Nieuwsbrief Guido de Ruiter
Juni 2018
Beste <<Voornaam>>,

Iedereen is in de ban van de AVG. Mij raakt deze nieuwe wet- en regelgeving over privacy ook. Meer hierover in het eerste artikel. Verder vind je in deze nieuwsbrief informatie over een interessante leergang over gemengd wonen projecten en lees je over de ervaringen van bewoners van een bijzonder wooncomplex Samen & Anders. Daarnaast vertel ik je graag meer over de nieuwe invulling van een verzorgingshuis in Gouda.

Zijn de artikelen ook interessant voor anderen, dan nodig ik je van harte uit om deze nieuwsbrief te delen.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter
Jouw privacy staat voorop
Het kan je niet zijn ontgaan. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ik hecht grote waarde aan jouw privacy en persoonsgegevens. Daarom heb ik een privacyreglement opgesteld waarin staat hoe ik met persoonsgegevens omga. Lees meer...
Opdracht uitgelicht: Vernieuwend woonconcept in Gouda
Enkele maanden geleden nam de gemeente Gouda contact met mij op. Lammers Real Estate, een particuliere investeerder, had recent een verzorgingshuis van een zorgorganisatie gekocht. De vraag was of ik het proces kon begeleiden tussen hen, de gemeente Gouda en drie zorgorganisaties die zich richten op de begeleiding van ‘bijzondere doelgroepen’. Dit proces dreigde te stagneren doordat partijen elkaars 'taal' onvoldoende spraken. Lees meer...

Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk, vind je op mijn website.
Samen & Anders geeft meer veerkracht
Het nieuwe woonconcept Samen & Anders van Laurens Wonen in Rotterdam-Zuid is een groot succes. Het voormalige verpleeghuis Simon en Anna is gedeeltelijk omgevormd tot een wooncomplex voor jong en oud. Kwetsbare en minder kwetsbare mensen wonen hier voor een lagere huur en 10 uur inzet per maand voor en met elkaar. "Ik heb de kans gekregen hier te wonen en volg nu de opleiding tot helpende zorg en welzijn.", vertelt een jonge bewoner in de Huurkrant 2018. Lees meer...
Van inspirerend onderzoek naar leergang
Het samenwerkingsverband 'De Ontwikkelplaats Gemengd Wonen' ontwikkelde een 5-daagse Leergang Gemengd Wonen. Aanleiding is de inspirerende uitkomst van een onderzoek onder gemengd wonen projecten. Op 8 november wordt de locatie Samen & Anders van Laurens Wonen bezocht. Dan geef ik samen met Bob Janse, kwartiermaker-marktmeester van Samen & Anders, deels inhoud aan deze dag. Lees meer...
Stof tot nadenken voor RvC's
Als commissaris bij Woonlinie in Zaltbommel ben ik zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het bestuur en toezicht van woningcorporaties. Een zelfevaluatie van de raad van commissarissen (RvC) is een belangrijk onderdeel voor goed toezicht. Mieke Hanemaaijer houdt zich bezig met strategie-, governance- en organisatieadvies en geeft in een aantal reflecties haar visie over zelfevaluaties van RvC's. Lees meer...
Kennisdelen
Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.
Interessante links
Rapport Staat van de Volkshuisvesting 2018
Minister Ollongren van BZK heeft aan de Tweede Kamer het rapport Staat van de volkshuisvesting 2018 aangeboden. Naast een algemeen beeld van de belangrijkste ontwikkelingen voor huishoudens op de woningmarkt in relatie tot economische en demografische trends, bevat het rapport ook de stand van de woningmarkt op basis van de actuele beschikbare cijfers.

Handreiking De WoonZorgwijzer
Door de hervormingen van de langdurige zorg neemt het aantal mensen met een zorgbehoefte in wijken en buurten toe. Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke behoefte van deze mensen is De WoonZorgwijzer ontwikkeld, een data-instrument dat alle partijen kunnen gebruiken bij het bepalen van hun beleid en aanbod. In de handreiking van Platform31 vind je meer achtergrondinformatie over de opbouw en het gebruik van de WoonZorgwijzer.
 
Keuzegids Thuistechnologie IJsselmonde
In Rotterdam IJsselmonde hebben bewoners en professionals een Langer Thuis Arrangement opgesteld. Vijf maatregelen moeten het voor ouderen en mensen met een beperking makkelijker maken om zelfstandig te (blijven) wonen. De Keuzegids Thuistechnologie is het eerste concrete resultaat dat uit dit arrangement voortkomt. Het bevat een overzicht van de beschikbare technische oplossingen ingedeeld naar de thema’s veiligheid, toegankelijkheid, communicatie en mobiliteit.
 
Manifest Een thuis voor iedereen!
De Federatie Opvang heeft met de leden in de G4 het Manifest Een thuis voor iedereen! opgesteld over een reactie op de rapporten van de Gemeentelijke Rekenkamers over de effectiviteit van opvang en beschermd wonen. Een van de speerpunten in het manifest is "Gewoon wonen is de beste oplossing voor dakloosheid, goedkoper dan opvang, beschermd wonen, detentie of gedwongen opname".
 
Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Onlangs is de Meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang formeel vastgesteld door staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) en 11 betrokken organisaties.
 
Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen is een fenomeen met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Die eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iemands eenzaamheid doorbreken kan iedereen. Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS gaat voor een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen in Nederland door een gezamenlijke aanpak op lokaal, wijk- en straatniveau.
 
Toetsingskader Meetlat van de ouderen
Ouderen kunnen zelf het beste aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat over wonen, welzijn en zorg en wat écht waardevolle verbeteringen zijn. Het ouderenplatform Beter Oud stelde daarom aandachtspunten op en toetste verbetertrajecten vanuit ouderenperspectief. De uitkomsten van dit toetsingskader, oftewel de meetlat van de ouderen, zijn een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren.
 
Rapport De juiste zorg op de juiste plek
De Taskforce De juiste zorg op de juiste plek geeft in haar advies aan dat het bevorderen, behoud of herstel van functioneren van mensen het vertrekpunt is voor de juiste zorg op de juiste plek. De Taskforce stelt voor om op te houden met denken in 1e, 2e en 3e lijn en in plaats daarvan te praten over organisatie in ketens en netwerken, met ook samenwerking op inkoopniveau.
 
Corporaties zuchten onder Europese belastingmaatregel
In 2016 heeft de Europese Unie afgesproken belastingontwijking tegen te gaan. Deze afspraak is vastgelegd in de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). De gevolgen van de hieruit voortvloeiende voorgestelde wetswijziging in Nederland voor woningcorporaties, gemeenten en (semi-)publieke partijen zijn groot. De corporaties moeten meer belasting gaan betalen. In het artikel van Aedes worden de gevolgen van deze wetswijziging uiteengezet en in beeld gebracht.
Delen op LinkedIn
Delen op Twitter