Copy
View this email in your browser

Het Haagse Getij

Het Haagse Getij is een wekelijkse nieuwsbrief over de Zeeuwse lobby in Den Haag. De nieuwsbrief komt iedere week uit gedurende weken dat de Tweede Kamer vergadert. Het Haagse Getij is samengesteld uit informatie van het IPO, de VNG en eigen monitoring. In deze nieuwsbrief wordt algemene informatie gedeeld. 

Door middel van deze nieuwsbrief wil de Haagse lobby u graag van informatie voorzien over de lopende lobbydossies. Deze informatie is echter aan verandering onderhevig en daarom niet geschikt om op grote schaal elders te verspreiden.

Voor u heeft een tweede editie van deze nieuwsbrief. Vooralsnog wordt deze verstuurd naar de strategen en secretarissen. Mocht u nog een collega kennen die deze updates ook moet ontvangen, laat het ons weten. 


Voor reacties en bijdragen kunt u contact opnemen met Kim Beekman, kj.beekman@zeeland.nl
Column van Roos

Roos werkt vanuit haar opleiding Technische Bestuurskunde mee aan de Haagse lobby tot eind dit jaar. Hieronder haar kijk op het turbulente formatieproces.

D66, ChristenUnie en de energietransitie

Als het gaat om tegenstellingen tussen de formerende partijen dan wordt er sinds het begin van de formatie voornamelijk gesproken over de verschillen tussen D66 en ChristenUnie op het gebied van medische ethiek. Dit schept echter het beeld dat D66 en CU partijen zijn die het voornamelijk niet met elkaar eens zijn. Toch is dat niet zo en één van de onderwerpen die dat laat zien is de energietransitie. 

De formerende partijen mogen dan wel allemaal het doel hebben om klimaatverandering aan te pakken, maar de reden waarvoor en de manier waarop verschilt aanzienlijk. De vier partijen kunnen geschaard worden onder middenpartijen, maar dat maakt hun ideologie nog niet gelijk, een punt wat altijd breed uitgemeten wordt in verkiezingsprogramma’s. Een van die ideologische punten is de rol van de overheid en de burger. Bekend is dat het CDA het doel heeft om vanuit het maatschappelijk middenveld te opereren. De VVD wil een kader van overheidsbeleid schetsen, waarin de vrije keuze van de burger plaats kan vinden. Zij zien het werken aan de klimaatproblematiek dan specifiek ook niet als een ideologische, maar als een praktische keuze. D66 kiest voor een meer integrale aanpak, waarin de overheid haar burgers zaken op kan leggen, onder de noemer dat dit de gehele samenleving dient. Bij de ChristenUnie kennen overheid en burger ieder hun eigen plaats. De overheid dient te faciliteren en daar de middelen voor te hebben, maar het is aan de burger om ook diens steentje bij te dragen. Naast een verschil in visie over de rol van de overheid en de burger is er ook een verschil in visie over de taak de die economie in dit geheel heeft. D66 en CU willen ieder op hun eigen manier de economie in dienst van de energietransitie stellen, waarbij de CU zich ook opvallend veel richt op het wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. VVD en CDA bedrijven klimaatpolitiek onder het credo haalbaar en betaalbaar. Zij willen de klimaatcrisis inzetten om te investeren in latere economische groei. Een derde punt waarin de formerende partijen van standpunt verschillen is de taak van kernenergie in de energiemix. Hierbij is het wederom het CDA en de VVD tegenover D66 en de ChristenUnie. Waar het CDA en de VVD van harte voor kernenergie zijn, het CDA wil er zelfs minstens twee extra, zijn D66 en CU sceptischer. Zij sluiten het niet uit, maar het moet wel maatschappelijk verantwoord gebeuren en andere vormen van duurzame energie hebben de voorkeur.

De energietransitie laat zien dat er op het niveau van ideologie grote verschillen bestaan tussen de formerende partijen. Dit is echter logisch, aan deze verschillen ontlenen zij immers hun bestaansrecht. Als het gaat om het in praktijk brengen van deze ideologie op het gebied van de energietransitie zien wij echter twee kanten ontstaan. Enerzijds de VVD en het CDA, die een wederkerige relatie willen tussen economie en energietransitie en duidelijk hun wens uitspreken voor meer kernenergie. Anderzijds zijn er D66 en ChristenUnie, die de economie in dienst willen stellen van de energietransitie en alleen in willen stemmen met kernenergie als zij dat maatschappelijk verantwoord achten. Deze tweedeling lijkt de situatie moeilijker te maken. Ik beargumenteer echter dat het in eerste instantie voordelig is, aangezien het de D66 en de ChristenUnie dichter bij elkaar brengt en een stimulans geeft om samen te werken. Daarnaast zijn deze verschillen niet onoverkomelijk, er is in al deze zaken mogelijkheid voor compromis.


Bronnen: verkiezingsprogramma's CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en Elsevier Weekblad. 
Haagse agenda

NB Bent u of kent u iemand uit uw team in de gelegenheid een debat te volgen dat aansluit op uw beleidsterrein, laat dat ons dan weten middels een antwoord op deze mail. Wij volgen veel, maar niet alles. Door dit met elkaar te delen zijn we maximaal geïnformeerd!

Tweede Kamer

26/10    Procedurevergadering EZK 
26/10    Begrotingsonderzoek I&W
26/10    Begrotingsbehandeling VWS
26/10    Technische Briefing EZK - Innovatie rijk en regio
27/10    Begroting Binnenlandse Zaken
27/10    Algemene Financiële Beschouwingen (derde termijn)
28/10    Voortzetting begroting VWS
28/10    Voortzetting begroting Binnenlandse Zaken
02/11 - 04/11    Begrotingsbehandeling EZK
02/11 - 04/11    Begrotingsbehandeling I&W
03/11    Procedurevergadering I&W - Schone lucht akkoord
03/11    Procedurevergadering LNV
16/11 - 18/11    Begrotingsbehandeling OCW
09/11 - 11/11    Begrotingsbehandeling DEF
23/11 - 25/11    Begrotingsbehandeling J&V
30/11 - 02/12    Begrotingsbehandeling LNV
06/12    Notaoverleg I&W - MIRT (o.a. Westerscheldetunnel)
07/12     Stemmingen over de begrotingen 
Nieuwsupdate lobbydossiers

PFAS in de Westerschelde

In zowel de procedurevergadering van de commissie LNV als de commissie I&W is gesproken over de PFAS-problematiek in de Westerschelde. Beide commissies concludeerden dat de problematiek reeds besproken was en namen de agendapunten voor kennisgeving aan. 

Westerscheldetunnel

In een overleg met minister Barbara Visser [I&W] heeft gedeputeerde Harry van der Maas op 14 oktober het draaiboek aangeboden dat opgesteld is ten behoeve van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Uit het draaiboek bleek dat, mocht er ruimte voor gemaakt worden op de Rijksbegroting, de tunnel in principe per januari 2023 tolvrij kan zijn. Door milieugevolgen die onderzocht en aangepakt moeten worden kan dit eventueel juli 2025 worden. Diezelfde dag zij de Provinciale Staten door middel van een brief geïnformeerd over deze ontwikkelingen. De minister heeft als reactie op de motie van de leden Stoffer [SGP] en Alkaya [SP] de kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel door middel van een kamerbrief en het aangeboden draaiboek. 

Klimaatverandering en industrie

Debat Energie en klimaat

Voor het herfstreces is de commissie EZK bijeen gekomen om een debat te voeren over energie en klimaat. Daarbij is het voornamelijk gegaan over de gestegen gasprijs en een eventuele compensatie daarvoor vanuit de energiebelasting. De staatssecretaris gaf aan dat de verdeling, namelijk gelijk voor alle inwoners of op basis van het inkomen, nog niet duidelijk is. Daarnaast moet er nog gekeken worden of in de verrekening de isolatie van een woning een rol zal spelen. Daarnaast is er gesproken over burgerparticipatie, de staatssecretaris noemde dit één van de pijlers van de RES en zei dat de regio's actief ondersteund en gevolgd worden met betrekking tot dit onderwerp. Daarnaast werd er gelpleit voor het invoeren van de Warmtewet, deze moet nu nog heroverwogen worden door een volgend kabinet wegens een wijziging op verzoek van andere overheden. Een terugkerend fenomeen in de Energie en klimaatdebatten is het in twijfel trekken van de noodzaak van CCS, zo ook ditmaal. Wederom gaf de staatssecretaris aan dat CCS op het moment noodzakelijk is, wel voegde zij daaraan toe dat er wordt nagedacht over het versnellen van de verduurzaming bij de 12 grootste uitstoters. 

CO2-heffing

In het debat commissiedebat van 7 juni hadden de woordvoerders de staatssecretaris gevraagd om de reductiefactor van de CO2-heffing af te bouwen, aangezien de economische gevolgen van de coronacrisis voor deze bedrijven mee lijken te vallen. De staatssecretaris antwoordde deze week op deze vraag in een kamerbrief. Hierin gaf zij aan dat de reductiefactor niet vroegtijdig afgebouwd zou worden, omdat de bedrijven zekerheid nodig hebben voor langetermijninversteringen en het niet leidt tot extra emissiereductie of een klimaateffect, omdat de doelen van 2030, ook met de reductiefactor, nog steeds gehaald worden.

Schone lucht akkoord

Deze week heeft de minister de eerste voortgangsmeting van het Schone lucht akkoord, uitgevoerd door het RIVM, aangeboden aan de kamer. In deze kamerbrief is een overzicht van het beleid dat wordt meegenomen in de doorrekening van het akkoord gegeven en zijn de scenario's weekgegeven die gebruikt zullen worden bij het onderzoek. 

Toegang tot testlocaties

Kamerlid Van der Plas heeft eerder dit jaar door middel van schriftelijke inbreng vragen gesteld over de bereikbaarheid van testlocaties in Zeeland, de Achterhoek en West-Brabant. Minister De Jonge heeft hier 25 oktober een reactie op gestuurd. Hij geeft aan dat er vanaf 14 oktober een testlocatie in Terneuzen is, waardoor de reistijd en -kosten (i.v.m. de Westerscheldetunnel) van de Zeeuws-Vlamingen afgenomen zijn. Daarnaast is er een testlocatie geopend in Renesse. Wel geeft hij aan dat er m.b.t. de bereikbaarheid van testlocaties is Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor gaat het ministerie in gesprek met andere partijen om alsnog een oplossing te vinden. Kamerlid Van den Berg [CDA] heeft ook vragen gesteld die betrekking hebben op de toegang tot testlocaties in dunbevolkte gebieden, maar dan specifiek met oog op de rol hierin van Stichting Open Nederland. In de antwoorden geeft de minister aan dat het nieuwe systeem 'Open House' succesvol is en dat er voor dunbevolkte gebieden wordt gekeken of apotheken ook kunnen dienen als testlocatie. 

Natuurinclusief bouwen

Op 14 oktober organiseerde het IPO een lunchbijeenkomst over natuurinclusief bouwen met bestuurders, ondernemingen en belangenbehartigers. Vanuit Zeeland was gedeputeerde Anita Pijpelink aanwezig. De bijeenkomst ging over de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. Hierbij blijken meer mogelijkheden te zijn dan verwacht. Zo kan het wegens materiaalbesparen en geode isolatie kosteneffectief. Daarnaast gaf NL Green Labels ook aan dat het niet per se meer wetgeving betekend, aangezien een puntensysteem zoals gebruikt in Den Haag en Arnhem ook werkt. 

Stikstof

Op 15 oktober was er een Technische Briefing door het PBL aangaande hun rapport over stikstof. Daaruit bleek dat voor de aanpak die momenteel geldt niet direct duidelijk is of hij kosteneffectief is of tot stikstofreductie leidt. Het PBL adviseerde om de doelen en maatregelen meer strategisch tot elkaar te kiezen. 
Nieuwsupdate IPO

Interprovinciaal Overleg

Aangaande de lobby over het accres van het provinciefonds. Tijdens de Financiële Beschouwingen heeft de BBB een motie ingediend waarin zij vraagt of de wensen van het IPO en de VNG opgevolgd kunnen worden aangaande het accres. De motie wordt aangehouden voor de begrotingsbesprekingen van BZK. 

Bron: IPO
Belangrijke aspecten in een lobbydossier

Onderstaand worden diverse aspecten beschreven, deze zijn belangrijk bij een lobbydossier. Het is belangrijk om te weten wat de boodschap is en wat we als provincie kunnen bieden. Daarbij is het krachtenveld omtrent het dossier relevant, zo kun je inzien wie van je netwerk je bijvoorbeeld kunt informeren en inzetten.

 
  • Ambtelijke en bestuurlijke contactpersonen
  • Doel in relatie tot de maatschappelijke opgave
  • Aanleiding / relevante voorgeschiedenis
  • Krachtenveldanalyse: direct te beïnvloeden doelgroep, externe stakeholders en mogelijke concurrenten/tegenstanders
  • Wie praat met wie / wat loopt er al? (Ministeries)
  • Lobbyboodschap: wat wil je concreet en wat bied je aan?
  • Tegenargumenten voor de boodschap: wat kan het proces bemoeilijken?
  • Timing: formele beïnvloedingsmomenten
 
Website
LinkedIn
Copyright © 2021

E-mail:
c.fontijn@zeeland.nl | kj.beekman@zeeland.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat.
U kunt u hier afmelden van de lijst.