een programma opgestart in samenwerking met de sector om de overgang op (groene) waterstof te bevorderen en te ondersteunen. In dit werkplan zijn er twee aanbevelingen gedaan. Ten eerste om een routekaart te maken met een aantal sporen. Namelijk, waterstof in industrieclusters en de havens, waarbij elektrolyse met offshore windenergie belangrijk is, waterstof in de regio bij processen van bedrijven, mobiliteit en uiteindelijk in de gebouwde omgeving. Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden van belang zoals wet- en regelgeving, veiligheid, certificering et cetera. 

SDE++

Tijdens de begrotingsbehandelingen van EZK was er een kleine discussie tussen de kamerleden en de minister over de wederkerigheid van de subsidieregelingen voor de vergroening van de industrie, ook omdat de industrie, volgens het lid Van der Lee, voordelen krijgt ten opzichte van andere consumenten, zoals bij de waterstofbackbone. Minister Blok [EZK] gaf aan de wederkerigheid geborgd te hebben in de SDE++. Daarnaast vertelde de minister dat het weldegelijk de bedoeling is dat de kosten voor infrastructuur doorberekend zullen worden in de tarieven voor de verbruiker, maar dat de investering nu nog als een collectieve post geboekt staat, omdat het risico op de investering te groot is om er een individuele investering van te maken. 

Grote vervuilers

Diverse fracties willen meer aandacht en regels voor de grote uitstoters of clusters en dat ze meer bijdragen aan het halen van het klimaatdoel. Harde garanties bij subsidies vindt GL, meer meebetalen aan de heffingen t.o.v. de inwoners (PvdA) of stevige reductiedoelen (SP, PvdD). De grote vervuilers betalen niet stelden PvdA en PvdD. De VVD nam het op voor de banen die niet moeten verdwijnen naar het buitenland en met het CDA willen ze dit liever koppelen aan een groene industriepolitiek.
 
De staatsecretaris ontkent, de industrie draagt bij. Zo is er een CO2-heffing en een ETS, betalen ze twee derde van de ODE en doen ze forse investeringen om te verduurzamen, niet alleen omdat wij dat vragen en niet alleen omdat ze dat wettelijk verplicht zijn via ons eigen Klimaatakkoord, maar ook omdat hun klanten en de samenleving daarom vragen. En met de opgehoogde SDE het niet zo dat ze zomaar geld krijgen, daar moeten ze ook wat voor doen.
 
Tekort aan technisch personeel

Meerdere fracties maken zich druk dat veel ambities vast gaan lopen omdat er geen personeel voor te vinden is. Het tekort is nu 28 duizend banen, en 25 duizend vloeien al af vanwege de vergrijzing stelen Volt en het CDA. VVD ziet het potentieel aan beschikbaar personeel ook opdrogen en vraagt welke strategie het kabinet heeft om te voorkomen dat ondernemers bij het verwezenlijken van die ambities niet gehinderd worden.D66 wil fors investeren in de juiste scholing, het CDA vreest dat de transitie niets terecht gaat komen anders. Het tekort aan technisch personeel leidt er zelfs nu al toe dat woonwijken en duurzame energieprojecten niet worden aangesloten op het net aldus de PvdA. Netbeheerders die volgens het CDA, GL en PvdA ook meer geld en een eigen wet nodig hebben. Minister Blok verwijst naar het Techniekpact, al gat het ook om ander personeel. Daar zit een heel aantal maatregelen in , variërend van investeren in techniekonderwijs tot het regionaal koppelen van bedrijven en onderwijsinstellingen. Het is nu ook aan EZK om de regie te pakken hierop. Het kabinet heeft in 2020 al een omvangrijk aanvullend sociaal pakket gepresenteerd van 1,4 miljard euro voor omscholing en arbeidsbemiddeling.
 
Tot zover een eerste overzicht: er zijn 47 moties ingediend over verschillende onderwerpen, die vind u hier: Zoeken | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Jeugdzorg

De leden De Neef en Van den Hil hebben vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat Juvent locaties heeft gesloten op Zeeuws-Vlaanderen. Zij vragen minister De Jonge naar zijn mening over de noodzaak van het aanbieden van jeugdzorg in de omgeving en een overzicht van het aanbod van jeugdzorg op Zeeuws-Vlaanderen.
Nieuwsupdate overige ontwikkelingen

Lokale politiek

Tijdens de begrotingsbehandelingen van Binnenlandse Zaken vroegen JA21 en BBB aandacht voor de subsidiëring van lokale politieke partijen. Eerdmans [JA21] gaf aan dat zo'n 30% van de bevolking bij lokale verkiezingen op een lokale partij stemt, maar dat deze partijen geen subsidie krijgen, omdat zij niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Zij zouden deze subsidie graag willen opnemen in de nieuwe Wet op de Politieke Partijen. De minister gaf aan dat er geïnvesteerd wordt in lokale partijen door middel van het kennispunt lokale politieke partijen, maar dat een nieuw kabinet hier wel over kan nadenken. 

Bron: VNG

Omgevingswet

Minister Ollongren [BiZa] heeft in eenbrief de kamer geinformeerd over de voortgang van de nieuwe Omgevingswet die per 1 juli in werking moet treden. In deze brief schrijft zij dat de laatste hand wordt gelegd aan het ontwikkelen van de software en dat veel van de lokale systemen al genoeg aangepast zijn om aan te kunnen sluiten bij het nieuwe systeem en waar dit nog niet het geval is, het wel bekend is wat de oorzaak hiervan is.  

Begroting BZK

Er zijn n.a.v de begrotingsbehandeling van BZK verschillende relevante moties aangenomen. Zoals de motie Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken, van van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten. Een relevante verwerping met oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voor de lokale partijen in gemeenten is de motie van Eerdmans en van der Plas over een gelijke subsidiëring van partijen op landelijk en decentraal niveau.  
 
Huisuitzettingen recreatiewoningen

Er was een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over huisuitzettingen bij recreatiewoningen. Er zijn mensen die daar uit wens of nood in wonen, maar het beleid is dat deze niet permanent gewoond mag worden. Ook in Zeeland speelt dit. Bij een rondetafelgesprek wordt de Kamer geïnformeerd ergens over, en kunnen Kamerleden vragen stellen.
 
De woningnood is hoog. Er zijn mensen die uit nood in een vakantiewoning wonen. Er zijn echter ook mensen die er al jaren permanent omdat ze dat willen. Het beleid is dat vakantiewoningen voor de recreatie zijn bedoeld. Daar zijn ze ook voor gebouwd, vaak op locaties die niet geschikt zijn
voor permanente bewoning. Gemeenten bekijken per park en soms per individueel geval of bewoners er in mogen blijven wonen.
 
Kamerlid Koerhuis van de VVD neemt het op voor de belangen van de bewoners en wil dat permanent bewonen makkelijker wordt gemaakt. Het uitzetten van bewoners uit vakantiewoningen maar ook bewoners uit sociale huurwoningen als de hoofdhuurders overlijdt is de VVD geen
voorstander van. In debatten gaat de VVD daarbij vaak in individuele gevallen. Op initiatief van de VVD is deze hoorzitting georganiseerd.
 
Aanwezig uit de Kamer waren Nijboer (PvdA) , Koerhuis (VVD) en Boulakjar (D66). Gasten waren: Van Enk namens RVO expertteam vakantieparken en dhr. Wanschers namens BVVV Belangenvereniging Vrij Wonen. De VNG was ook uitgenodigd maar kon door de korte termijn niemand afvaardigen. De schriftelijke inbreng van de VNG ging in op dat handhaving in coronatijden is opgeschort en dat vaak wordt vergeten wat het doel van vakantiewoningen en -parken zijn. Voor het toerisme en het directe gevolg; stimuleren van de regionale economie. Een punt wat wegvalt bij permanente bewoning met economische gevolgen tot gevolg.
 
Het Expertteam gaf aan dat ze net gestart zijn. Worden door gemeenten (nu al 10 vragen gehad) gevraagd om ondersteuning bij transformatie van vakantieparken naar bijv. woonbestemming of algehele ontmanteling. De BVV leest hun schriftelijke inbreng voor. Mensen die in park wonen hebben te weinig urgentie voor plaatsing in een sociale huurwoning of de wachtlijsten zijn te lang. Toch handhaaft de gemeente. Dat leidt tot problemen. Procedures kosten de mensen ook veel geld. De provincie wil ook geen permanente bewoning. Het is ook illegaal.
 
Koerhuis vindt het triest. Komt met casus van gescheiden moeder met kinderen die moet uitwijken naar recreatiewoning. Veel parken liggen er goed bij. Verhuur van de recreatiewoning levert niet veel op in verhouding tot het werk dat het met zich meebrengt. Zelf bewonen is dan veel leuker aldus het Kamerlid.
 
BVVV vraagt of de wijziging Besluit Omgevingsrecht kan worden aangenomen, zodat permanente bewoning mogelijk gelegaliseerd kan worden. Koerhuis (initiatiefnemer) wil dat ook. VNG en veel gemeenten hebben eerder aangegeven dat niet te willen. Als de Omgevingswet er is, is het al geregeld, dus een extra regel ertussendoor is niet handig. Koerhuis vond het jammer dat de VNG er niet was. De VNG heeft schriftelijk voorgesteld een werkbezoek te organiseren.

Bron: VNG
Nieuwsupdate Interprovinciaal Overleg

RRF

Op initiatief van het IPO hebben 10 partijen, waaronder de VNG en de Unie van Waterschappen, een brief aangeboden aan het ministerie EZK met daarin de oproep om aanspraak te maken op het Europese herstelfonds Recovery and Resilience Facility (RRF). Nederland heeft vanuit dit fonds recht op 6 miljard en de regio's en verschillende sectoren zouden graag met het ministerie in overleg willen gaan om te bepalen hoe dit geld ingezet kan worden ten behoeve van de economie en duurzaamheid. Nederland is het enige land dat nog geen herstelfonds heeft ingediend. Dit heeft voornamelijk te maken met de voorwaarden die de EU stelt voor het ontvangen van de middelen. De EU eist namelijk onder andere dat de hypotheekrenteaftrek afgeschaft wordt. Het huidige, demissionaire kabinet vind dit een zaak voor een nieuw regeerakkoord. Om aanspraak te kunnen doen op het herstelfonds moet er voor april 2022 een verzoek liggen. In een brief aan de kamer verteld minister Hoekstra [Financiën] dat er weldegelijk de intentie is om aanspraak te doen op het fonds, maar dat nu de kabinetsformatie vordert het mogelijk is om de beslissing bij een missionair kabinet te leggen. Hij geeft aan dat er al een ambtelijke rondvraag is gedaan naar mogelijke projecten, maar dat dit slechts een indicatie is voor een volgend kabinet.

Motie Dassen en van der Lee is dankzij een goede gezamenlijke lobby aangenomen (hoewel de minister de motie had ontraden):
 
MOTIE VAN DE LEDEN DASSEN EN VAN DER LEE

Voorgesteld 4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende dat Nederland recht heeft op 5,7 miljard uit het EU-Herstelfonds;
constaterende dat lidstaten verplicht zijn decentrale overheden en andere stakeholders te consulteren en de uitkomsten hiervan op te nemen in de RRF-plannen;
constaterende dat de deadline voor de beoordeling door de Europese Commissie 31 juli is en de plannen dus daarvoor aangeleverd moeten worden;
overwegende dat decentrale overheden al meermaals oproepen hebben gedaan om input te mogen leveren voor de plannen voor het Herstelfonds, maar daar tot op heden nog geen kans toe gekregen hebben;
verzoekt de regering consultaties met decentrale overheden en andere relevante stakeholders per direct te starten;
verzoekt de regering tevens nog voor het kerstreces middels een Kamerbrief te rapporteren over het consultatieproces en daarin uit te leggen hoe de input verwerkt zal worden in de RRF-plannen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Dassen
Van der Lee

Netwerkborrel Samenhangend Investeren

Op donderdag 28 oktober organiseerde het IPO een borrel met als thema Samenhangend Investeren. Er werd vanuit verschillende sectoren gesproken over hun innovatieprojecten en als laatste gaf Martijn van Gruijthuijsen aan dat het belangrijk is om in te zetten op het opleiden van voldoende personeel om de transities mogelijk te maken. De voor de borrel waren kamerleden, vertegenwoordigers van de provinciën en stakeholders uitgenodigd. Vanuit Zeeland ware Corine Fontijn en Sterre Schrijver aanwezig. 

Bron: IPO
Column van Roos

Roos werkt vanuit haar opleiding Technische Bestuurskunde mee aan de Haagse lobby tot eind dit jaar. Hieronder haar kijk op het turbulente formatieproces.

D66, ChristenUnie en de energietransitie

Als het gaat om tegenstellingen tussen de formerende partijen dan wordt er sinds het begin van de formatie voornamelijk gesproken over de verschillen tussen D66 en ChristenUnie op het gebied van medische ethiek. Dit schept echter het beeld dat D66 en CU partijen zijn die het voornamelijk niet met elkaar eens zijn. Toch is dat niet zo en één van de onderwerpen die dat laat zien is de energietransitie. 

De formerende partijen mogen dan wel allemaal het doel hebben om klimaatverandering aan te pakken, maar de reden waarvoor en de manier waarop verschilt aanzienlijk. De vier partijen kunnen geschaard worden onder middenpartijen, maar dat maakt hun ideologie nog niet gelijk, een punt wat altijd breed uitgemeten wordt in verkiezingsprogramma’s. Een van die ideologische punten is de rol van de overheid en de burger. Bekend is dat het CDA het doel heeft om vanuit het maatschappelijk middenveld te opereren. De VVD wil een kader van overheidsbeleid schetsen, waarin de vrije keuze van de burger plaats kan vinden. Zij zien het werken aan de klimaatproblematiek dan specifiek ook niet als een ideologische, maar als een praktische keuze. D66 kiest voor een meer integrale aanpak, waarin de overheid haar burgers zaken op kan leggen, onder de noemer dat dit de gehele samenleving dient. Bij de ChristenUnie kennen overheid en burger ieder hun eigen plaats. De overheid dient te faciliteren en daar de middelen voor te hebben, maar het is aan de burger om ook diens steentje bij te dragen. Naast een verschil in visie over de rol van de overheid en de burger is er ook een verschil in visie over de taak de die economie in dit geheel heeft. D66 en CU willen ieder op hun eigen manier de economie in dienst van de energietransitie stellen, waarbij de CU zich ook opvallend veel richt op het wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. VVD en CDA bedrijven klimaatpolitiek onder het credo haalbaar en betaalbaar. Zij willen de klimaatcrisis inzetten om te investeren in latere economische groei. Een derde punt waarin de formerende partijen van standpunt verschillen is de taak van kernenergie in de energiemix. Hierbij is het wederom het CDA en de VVD tegenover D66 en de ChristenUnie. Waar het CDA en de VVD van harte voor kernenergie zijn, het CDA wil er zelfs minstens twee extra, zijn D66 en CU sceptischer. Zij sluiten het niet uit, maar het moet wel maatschappelijk verantwoord gebeuren en andere vormen van duurzame energie hebben de voorkeur.

De energietransitie laat zien dat er op het niveau van ideologie grote verschillen bestaan tussen de formerende partijen. Dit is echter logisch, aan deze verschillen ontlenen zij immers hun bestaansrecht. Als het gaat om het in praktijk brengen van deze ideologie op het gebied van de energietransitie zien wij echter twee kanten ontstaan. Enerzijds de VVD en het CDA, die een wederkerige relatie willen tussen economie en energietransitie en duidelijk hun wens uitspreken voor meer kernenergie. Anderzijds zijn er D66 en ChristenUnie, die de economie in dienst willen stellen van de energietransitie en alleen in willen stemmen met kernenergie als zij dat maatschappelijk verantwoord achten. Deze tweedeling lijkt de situatie moeilijker te maken. Ik beargumenteer echter dat het in eerste instantie voordelig is, aangezien het de D66 en de ChristenUnie dichter bij elkaar brengt en een stimulans geeft om samen te werken. Daarnaast zijn deze verschillen niet onoverkomelijk, er is in al deze zaken mogelijkheid voor compromis.


Bronnen: verkiezingsprogramma's CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en Elsevier Weekblad. 
Werkbezoeken

Er wordt gewerkt aan conceptprogramma’s voor werkbezoeken voor de kamerleden Kiki Hagen (D66), Jorien Wuite (D66), Mark Strolenberg (VVD) en Caroline van der Plas (BBB). Wij houden u hiervan op de hoogte, en waarderen het ook als we op de hoogte worden gebracht over individuele werkbezoeken aan gemeente of waterschap.
Belangrijke aspecten in een lobbydossier

Onderstaand worden diverse aspecten beschreven, deze zijn belangrijk bij een lobbydossier. Het is belangrijk om te weten wat de boodschap is en wat we als provincie kunnen bieden. Daarbij is het krachtenveld omtrent het dossier relevant, zo kun je inzien wie van je netwerk je bijvoorbeeld kunt informeren en inzetten.

 
  • Ambtelijke en bestuurlijke contactpersonen
  • Doel in relatie tot de maatschappelijke opgave
  • Aanleiding / relevante voorgeschiedenis
  • Krachtenveldanalyse: direct te beïnvloeden doelgroep, externe stakeholders en mogelijke concurrenten/tegenstanders
  • Wie praat met wie / wat loopt er al? (Ministeries)
  • Lobbyboodschap: wat wil je concreet en wat bied je aan?
  • Tegenargumenten voor de boodschap: wat kan het proces bemoeilijken?
  • Timing: formele beïnvloedingsmomenten
 
Website
LinkedIn
Copyright © 2021

E-mail:
c.fontijn@zeeland.nl | kj.beekman@zeeland.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat.
U kunt u hier afmelden van de lijst.