Copy
View this email in your browser

Het Haagse Getij

Het Haagse Getij is een wekelijkse nieuwsbrief over de Zeeuwse lobby in Den Haag. De nieuwsbrief komt iedere week uit gedurende weken dat de Tweede Kamer vergadert. Het Haagse Getij is samengesteld uit informatie van het IPO, de VNG en eigen monitoring. In deze nieuwsbrief wordt algemene informatie gedeeld. 

Door middel van deze nieuwsbrief wil de Haagse lobby u graag van informatie voorzien over de lopende lobbydossies. Deze informatie is echter aan verandering onderhevig en daarom niet geschikt om op grote schaal elders te verspreiden.


Vooralsnog is de nieuwsbrief verstuurd aan de voorzitters van de thema overleggen, secretarissen, strategisch adviseurs en de bestuurssecretariaten. Mocht u nog een collega kennen die deze updates ook moet ontvangen, laat het ons weten. 

Voor reacties en bijdragen kunt u contact opnemen met Kim Beekman, kj.beekman@zeeland.nl
Haagse agenda

NB Bent u of kent u iemand uit uw team in de gelegenheid een debat te volgen dat aansluit op uw beleidsterrein, laat dat ons dan weten middels een antwoord op deze mail. Wij volgen veel, maar niet alles. Door dit met elkaar te delen zijn we maximaal geïnformeerd!

Tweede Kamer

25/11    Begrotingsbehandeling J&V
24/11    Commissiedebat I&W - maritiem
25/11    Procedurevergadering OCW
25/11    Procedurevergadering Defensie
25/11    Tweeminutendebat moties RRP
29/11    Begrotingen J&V en VWS onderdeel Jeugd 
30/11 - 02/12    Begrotingsbehandeling LNV
01/12    Procedurevergadering Financiën
01/12    Commissiedebat J&V Criminaliteitsbestrijding
01/12    Procedurevergadering I&W
01/12    Procedurevergadering LNV
07/12    Stemmingen over de begrotingen 
15/12    Procedurevergadering Financiën
16/12    Procedurevergadering BiZa
Nieuwsupdate lobbydossiers

Onderzeeboten

Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief bericht over de bespreking van de vervanging van de onderzeeboten tijdens de begrotingsbehandeling Defensie. In het kort kwam daaruit naar voren dat er in de kamer het idee heerst dat de Nederlandse maritieme industrie nauw betrokken moet worden bij deze ontwikkeling, maar dat minister Kamp hier nog bezwaren voor had, gezien het gebrek aan ervaring van deze industrie met het bouwen van onderzeeboten. Daaropvolgend zijn er een aantal moties ingediend en vorige weer woensdag is hierover gestemd. De motie Van Dijk waarin verzocht wordt om de vervanging van de onderzeeboten te onderbreken is verworpen. De motie Van Wijngaarden waarin geconstateerd wordt dat het van belang is voor het nationale veiligheidsbelang dat de boten in Nederland onderhouden worden is aangenomen. De motie Stoffer waarin de regering verzocht wordt de Nederlandse industrie te betrekken bij het onderhoud en de bouw van de boten is aangenomen. 

Cultuur

Samen met Flevoland, Friesland, Drenthe, Limburg en Overijssel valt Zeeland binnen de matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing voor de Cultuurregio's. Deze regeling is er gekomen na een advies van de Raad van Cultuur om een extra impuls te geven aan de culturele infrastructuur van deze provincies. Met deze regeling is 2 miljoen gemoeid en die zou vallen onder de BIS [Basisinfrastructuur]. Nu bleek deze 2 miljoen in de nieuwe begroting van het ministerie van OCW niet verrekend te zijn. Voor de begrotingsbehandeling voor het ministerie van OCW die woensdag in de kamer gehouden werd hebbend de provincies op initiatief van Limburg een gezamenlijke brief naar de woordvoerders gestuurd waarin zij verzoeken de minister te attenderen op de gevolgen van het niet doorzetten van de regeling voor deze provincies. 

Tijdens het debat zijn de kamerleden hier niet specifiek op teruggekomen, maar er was wel veel aandacht voor regionale cultuur. Zo vroeg Van Strien [VVD] om bevestiging van de 51,5 miljoen voor cultuur in de regio die hij ook kreeg. Ook Ploumen [PvdA], Van der Plas [BBB] en Gundogan [Volt] pleitten voor meer aandacht voor lokale cultuur. In de tweede termijn brachten zij nog gezamenlijk een motie in die hier om vroeg. Minister Van Engelshoven [OCW] vertelde dat zij de coulance voor de BIS-periode verlengt had om de sectoren wat rust te geven en ruimte te bieden voor vernieuwing. Hierop werd er gevraagd naar een verlenging van twee jaar, maar dit kon volgens de minister niet vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast vertelde de minister dat het ministerie aan het investeren is in een goede basis voor cultuur in de regio om zo de kwaliteit te kunnen verhogen.

Tandartsen

Voor de begrotingsbehandeling OCW is er door de Provincie Zeeland aandacht gevraagd voor het tekort aan tandartsen in deze regio. De enige opleidingen voor tandartsen zijn namelijk in Amsterdam, Nijmegen en Groningen en aangezien tandartsen zich, zo blijkt uit ervaring, vaak vestigen in de regio waar zij hun opleiding hebben gedaan, betekent dit voor Zeeland dat er te weinig tandartsen zijn en dat dit aantal door vergrijzing kan oplopen. Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam blijkt echter ambities te hebben om een eigen opleiding Tandheelkunde te starten en Zeeland steunt door middel van deze brief die notie om zo ook meer tandartsen in de toekomst in de eigen regio op te leiden. Er is hierover een brief gestuurd naar de betreffende woordvoerders en de heer Bisschop [SGP] heeft hier een vraag over gesteld en een motie over ingediend.

Vraag

Voorzitter. Tot slot nog iets over het hoger onderwijs en over onderwijs en onderzoek. Ik sluit mij kortheidshalve aan bij een aantal punten die de collega's ook hebben aangegeven. Ik wil op twee punten even wijzen. Allereerst op een tandartsopleiding in Zeeland, waar we op werden geattendeerd. Zeeland kent een groot tekort aan tandartsen. De leeftijd van de tandartsen daar is relatief hoog. Binnenkort is er dus een grote uitstroom te verwachten. Het is problematisch dat alle tandartsopleidingen boven de lijn Rotterdam-Nijmegen zitten, zeker als we weten dat tandartsen vaak blijven hangen in de regio van hun opleiding. Is de minister bereid om actief aan de slag te gaan om plannen voor een opleidingsplaats in Zeeland te ondersteunen en de geografische spreiding mee te nemen bij het oordeel over de doelmatigheid? Het mes snijdt dan aan heel veel verschillende kanten. Ik weet dat ook de Staten en Gedeputeerde Staten van Zeeland zeer bereid zijn om daarin mee te denken.

Antwoord

Op dit moment is er landelijk gezien geen tekort aan tandartsen. Het Capaciteitsorgaan ontvangt wel zorgen over rurale tekorten (Zuid-Limburg, Zeeland, Drenthe, Friesland). In het laatste advies heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen uit te breiden met 100 plaatsen. Dit kost circa € 26 miljoen. We zie geen mogelijkheid hiervoor middelen vrij te maken op de OCW-begroting. De Kamer is bericht dat een besluit over uitbreiding van de capaciteit voor de opleiding tandheelkunde door een volgend kabinet moet worden genomen. Aan het Capaciteitsorgaan is wel al gevraagd in het volgende capaciteitsplan dat in 2022 verschijnt een beeld te geven van de regionale spreiding van tandartsen. Daarbij komt dat het initiatief voor het starten van een nieuwe tandartsopleiding in de eerste plaats bij een universiteit zelf ligt. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken om een nieuwe tandartsopleiding te willen starten. Bij de doelmatigheidsbeoordeling van een aanvraag voor een nieuwe opleiding wordt door de CDHO gekeken naar de arbeidsmarktbehoefte en wordt ook rekening gehouden met regionale spreiding.

Motie

constaterende dat het tandartsentekort in Zeeland nu al groot is en dat de verwachte uitstroom de komende jaren hoger ligt dan in andere regio's;
overwegende dat het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen momenteel te beperkt is en dat de locatie van de opleiding een belangrijke factor blijkt bij het tekort in bepaalde regio's;
verzoekt de regering instellingen te ondersteunen die een tandartsopleiding in Zeeland willen ontwikkelen en de benodigde middelen voor deze opleiding te reserveren in de begroting voor het jaar 2023.

Energie en Klimaat

Vorige week was er een debat Klimaat en Energie. Het debat begon met de vraag van de leden Bontenbal [CDA] en Boucke [D66] waarin zij eerst constateerden dat de elektrificatie van de industrie de Nederlandse energievraag behoorlijk zou laten toenemen, vervolgens vroegen zij de staatssecretaris hoe zij daar rekening mee hielt. Zij vertelde dat dat onderdeel was van het Meerjarenprogramma infrastructuur [MIEK] en dat daar ook gekeken wordt naar eventuele versnelling. Kröger [GL] vroeg zich af of de cap van 35 TWh voor de RES'en er niet af kon (deze wordt zo gehouden vanwege het gebrek aan mogelijkheid voor de netbeheerders om meer capaciteit aan te sluiten). Volgens de staatssecretaris was de verwachting dat het plafond niet helemaal gehaald zou worden op het moment dat de plannen concreter zouden worden, daarnaast is versnelling aan een nieuw kabinet. Grinwis [CU] stelde vragen over de mogelijkheid van het verplichten van zon op dak. De staatssecretaris antwoordde daarop dat er onderzoek wordt gedaan hoe dat eventueel in de Omgevingswet opgenomen zou kunnen worden. Boucke [D66] pleitte voor een versnellingsagenda waarin duidelijk zou worden welke wetgeving nog op de plank ligt om efficiënter te kunnen werken. Volgens de staatssecretaris doen ze al wat ze kunnen en komt er volgend jaar veel nieuwe wetgeving aan.
Nieuwsupdate overige ontwikkelingen

RRP

Vorige week woensdag is er een debat geweest over de het Nederlandse Recovery and Resilience Plan (RRP) en het laat inleveren van de plannen daarvoor door Nederland. VOLT, CDA en D66 vroegen wederom aandacht voor het betrekken en consulteren van decentrale overheden en stakeholders bij het opstellen van de plannen. Het lid Van Dijk [CDA] vroeg om specifiek ook rekening te houden met de grensregio’s en grensoverschrijdende projecten. De SP was kritisch over de RRF, omdat ze dit een nationale aangelegenheid vinden en het idee hebben dat dit de EU teveel macht geeft. In zijn antwoorden gaf minister Hoekstra aan dat dit langs de formatie moet, in verband met de eisen die de Europese Commissie stelt voor het het ontvangen van het geld. De minister zei dat het conceptplan verwacht wordt in februari. Er is een tweeminutendebat aangevraagd door Gundogan (VOLT) waarbij partijen de mogelijkheid hebben om moties in te dienen.

Bronnen: IPO en Sterre Schrijver

Landbouwtop

Vrijdag 19 november was de jaarlijkse Heikantse Landbouwtop. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Gedeputeerde Staten en de Universiteit Wageningen. Er werden presentaties gegeven en er werd gedebatteerd over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan [NSP] hiervoor. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is dat het er meer maatwerk moet komen voor de boeren, dat zij een degelijk verdienmodel hebben en dat er aandacht moet zijn voor jonge boeren. Ook is er meer zicht nodig op integraal beleid, waarbij ook nagedacht wordt over de Kaderrichtlijn Water en het Nitraatprogramma. 

Hier vind u het Zeeuwse persbericht hierover. 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op 17 november waren er stemmingen over het GLB. In het debat lagen 4 coalitiebrede moties voor, die op een meerderheid van de Kamer konden regelen. De Minister wordt opgeroepen om met provincies de ambitie vast te leggen van een stapsgewijze verhoging van pijler 1 naar pijler 2 naar 30%, om te voldoen aan de klimaat- en natuurdoelstellingen, rekening houdend met het verdienvermogen van de boer. De Kamer verzoekt de Minister om de ecoregelingen gebiedsgericht uit te werken, zodat deze zo maximaal mogelijk bijdragen aan de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit, om met een jaarlijkse monitoring de (sociaal-)economische en ecologische effecten te volgen en te evalueren, en om tool te ontwikkelen waarmee boeren keuzes kunnen maken in het nieuwe GLB.  
 
Tenslotte werd ook een motie aangenomen van leden Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) waarin de Minister wordt opgeroepen om voldoende opties voor akkerbouw op te nemen in de ecoregelingen. De verwachting is dat de Minister op korte termijn met provincies in overleg treedt. Het streven is het NSP voor het eind van het jaar aan Brussel aan te bieden.

Bron: IPO

PFAS

Er zijn de laatste tijd een aantal brieven gestuurd naar de kamer die betrekking hebben op PFAS in het algemeen en PFAS in de Westerschelde. Over PFAS in de Westerschelde refereerde de minister aan het gesprek wat zij had met de minister van Vlaanderen. De Vlaamse Omgevingsinspectie heeft besloten vanaf 29 oktober alle productieprocessen waar PFAS bij voorkomt stop te zetten tot er meer duidelijk is. Daarnaast zijn er plannen voor het maken van doelstellingen voor microverontreiniging. Een onderzoeksteam van de universiteit Wageningen zal proefmonsters afnemen in de Westerschelde om het PFAS-niveau in kaart te brengen. Ook waren er vragen gesteld die betrekking hebben op het ontpolderen van de Hedwigepolder nu blijkt dat er sprake is van PFAS in de Westerschelde. Het ministerie van I&W geeft echter aan dat het percentage PFAS in de Westerschelde niet dusdanig hoog is dat het ervoor zorgt dat de ontpoldering niet door kan gaan. Nieuws over PFAS in het algemeen is dat er vanuit onder andere Nederland gevraagd wordt om een PFAS-restrictie. Dit proces is 15 juli formeel van start gegaan en naar verwachting zal de restrictie per 2025 in werking kunnen treden. 

Circulaire economie

Afgelopen week is er ook een commissiedebat Circulaire Economie geweest. De staatssecretaris noemde dit onderdeel van een nieuwe economie en zij dat er vier zaken voor nodig zijn. Namelijk, (1) gedrag, (2) beprijzen van schaarse grondstoffen, (3) bewustwording en (4) normeren. Door de VVD werd er aandacht gevraagd voor medeoverheden bij dit onderwerp. De staatssecretaris vertelde dat het ministerie in et bestuurlijk omgevingsberaad praat met medeoverheden hoe zij ondersteunt kunnen worden bij de beoordeling van afvalstoffen en producten. Daarnaast zet het ministerie zich in voor kennisontwikkeling en heeft het een helpdesk voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De staatssecretaris is wel bereidt te kijken wat er nog meer gedaan kan worden. In het eerste kwartaal van volgend jaar volgt er ook een brief over afvalscheiding bij gemeenten waarbij ingegaan wordt op uniformering.

Bron: IPO

WGO Wonen en ruimte

Tijdens het wetgevingsoverleg zijn vele diverse onderwerpen die te maken hebben met wonen en ruimte en voornamelijk het oplossen van het woningtekort aan de orde gekomen. Hier lichten wij er een aantal uit, maar het hele verslag kunt u hier vinden. Transformatiewoningen was een belangrijk onderwerp, daar wordt veel op ingezet, maar dat gaat inmiddels wat langzamer dan in het begin. De minister weet dit aan een afname van het aantal beschikbare kantoorpanden die het makkelijkst zijn om te transformeren. Het Nationaal Transformatieplan zal kijken waar het knelpunten voor ingewikkeldere transformaties weg kan nemen. Daarnaast werd er gesproken over de kostendelersnorm, dit is aan een volgend kabinet, omdat het controversieel is verklaard door de kamer, maar ook dan zal het veel voorbereiding vergen, omdat er een wetswijziging voor nodig is. Flexibele huurcontracten worden als een bedreiging gezien voor betaalbaar en betrouwbaar wonen, de minister wil wel de mogelijkheid graag houden, omdat het belangrijk is voor specifieke groepen, maar vind ook dat andere groepen zoals starters beter beschermd moeten worden. De regio kwam naar voren tijdens het bespreken van de 4de trance van de Woningbouwimpuls. De heer Grinwis [CU] had namelijk de vraag gesteld of er ook meer mogelijkheden zouden zijn voor kleinere kernen die nu niet aan de grens van nieuwe woningen komen om zich toch in te schrijven voor de Woningbouwimpuls. De minister was hier voor, maar wilde wel eerst kijken of het ook haalbaar zou zijn. 

Hedwigepolder

Afgelopen maandag hebben de leden Stoffer [SGP] en Van der Plas [BBB] samen een motie ingediend tijdens het wetgevingsoverleg water. De motie luidt als volgt:

verzoekt de regering in het ontwerp Nationaal Waterprogramma op te nemen dat eventueel natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen en niet door nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden.

Een verslag van dit overleg zal volgende week beschikbaar zijn.
 
Nieuwsupdate Interprovinciaal Overleg

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over de open brief die het IPO en andere partijen naar de kamer hadden gestuurd, waarin zij een oproep deden aan het ministerie van EZK om aanspraak te maken op het Europese herstelfonds Recovery and Resilience Facility (RRF). De leden Van der Lee [GroenLinks] en Dassen [Volt] hebben hier een motie over ingediend waarin zij het volgende verzoeken;
  • verzoekt de regering consultaties met decentrale overheden en andere relevante stakeholders per direct te starten;
  • verzoekt de regering tevens nog voor het kerstreces middels een Kamerbrief te rapporteren over het consultatieproces en daarin uit te leggen hoe de input verwerkt zal worden in de RRF-plannen.
Ondanks dat deze motie is ontraden door de minister is hij aangenomen door de kamer, waar hij onder andere gesteund werd door drie coalitiepartijen. 

Bron: IPO
Column van Roos

Roos werkt vanuit haar opleiding Technische Bestuurskunde mee aan de Haagse lobby tot eind dit jaar. Hieronder haar kijk op het turbulente formatieproces.


De rol van de retorica

Het is om de zoveel tijd in het nieuws: kamerleden die elkaar figuurlijk in de haren vliegen in de plenaire zaal. Vorige week was het Van Houwingen [FvD] een tijdje daarvoor Van Leijten [SP]. Dat maakte mij nieuwsgierig naar hoe dit in het verleden ging. Om nu de hele geschiedenis van de retorica in één column te bespreken vind ik ook wat ver gaan, maar laten wij dan beginnen bij het begin; de Agora in Athene.

In de tijd van de Grieken en later de Romeinen was er één grote vraag rondom de retorica. Namelijk, is de retorica slechts een techniek om het publiek te overtuigen of is het een manier van waarheidsvinding? Een bekend voorbeeld hierin is Plato versus zijn leerling Aristoteles. Plato is ervan overtuigt dat de retorica een techniek is, een kunstje dat men uitvoert om het publiek te overtuigen. Om volgens Plato de waarheid te kennen moet je een goed persoon zijn die de deugden volgt: rechtvaardigheid, kennisopbouw, schoonheid et cetera. De praktijk leert echter dat ook niet-deugdelijke personen de retorica aan kunnen wenden. Volgens Plato kan het dan dus niet mogelijk zijn dat de retorica leidt tot waarheid. In de Gorgias noemt hij de retorica zelfs ‘De kookkunst voor de ziel’, het is volgens Plato slechts een techniek, zoals de kookkunst ook is, om de ziel te roeren. Het staat gelijk met bedrog en bedrog staat recht tegenover waarheidsvinding.

Aristoteles is misschien wel de meest invloedrijke orator aller tijde. De stijlfiguren die hij opschreef in zijn boek Retorica, zoals herhaling, humor en overdrijving zijn nog altijd vaste componenten van iedere toespraak. Aristoteles is er wel van overtuigt dat de retorica de waarheid kan doen onthullen. Daarbij doet hij een beroep op het publiek. Volgens hem heeft de mens een natuurlijke aanleg voor de waarheid en kan hem dus weten te herkennen. Belangrijk is hierbij dat Aristoteles niet op een manier nadenkt over de natuur zoals wij dat doen, het is niet gebaseerd op het vinden van jezelf en het najagen van je behoeften, maar juist het tegenovergestelde. Volgens Aristoteles bestaat de ziel namelijk uit twee delen, de dierlijke ziel, die zich aangetrokken voelt tot de behoeften, en de rationele ziel. De menselijke natuur die de waarheid kent is dan de rationele ziel die men aan het licht kan brengen door zich te oefenen in de deugd. Door rechtvaardig te zijn, matig, moedig et cetera. Dus volgens Aristoteles zou het publiek weten wat waar is, omdat hun natuur dat herkent. Maar nu denkt u natuurlijk, in de tijd van Aristoteles waren er toch ook slechte oratoren? Natuurlijk, maar één van de hoofdcomponenten van een toespraak is de èthos, de deugd van de spreker zelf die zij laat doorschijnen in haar toespraak. Als de orator niet deugdelijk is zal haar toespraak ook niet overtuigend zijn. Belangrijk hierbij is dat het gaat over een gehele gemeenschap die naar de waarheid streeft en niet de opinies van individuele personen. Als een orator meedoet aan een rechtszaak en die verliest kan zij dus concluderen dat zij blijkbaar de waarheid niet sprak. Zij is namelijk niet de hoeder van de waarheid, dat is de gehele gemeenschap. Niet iedere toespraak zal evenzeer bijdragen, maar na verloop van tijd komt er meer van de waarheid aan het licht.

Nu leven wij 2500 jaar later in een hele andere tijd waar een hele andere ethiek dan de deugdethiek een hoofdrol speelt, maar dat maakt deze vraag niet minder relevant. Gebruiken wij als samenleving het woord slechts als middel om anderen te overtuigen van ons gelijk of zien wij het als een manier om op zoek te gaan naar de waarheid? En zo ja, hoe doen wij dat dan, wat zijn de spelregels en wat is de rol van èthos hierin?
Werkbezoeken

Er wordt gewerkt aan conceptprogramma’s voor werkbezoeken voor de kamerleden Kiki Hagen (D66), Jorien Wuite (D66), Mark Strolenberg (VVD) en Caroline van der Plas (BBB). Wij houden u hiervan op de hoogte, en waarderen het ook als we op de hoogte worden gebracht over individuele werkbezoeken aan gemeente of waterschap.

Lees hier nu ook de Europese nieuwsflits, vanuit Brussel! 
Website
LinkedIn
Copyright © 2021

E-mail:
c.fontijn@zeeland.nl | kj.beekman@zeeland.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat.
U kunt u hier afmelden van de lijst.