Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen

The God Story
De Euregio Christengemeente is onlosmakelijk verbonden met een aantal heel bijzondere bedieningen. Dit is een grote rijkdom en zegen die God ons geeft! Het komende jaar (2020) willen we onze eenheid in de verscheidenheid vieren door, op verschillende zondagen het hele jaar door,  voor elke bediening een zegen te vragen. 

Zondag 12 januari zullen we hiermee starten en willen we The God Story in het zonnetje zetten. Bart en Marieke zullen iets delen over hun werk en samen willen we de tijd nemen om in gebed om hen heen te staan.
 

Welkomstbijeenkomst
Ben je een regelmatige bezoeker van onze diensten en wil je lid worden van de ECG-familie, bezoek dan onze webstie: www.ecgonline.net
Ook kun je eenmaal per maand de welkomstbijeenkomst bijwonen (opgave via info@ecgonline.net) – deze maand op maandag 13 januari. Je kunt ook contact opnemen met één van onze kerkelijk werkers: Martina Schrader (martinaschrader@ecgonline.net)
 
Week van het gebed
Van 19 tot en met 26 januari vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Het thema van deze Week is ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk’ en is ontleend aan Handelingen 28:2. De centrale vraag daarbij is: kan men ons christenen herkennen aan onze vriendelijkheid? In de week van gebed is er op dinsdag 21 januari een bijeenkomst georganiseerd door het Beraad van Kerken Aalten, waarbij ook de ECG is aangesloten. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Zuiderkerk en begint om 20.00 uur. Laten we ook als ECG-ers samen met onze broeders en zusters samen komen om te bidden voor de eenheid van de christenen.
 

 

Nieuw Boek Triple Boeken
Met dankbaarheid mag ik alweer de 11e uitgave van Triple Boeken bij jullie aankondigen: ‘Doorleven’. De auteur Judith Stoker is therapeute en heeft als afstudeerscriptie bij haar opleiding aan het Kempler Instituut het thema ‘rouw en verlies’ gekozen. Op basis van deze scriptie heeft zij nu een pastoraal boek geschreven over dit thema. Het boek ‘Doorleven’ (omgaan met verlies en rouw) neemt je als lezer mee naar de verlieservaringen die je in je leven kunt meemaken en hoe je deze (met Gods hulp) kunt leren verwerken. Op dit moment wordt het boek gebruikt door Jan en Astrid Nobel bij hun pastorale werk onder ouderen in Benidorm.
 
Verlies, we maken het allemaal mee in het leven. Hoewel we bij rouw direct denken aan overlijden zijn er veel vormen van verlies die ook rouw met zich meebrengen: echtscheiding, verlies van werk of gezondheid, een familielid dat Alzheimer krijgt, het niet kunnen vinden van een partner of ongewenste kinderloosheid, abortus, een vriendschap die stukloopt of een kind dat het contact verbreekt, zijn zomaar een paar voorbeelden van ingrijpende verliezen die je bij je kunt dragen. Een verlies heeft impact op je psychische en lichamelijke gezondheid maar ook op je geestelijk leven. ‘Doorleven’ geeft zicht op verlies, inzicht in wat rouwen is en praktische handvatten hoe je met een verlies om kunt gaan. 
 
‘Het gaat wel over’ of ‘je moet het een plekje geven’ zijn dooddoeners die in dit boek ontkracht worden. Een verlies blijft en dus zul je een manier moeten vinden om verder te gaan: dóórleven dus. Dat kan als je een verlies ook kunt doorléven. Op een praktische, persoonlijke en pastorale manier neemt Judith Stoker, psychosociaal therapeut, je mee door het landschap van rouw. Het boek is geschikt voor ieder die zelf of in zijn omgeving met verlies te maken heeft, maar zeker ook voor leidinggevenden, leerkrachten, verpleegkundigen, therapeuten en pastoraal werkers. 
 
Inclusief verwerkingsvragen voor persoonlijk gebruik of om in groepsverband te bespreken.
 
250 pagina’s
€ 19,95
Je kunt het boek bestellen door me even aan te spreken of te mailen (
theo@tripleboeken.nl). 
Kijk ook eens op de nieuwe website: 
www.tripleboeken.nl
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

The God Story
Die Euregio Christengemeinde ist tief verbunden mit einigen besonderen Diensten. Das ist ein großer Reichtum und Segen, den Gott uns gibt! Im kommenden Jahr (2020) wollen wir unsere Einheit in Verschiedenheit feiern, indem wir an einigen Sonntagen das ganze Jahr über für jeden Dienst um einen Segen bitten. 
 
Am Sonntag den 12. Januar werden wir damit beginnen und The God Story wird dann im Mittelpunkt stehen. Bart und Marieke werden etwas über ihre Arbeit erzählen und wir wollen uns gemeinsam Zeit nehmen, um für sie zu beten. 


Willkommenstreff
Bist du regelmäßiger Besucher unserer Gottesdienste und möchtest Teil der ECG-Familie werden, dann besuche unsere Website unter www.ecgonline.net 
oder nutze den einmal im Monat stattfindenden Willkommenstreff 
info@ecgonline.net (in diesem Monat am Montag den 13. Januar)
oder nimm Kontakt auf mit unserer kirchlichen Mitarbeiterin, Martina Schrader 
martinaschrader@ecgonline.net  

 
Allizansgebetstreffen
Unter dem Motto „Wo gehöre ich hin?“ treffen sich in Deutschland vom 12. bis 19. Januar 2020 Christen aus allen Kirchen und Freikirchen im überwiegend evangelischen Kontext zu Allianzgebetstreffen. Das diesjährige Thema greift eine aktuelle Fragestellung auf und will sowohl Hilfestellung für persönliche Lebensfragen geben, als auch gesamtgesellschaftliche Orientierungspunkte bieten. Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen bedeute, sowohl einzelne Menschen zu ermutigen als auch gezielt für unser Land zu beten. Das schließt die konstante Fürbitte für Verantwortungsträger aus allen gesellschaftlichen Bereichen mit ein. Wer an weiteren Informationen interessiert ist findet diese im ausliegenden Infomaterial (am Podium) oder unter: 
https://www.allianzgebetswoche.de/
 

 

Neues Buch Triple Boeken
Mit Dankbarkeit darf ich euch die elfte Ausgabe von Triple Boeken ankündigen: "Doorleven" (Weiterleben). Die Autorin Judith Stoker ist Therapeutin und hat für ihre Abschlussarbeit ihrer Ausbildung am Kempler Institut das Thema Trauer und Verlust gewählt. Auf der Grundlage dieser Arbeit hat sie nun ein seelsorgerisches Buch zu diesem Thema geschrieben. Das Buch "Doorleven" (Mit Verlust und Trauer umgehen lernen) nimmt den Leser mit zu den Verlusterfahrungen, die ein Mensch erleben kann und hilft diese (mit Gottes Hilfe) zu verarbeiten. Jan und Astrid Nobel verwenden das Buch bereits bei ihrer Seelsorge unter den älteren Menschen in Benidorm. 
 
Verlust erleben wir alle in unserem Leben. Während wir bei Trauer direkt an den Tod denken, gibt es auch viele Formen von Verlust, die Trauer mit sich bringen: Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes oder der Gesundheit, Verlust eines Familienmitgliedes an Alzheimer, keinen Partner finden zu können oder ungewollte Kinderlosigkeit, Abtreibung, das Ende einer Freundschaft oder ein Kind, das den Kontakt abbricht. All das sind Beispiele von tiefgreifendem Verlust, die du mit dir rumtragen kannst. Und Verlust hat Einfluss auf deine psychische und körperliche Gesundheit und auch auf dein geistliches Leben. "Doorleven" betrachtet den Verlust, gibt einen Einblick, was Trauer ist, und praktische Anleitungen, wie du mit einem Verlust umgehen kannst. 
 
"Es geht schon vorbei" oder "du musst dem einen Platz geben" sind Todschlagargumente, die in diesem Buch entkräftet werden. Ein Verlust bleibt und darum musst du eine Art und Weise finden, weiter zu machen: weiterleben also. Das gelingt, wenn du den Verlust auch durchlebt hast. Auf eine praktische, persönliche und seelsorgerische Art nimmt Judith Stoker, psychosoziale Therapeutin, dich mit in die Landschaft der Trauer. Das Buch eignet sich für jeden, der selbst oder in seinem Umfeld einen Verlust erlebt hat, aber sicher auch für Leitende, Lehrer, Pfleger, Therapeuten und Seelsorger. 
 
Inklusive Verarbeitungsfragen für den persönlichen Gebrauch oder für Gruppen. 
 
250 Seiten
19,95€
Du kannst das Buch bestellen, indem du mich anspricht oder mir eine Mail schickst (
theo@tripleboeken.nl).
Schau auch mal auf der neuen Website vorbei: 
www.tripleboeken.nl
Agenda

Vrijdag 10 januari
Tieners, 20.00 uur
Ontmoetingsruimte Westerkerk
 

Zondag 12 januari
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Bart Hesseling
Leiding van dienst: Samuel de Leeuw van Weenen
Thema kinderdienst tot 6 jaar: Zacheus.
 

Catering zondag 12 januari
Birgit Busch, Tim en Suzanne Jaquet, Eric of Jacqueline Pennings, Fleur Hobelman, Beau Hobelman
 

Vrijdag 17 januari
Jeugd 16+ 20.00 uur
Ontmoetingsruimte Westerkerk
 

Zondag 19 januari
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Wilkin van de Kamp
Leiding van dienst: Gudrun Kuliga
Thema kinderdienst tot 6 jaar: Jairus
 

Catering zondag 19 januari
Abbaseh Shahbod, Harmke Lammers, Martina Schrader, Bob en/of AnneMarie Ngegbai, Gertjan Jansen

Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan
 
Freitag 10. Januar
Teenager, 20.00 Uhr
Wintergarten Westerkerk
 

Sonntag 12. Januar
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Bart Hesseling
Gottesdienstleitung: Samuel de Leeuw van Weenen
Thema Kindergottesdienst bis 6 Jahr: Zacheus
 

Catering 12. Januar
Birgit Busch, Tim und Suzanne Jaquet, Eric oder Jacqueline Pennings, Fleur Hobelman, Beau Hobelman
 

Freitag 17. Januar
Teenager, 20.00 Uhr
Wintergarten Westerkerk
 

Sonntag 19. Januar
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Gerrit van de Kamp
Gottesdienstleitung: Gudrun Kuliga
Thema Kindergottesdienst bis 6 Jahr: Jairus
 

Catering 19. Januar
Abbaseh Shahbod, Harmke Lammers, Martina Schrader, Bob und/oder AnneMarie Ngegbai, Gerjtan Jansen
 
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands