Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Kerstversiering
De advents- en kersttijd nadert en dat zien we ook in de Westererk: een adventskrans, versiering met lampjes, een kerstboom. Komende zondag wordt na de dienst de kerstboom opgetuigd. Voor deze actie zijn helpende handen hartelijk welkom! Je kunt je daarvoor nu al aanmelden bij Martina (martinaschrader@ecgonline.net) maar gewoon spontaan meehelpen aanstaande zondag kan natuurlijk ook. Franne en Renee zullen bij het versieren van de boom betrokken zijn en zich om de verdere kerstversiering bekommeren. Wil je meedoen? Naam dan contact met hen op.
 

Kerstcollecte 8 december
Komende zondag 8 december willen we onze jaarlijkse kerstcollecte houden. Met de opbrengst van de collecte willen we de kosten van de kerstvieringen (kerstavond en familiekerstfeest) betalen terwijl we net als in vorige jaren onze zendelingen willen verblijden met een kerstgift. Verder denken we nog na over een doel dat te maken heeft met het thema Love dat past binnen ons jaarthema #FLOW. 
 

Welkomstbijeenkomst
Ben je een regelmatige bezoeker van onze diensten en wil je lid worden van de ECG-familie, bezoek dan onze webstie: www.ecgonline.net
Ook kun je eenmaal per maand de welkomstbijeenkomst bijwonen (opgave via info@ecgonline.net) (deze maand op maandag 9 december om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Westerkerk). Je kunt ook contact opnemen met één van onze kerkelijk werkers: Martina Schrader (martinaschrader@ecgonline.net)
 
Schrijven voor Amnesty International
Met veel goede herinneringen denk ik terug aan vorig jaar, toen in het kader van Amnesty International u brieven schreef voor mensen in de knel. Dit jaar wordt er weer wereldwijd geschreven aan overheden, gevangenisdirecteuren en de rechterlijke macht, nu voor jonge mensen: een woord van hoop - ik mag zeggen- in naam van Jezus, de Christus, de Gezalfde door God, onze Vader. Wereldwijd wordt er geschreven, aan hen gedacht en voor hen gebeden. We schrijven voor o.a. Sarah en Seán, zij worden vervolgd omdat ze vluchtelingen uit zee redden. De Griekse overheid klaagt hen aan wegens mensensmokkel. De straf die boven hun hoofd hangt is 25 jaar. De overheid moet de aanklacht tegen hen laten vallen. De Iraanse Yasaman kreeg 16 jaar cel omdat ze zonder sluier actie voerde tegen de verplichte hoofddoek. Yasaman moet onmiddelijk vrijkomen.

Dit zijn drie van de jonge mensen, voor wie we schrijven op zondag 8 december aanstaande.

Henk Waaijenberg 
 

Schoenendoosactie 
Afgelopen zondag hebben 28 kinderen enthousiast een schoenendoos versierd voor kinderen in Togo en Malawi! Heel leuk en fijn en er waren tieners die geweldig hebben meegeholpen om het versieren goed te laten slagen. Heel erg bedankt! Sommige kinderen hadden ook al spullen meegenomen om in de doos te doen, super! En het bijvullen van de dozen kan nog tot eind december. Behalve de kinderen die versierden kan ieder ook schoolspullen toiletspullen en speelgoed bijdragen zodat we deze dozen mooi kunnen vullen.
Ook zijn bijdragen van harte welkom, voor spullen maar ook voor de verzending van de dozen, dit kost € 5,00 per doos. Overmaken van transportkosten kan ook direct naar de schoenendoosactie maar dan krijg ik daar graag even een berichtje/briefje over (zodat ik weet hoeveel al betaald is van de 'ECG dozen’).
Verder nog ... hoe meer dozen hoe meer kinderen verrast met een schatkist ...dus wie van de jonge kinderen, tieners, jeugd, volwassenen het ook leuk vindt een bijdrage te leveren … hoe meer blije ontvangende kinderen!
 
Info bij Jacqueline Obbink 06 20462039 / 
jacq.devos@gmail.com (actiefolders bij de ingang van de ECG).
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Weihnachtsdekoration
Die Advents- und Weihnachtszeit naht und mit ihr auch bei uns in der Westerkerk: Adventskranz, Lichterschmuck und Tannenbaum. Am kommenden Sonntag, den 8.12.19 wird nach dem Gottesdienst der Tannenbaum aufgestellt und mit Lichterketten bestückt. Für diese Aktion sind helfende Hände herzlich willkommen! Du darfst dich gerne zuvor bei Martina (martinaschrader@ecgonline.net) melden aber auch ganz spontan an dem angegebenen Sonntag mithelfen. Auch in diesem Jahr werden sich Franne und Renee wieder um einen schön geschmückten Tannenbaum und weitere weihnachtlich/winterliche Dekoration kümmern. Hast du Freude daran mitzumachen? Dann nimm einfach Kontakt mit ihnen auf!

Weihnachtskollekte 8. Dezember 
Am Sonntag den 8. Dezember wollen wir die jährliche Weihnachtskollekte einsammeln. Mit dem Erlös der Kollekte wollen wir die Kosten der Weihnachtsfeierlichkeiten (Heiligabend und Familienweihnachtsfest) bezahlen. Gleichzeitig, wollen wir auch unsere Misionare mit einem Weihnachtsgeschenk erfreuen. Des Weiteren denken wir noch an ein Ziel zum Thema LOVE, passend zu unserem Jahresthema #FLOW
 

Willkommenstreff
Bist du regelmäßiger Besucher unserer Gottesdienste und möchtest Teil der ECG-Familie werden, dann besuche unsere Website unter www.ecgonline.net oder nutze den einmal im Monat stattfindenden Willkommenstreff info@ecgonline.net (im diesen Monat am Montag den 9. Dezember um 20 Uhr im Wintergarten der Westerkerk) oder nimm Kontakt auf mit unserer kirchlichen Mitarbeiterin, Martina Schrader martinaschrader@ecgonline.net  
 

Schreiben für Amnesty International
Mit vielen guten Erinnerungen denke ich daran zurück, wie ihr letztes Jahr mit Amnesty International zusammen Briefe für Menschen in Not geschrieben habt. Auch dieses Jahr wird wieder weltweit an Regierungen, Gefängnisdirektoren und die Justiz für junge Menschen geschrieben: Ein Wort der Hoffnung - ich darf es so sagen - in Jesu Namen, der Christus, der durch Gott Gesalbte, unser Vater. Weltweit wird geschrieben, an sie gedacht und für sie gebetet. Sarah und Seán, sie werden verfolgt, weil sie Flüchtlinge aus dem Meer retten. Die griechische Regierung klagt Sie wegen Menschenschmuggels an. Es wird ihnen 25 Jahre Haft angedroht. Die Regierung muss die Anklage gegen sie fallen lassen. 
 
Die Iranerin Yasaman bekam 16 Jahre Haft, weil sie ohne Schleier gegen das verpflichtende Kopftuch demonstrierte. Yasaman muss sofort freigelassen werden. 
 
Das sind drei der Jungen Menschen, für die wir schreiben. Sonntag 08.12.2019
 
Henk Waaijenberg
 

Schuhkartonaktion
Letzten Sonntag haben 28 Kinder begeistert Schuhkartons für Kinder in Togo und Malawi verziert! Es hat viel Spaß gemacht und einige Teenager haben toll mitgeholfen, sodass die Aktion erfolgreich war. Ganz lieben Dank! Einige Kinder hatten auch schon Geschenke zum Füllen der Kartons mitgebracht, super! Die Kartons können weiter bis Ende Dezember gefüllt werden. Jeder ist eingeladen z.B. Schulsachen, Toilettenartikel und Spielsachen mitzubringen, damit die Kartons gut gefüllt werden können. Auch Spenden, um Geschenke zu kaufen oder für den Transport der Kartons, sind herzlich willkommen. Der Transport kostet pro Karton 5€. Es ist auch möglich Spenden für den Transport direkt an die Schuhkartonaktion zu überweisen. Wenn ihr das machen wollt, bitte ich euch mir eben Bescheid zu sagen, damit ich weiß, wie viele der "ECG Kartons" schon bezahlt worden sind. Außerdem...je mehr Kartons, desto mehr Kinder können mit einer Schatzkiste überrascht werden...also ob Klein oder Groß, wer es schön findet einen Beitrag zu leisten...desto mehr fröhliche empfangende Kinder!
 
Informationen bei Jacqueline Obbink 06 20462039/ 
jacq.devos@gmail.com (Flyer der Aktion am Eingang der ECG).
Agenda
 
Vrijdag 6 december
20.00 Uur jeugd 16+
Ontmoetingsruimte Westerkerk
 

Zondag 8 december
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Wilkin van de Kamp
Leiding van dienst: Gudrun Kuliga
Thema van de kinderdienst 0-6 jaar: Kerst – de engel bij Maria
 

Catering zondag 8 december
Harald Kuliga, Gerhard en Jannita Hobelman, Marlies Benning, Thijs Rutgers, Tom Geurink, Nils Lieftink
 

Maandag 9 december
20.00 uur Welkomstbijeenkomst in de Westerkerk
 

Vrijdag 13 december
20.00 Uur tieners
Ontmoetingsruimte Westerkerk
 

Zondag 15 december
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Bart Hesseling
Leiding van dienst: Gerjan Duenk
Thema van de kinderdienst 0-6 jaar: Kerst – de drie wijzen
 

Catering zondag 15 december
Eric en Olga Hobelman, Louise Brölmann-de Jong, Eddy Buenk, Robert en/of Esther Heideman, Luca van den Bergh

Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan
 
Freitag 6. Dezember
20.00 Uhr Jugend 16+
Wintergarten Westerkerk
 

Sonntag 8. Dezember
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Wilkin van de Kamp
Gottesdienstleitung: Gudrun Kuliga
Thema in Kindergottesdienst 0-6 Jahre: Weihnachten – der Engel bei Maria
 

Catering 8. Dezember
Harald Kuliga, Gerhard und Jannita Hobelman, Marlies Benning, Thijs Rutgers, Tom Geurink, Nils Lieftink
 

Montag 9. Dezember
20.00 Uhr Willkommenstreffer in der
Westerkerk
 

Freitag 13. Dezember
20.00 Uhr Teenager
Wintergarten Westerkerk
 

Sonntag 15. Dezember
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Bart Hesseling
Gottesdienstleitung: Gerjan Duenk
Thema in Kindergottesdienst 0-6 Jahre: Weihnachten: die drei Weisen
 

Catering 15. Dezember
Eric und Olga Hobelman, Louise Brölmann-de Jong, Eddy Buenk, Robert und/oder Esther Heideman, Luca van den Bergh
 
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands