Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 3 voor ouders - 28 september 2020

Beste ouders 

Nu het schooljaar ongeveer een maand ver is, past het om even terug te blikken op de voorbije maand.

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de COVID-19-maatregelen, net zoals alle secundaire scholen in Vlaanderen, ook BimSem parten spelen. Gelukkig blijft het aantal positieve gevallen bij leerlingen op dit moment beperkt tot één leerling. We merken echter wel stevig de gevolgen van een quarantaineperiode wanneer een leerling of leerkracht getest moet worden. Er zijn hierdoor veel afwezige leerlingen en leerkrachten. Het rechtstreekse gevolg van leerkrachten die in quarantaine moeten, is dat er meer studie is dan normaal. Voor leerlingen die thuis in quarantaine zitten, betekent dat dan weer dat ze een achterstand oplopen. We proberen hier als school flexibel en pragmatisch mee om te gaan, maar eenvoudig is dat niet.    

Net als u worden ook wij verontrust door de steeds stijgende cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19. We willen u dan ook oproepen om nogmaals met uw kinderen te spreken over het belang van het zich houden aan de drie basisregels: 

 • social distancing 
 • mondmaskerplicht (ook tijdens de middagpauze)
 • een goede handhygiëne 

Ook wij doen op dit vlak uiteraard onze duit in het zakje en proberen de leerlingen te sensibiliseren zich aan de maatregelen te houden. Zo werken we dankzij een van onze ouders samen met AZ Sint-Maarten om een sensibiliseringsfilmpje te maken. Meer nieuws daarover in een volgende nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet 

 

De directie

Niet vergeten: (klas)foto's tot 4 oktober

Dit jaar hebben we opnieuw gekozen om de schoolfoto’s via een online platform aan te bieden. Uw zoon/dochter kreeg een hiervoor een inlogkaart mee. U kan inloggen via de inlogcode vermeld op het kaartje of snel met de QR code. Ook de klasfoto’s worden via dezelfde weg aangeboden.

Bestellingen tot en met 4 oktober genieten van een gratis levering via de school. Bij latere bestellingen worden verzendkosten aangerekend.

COVID-telefoons 


Onze communicatie met ouders van klassen waarin een leerling zit die positief getest is op COVID-19 of die verschijnselen vertoont en een test moet ondergaan, is op punt gesteld in nauw overleg met het CLB. Sommigen onder u hebben ongetwijfeld al een mail met bijhorende brief in de mailbox gehad. We vragen uitdrukkelijk om onze school niet meer te contacteren voor - niet dringende - COVID-vragen. Het beantwoorden en doorsturen van telefoons en mails hierover heeft de voorbije week enorm veel tijd gekost en hypothekeert de goede werking van ons secretariaat. U mag ervan uitgaan dat we hier op school alles in het werk stellen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Vorige week beslisten we nog om het dragen van het mondmasker ook tijdens de lange speeltijden te verplichten.  

Veel van deze telefoons gaan over verduidelijkingen bij de brief die ouders van een klas waarin een leerling getest werd gekregen hebben, met name om hen op de hoogte te brengen wanneer de test van de leerling negatief was. Deze brief is in nauw overleg met de CLB-arts opgesteld en bevat alle informatie die we wettelijk mogen verstrekken. We mogen geen persoonlijke informatie geven over het mogelijke negatieve resultaat van een COVID-test bij onze leerlingen, want dit behoort tot het medisch geheim. Wanneer u binnen de vijf dagen na het verspreiden van de brief niets van het CLB of de school gehoord hebt, dan mag u ervan uitgaan dat de test negatief was. Wanneer er een positieve test wordt afgenomen, start het CLB uiteraard onmiddellijk een contactonderzoek en verneemt u van hen zeer snel wat er dient te gebeuren. 

Wat bij COVID-19?


Wat doet u als uw zoon of dochter zich ziekjes voelt en symptomen van COVID-19 heeft, hij/zij iemand kent die besmet is of als hij/zij naar het buitenland bent geweest? We krijgen heel wat vragen van ouders die ongerust zijn. We hebben een en ander proberen samen te vatten in dit schema op de website. Het kan u helpen als er twijfel is.


Altijd leuk om een oud-leerling die vorig jaar nog op BimSem zat op tv te mogen zien staan, rechts naast de (toekomstige) koningin Elisabeth. Voor wie het graag bekijkt: hier vind je het beeldfragment uit het vrt nieuws.

We wensen al onze leerlingen die begonnen zijn met de hogere studies of die een job zoeken heel veel succes!

Aanpak individuele leerling (of enkele) in quarantaine 

 
Wanneer een individuele leerling in quarantaine gaat, betekent dat op dit moment al snel een afwezigheid van minimum 7 dagen. We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen en wel op deze manier: 

 • De klastitularis verdeelt in zijn klas de vakken onder zijn leerlingen. Elk vak heeft dan ideaal twee ‘verantwoordelijken’. 
 • Deze leerlingen mogen foto's maken van de cursus, het werkboek, notities,... en doorsturen naar de leerlingen in quarantaine.  
 • De leerlingen thuis werken de werkboeken, notities… bij en volgen aan de hand van de digitale agenda zo goed als mogelijk de leerstof. Uiteraard kunnen de leerlingen in quarantaine ook vaak terugvallen op verbetersleutels die de vakleerkrachten elektronisch ter beschikking stellen en/of op extra materiaal op de portaalsites die bij bepaalde leermethodes horen. In de derde graad nemen de leerlingen vaak notities tijdens de les. We vragen aan de leerlingen in quarantaine om van de notities die ze van een ‘verantwoordelijke’ klasgenoot krijgen een eigen verwerking te maken (overschrijven en zelf opnieuw structureren, er een eigen schema van maken …). Zo kunnen de leerlingen in quarantaine ook deze leerstof verwerven. 
 • De vakleraar kan, indien hij dat wenst, per mail 'extra's' versturen zoals een grote taak of dergelijke.  
 • De leerlingen kunnen met de ‘verantwoordelijke’ leerling van een bepaald vak of met de vakleerkracht per mail contact opnemen i.v.m. leerstof/onduidelijkheden/... We vragen wel om het aantal mails zoveel mogelijk te beperken.
 • Bij terugkomst op school bespreekt de leerling met de leerkracht welke toetsen ingehaald moeten worden en welke niet.  

Aanpak klas in quarantaine 

 
Wanneer een volledige klas in quarantaine moet, is het natuurlijk niet de bedoeling dat deze leerlingen tijdens de quarantaine niet voor school werken. Zij hebben vorig jaar al een lange periode van lockdown gehad; we willen de leerlingen zeker niet nog meer achterstand laten oplopen. Daarvoor gebruiken we hetzelfde systeem als tijdens de lockdown-periode en schakelen we voor deze klassen over op afstandsonderwijs:  

 • De leerlingen krijgen van hun klastitularis een weekplanning doorgestuurd waarin ze de leerstof en de opdrachten voor de klas voor die week vinden. Deze weekplanning loopt gedurende de periode van de quarantaine. 
 • De leerkrachten maken een inschatting en voorzien opdrachten voor (ongeveer) het aantal uren dat ze in de klas les geven.  
 • De titularis stuurt de weekplanning de tweede dag van de quarantaine door naar de leerlingen en de ouders.

Mondmaskerplicht op de speelplaats 


Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd geldt vanaf maandag 21 september een mondmaskerplicht tijdens de middag. Onze toezichters merken op dat een aantal van onze pubers het hier moeilijk mee hebben en weinig gemotiveerd zijn om zich aan deze maatregel te houden, m.a.w. ze ‘zeuren’ erover. Uiteraard wijzen we hen er telkens op dat ze zich ook tijdens de middag aan de mondmaskerplicht moeten houden, maar het is best wel vermoeiend. Daarom doen we een beroep op uw hulp en vragen we om het belang van deze maatregel ook zelf met uw zoon of dochter te bespreken. Als we aan hetzelfde zeel trekken, bereiken we ongetwijfeld meer. 

Verder is in de nieuwsbrief voor de leerlingen nog eens herhalen dat ze op drukke plekken altijd hun mondmasker moeten opzetten. Dat geldt zeker vanaf het moment dat ze op de speelplaats in de rij gaan staan en als ze de school met de fiets verlaten. Eens buiten de stad kan het mondmasker af.

Verplaatsing fietsenstaling eerste graad


De aannemer die het nieuwe sportcomplex zal bouwen start op 5 oktober met de voorbereidende werken. Er zal dan op de speelplaats Bleekstraat een betonnen vloerplaat gegoten worden waarop de bouwkraan geplaatst zal worden. Hiervoor moet de fietsenstalling van de eerste graad verplaatst worden naar de speelplaats Zandpoortvest. Dat is dit weekend gebeurd.

Dat betekent concreet dat alle fietsers van de eerste graad vanaf maandag 28 september via de ijzeren poort aan de Zandpoortvest de school moeten binnenkomen. Uiteraard moeten zedit gewoon worden. We zullen maandag met een aantal toezichters de fietsers van de eerste graad aan de Bleekstraat doorverwijzen naar de Zandpoortvest.

Deze wijziging brengt natuurlijk met zich mee dat het aan de Zandpoortvest drukker wordt. We roepen iedereen die de ijzeren poort aan de Zandpoortvest verlaat en de stad in moet op om dit langs rechts te doen. Langs links rijd je immers tegen de richting van het fietspad in.

Mogelijk komt er nog een tweede (definitieve) verhuis van de fietsenstalling aan, maar daar houden we u zodra dat zich aandient wel verder van op de hoogte.

De torenkraan zelf wordt geplaatst tijdens de herfstvakantie. Ze moet immers over het gebouw Voochtstraat getild worden en daarvoor moet het gebouw leeg zijn. Vervolgens begint de aannemer aan de bouw van onze nieuwe sporthal. We kijken er samen met u naar uit!

Gratis met de trein


De NMBS heeft op 31 augustus de Hello Belgium Railpass gelanceerd, een gratis 12-treinritten-railpass voor alle inwoners van België. Tot uiterlijk 30 september kan elke inwoner van het land ouder dan 12 jaar (of die 12 jaar wordt tegen eind maart 2021) met zijn/haar rijksregisternummer deze pass online aanvragen via hello-belgium.be.
 
De Railpass moet aangevraagd worden via een online toepassing. Is dit voor u niet evident, dan kan u terecht op een speciaal telefoonnummer – 02 300 15 15 – voor hulp bij het invullen van het webformulier. Ze helpen ook als u geen online toegang heeft.

Cafetaria: soepkaart en resterend bedrag


Sommige leerlingen hebben nog een soepkaart van vorig schooljaar die niet volledig is opgebruikt. Ze kunnen het resterende bedrag van de soepkaart op hun leerlingenkaart laten zetten. Dat doen ze aan de uitleendienst.

Het bedrag dat aan het einde van het jaar nog op de kaart staat, wordt op de laatste schoolrekening in mindering gebracht. Het volgende schooljaar krijgt uw zoon of dochter immers een nieuwe leerlingenkaart.
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be