Copy
Gweld yr e-bost hwn yn eich porwr

Croeso i rifyn diweddaraf cylchlythyr QAA Cymru, cyhoeddiad chwarterol sy'n cynnwys llawer o'r datblygiadau diweddaraf mewn addysg uwch yng Nghymru a ledled y DU.

Os yw'r diweddariad hwn yn ddefnyddiol i chi, a fyddech cystal â’i rannu gyda’ch cydweithwyr. Mae dolenni ar gyfer tanysgrifio ar gael ar ddiwedd y cylchlythyr.

 


Dyma’r tîm: 

Alastair Delaney yw Dirprwy Brif Weithredwr QAA ac mae'n arwain ein gwaith yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae gan Alastair brofiad helaeth ym maes sicrhau ansawdd, rheoleiddio ac addysg bellach; mae’n teimlo’n gyffrous i gael gweithio ar ddatblygu agwedd gwelliant yng Nghymru.
David Gale yw ein Rheolwr Ansawdd a Gwelliant (Cymru) ac mae'n rheoli gwaith adolygu QAA yng Nghymru. Mae ganddo brofiad o lawer o ddulliau adolygu'r Asiantaeth ac mae'n edrych ymlaen at fanteisio ar ei brofiad ym maes sicrhau ansawdd a gwelliant.  
Holly Thomas yw ein Harbenigwr Ansawdd a Gwelliant (Cymru) ac mae hefyd yn gweithio gyda darparwyr addysg uwch yng Ngogledd Iwerddon. Daw Holly o gefndir ymgysylltu â myfyrwyr, ar ôl gweithio mewn undeb myfyrwyr yn flaenorol, lle bu’n cynorthwyo myfyrwyr i fod yn rhan o brosesau sicrhau ansawdd sefydliadol; bu hefyd yn gyfrifol am drefnu ymgyrchoedd adborth ac annog llais myfyrwyr ar bob lefel o wneud penderfyniadau.


Yn y rhifyn hwn: 

Gwelliant

 • Digwyddiad Rhannu Arfer QAA ar gyfer Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch - 15 Medi 2021
 • Arolwg myfyrwyr a staff CCAUC - gwreiddio cyflogadwyedd yng nghwricwla Prifysgolion Cymru
 • Adolygiad o Ddysgu Digidol
 • Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru (RhUAC)
 • Cynhadledd QAA Gogledd Iwerddon: Arfer Addysg Uwch Cyfoes - diolch i'n cyflwynwyr o Gymru!

Aelodaeth

 • Cyfarfod ar y Cyd o Rwydwaith Ansawdd Cymru a Fforwm Ansawdd (TQF), yr Alban
 • Cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Ansawdd Cymru ar gyfer 2021-22
 • Cyfarfod cyfamserol Rhwydwaith Ansawdd Cymru - Dydd Iau 2il Rhagfyr
 • Grŵp Polisi ac Arfer AU mewn Colegau

Cyhoeddiadau ac ymgynghoriadau

 • Lansio cyfres Hallmarks of Success Playbook: rhifyn cyntaf ar ddysgu ac addysgu wedi’i ganoli ar y myfyriwr  
 • Creu Cymunedau Pwnc Cynhwysol 
 • Lansio ymgynghoriad ar 13 o Ddatganiadau Meincnod Pwnc

Newyddion Adolygu

 • Adolygiad Prentisiaethau Gradd
Digwyddiadau

Blogiau
 

GWELLIANT  


Digwyddiad Rhannu Arfer QAA ar gyfer Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch - 15 Medi 2021Cynhaliodd QAA ddigwyddiad Rhannu Arfer ar gyfer: Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch a ariennir gan CCAUC - ddydd Mercher 15fed Medi, trwy’r Platfform Digwyddiadau: EventsAir. Roedd y digwyddiad yn rhan o'n hymrwymiad i’r cynnig a wnaed i Gronfa HEIR Cymru-gyfan dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ran Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu (LTN) Prifysgolion Cymru. Cafwyd amrywiaeth o gyflwyniadau yn y digwyddiad, yn ogystal â thrafodaethau am ddysgu digidol, ac roedd yna gyfle i wahanol brosiectau o'r cais ledled Cymru adrodd ar eu canfyddiadau, yn ogystal â dysgu gan rannau eraill o’r rhwydwaith QAA ehangach. Daeth nifer dda i'r diwrnod, a hoffem estyn ein diolch i'n holl siaradwyr a chyfranogwyr am eu cefnogaeth.

Mae'r holl recordiadau o'r diwrnod ar gael yma. Rydym hefyd wedi cyhoeddi cyfres o flogiau gan siaradwyr yn y digwyddiadau, sy’n adeiladu ar eu sesiynau, ac mae dolenni at rai ohonynt i’w gweld yma.
 

 

Arolwg myfyrwyr a staff CCAUC - gwreiddio cyflogadwyedd yng nghwricwla Prifysgolion Cymru

Mae CCAUC wedi comisiynu AU Ymlaen i gynnal astudiaeth ar sut mae cyflogadwyedd yn cael ei wreiddio mewn cwricwla ar draws prifysgolion yng Nghymru. Bydd hyn ar ffurf arolwg a fydd yn ceisio barn myfyrwyr a staff prifysgolion ynghylch sut mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn erbyn Fframwaith Cyflogadwyedd AU Ymlaen. Er mwyn gwneud y canlyniadau mor ddefnyddiol â phosibl, bydd angen cyfraddau ymateb cadarn gan fyfyrwyr a staff. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan CCAUC.


Adolygiad o Ddysgu Digidol

Fel rhan o'n hymrwymiad i brosiect Cronfa HEIR Cymru-gyfan, rydym wedi cynnal Adolygiad Thematig o Ddysgu Digidol yng Nghymru, a fydd yn cyfrannu at gynllun gwella dysgu digidol ar draws y sector ar gyfer y ddwy flynedd academaidd nesaf. Diolchwn i bawb a gymerodd ran am eu cyfraniadau cadarnhaol i'r adolygiad. 

Roedd yr adolygiad wedi'i strwythuro o amgylch y themâu canlynol: Fframweithiau Dysgu Digidol; dysgu, addysgu ac asesu’n seiliedig ar y myfyriwr; staff addysgu; adnoddau dysgu a chymorth i fyfyrwyr; a’r Gymraeg. Tynnodd yr adolygiad sylw hefyd at 'arfer sy'n dod i'r amlwg' o'r sector ac ystyriaethau ar gyfer y dyfodol. Cyflwynodd Mark Cooper, Adolygydd QAA a Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Portsmouth, y canfyddiadau yn y digwyddiad a drefnwyd gan QAA i Rannu Arfer ar gyfer: Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch - ddydd Mercher 15fed Medi. (Mae recordiad ohono ar gael yma
 
Mae QAA wedi cyflwyno'r adroddiad terfynol i arweinwyr y prosiect yn Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru. 


Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru (RhUAC) 

Mae QAA yn cynnig eu cefnogaeth i Rwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru (RhUAC) dan berchenogaeth y sector, a ariennir gan CCAUC, ar gyfer 2021-22. Mae’r Rhwydwaith dan gadeiryddiaeth yr Athro Michael Draper (Prifysgol Abertawe) a Dr Mike Reddy (Prifysgol De Cymru) a bydd yn cwrdd unwaith bob tymor. Mae pob Sefydliad Addysg Uwch rheoledig yng Nghymru wedi arwyddo Siarter Uniondeb Academaidd QAA ac mae'r Rhwydwaith yn cynrychioli ymrwymiad pellach y sector i hyrwyddo a diogelu uniondeb academaidd. Mae pob sefydliad rheoledig wedi cael cyfle i enwebu cynrychiolydd academaidd a chynrychiolydd myfyrwyr ar gyfer y Rhwydwaith. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf RhUAC ddydd Gwener 8fed Hydref, a bydd yn cyfarfod eto ddydd Mercher 1af Rhagfyr.


 Cynhadledd QAA Gogledd Iwerddon: Arfer Cyfoes mewn Addysg Uwch - diolch i'n cyflwynwyr o Gymru! 

Cynhaliodd QAA Gynhadledd ar gyfer Gogledd Iwerddon: Arfer Cyfoes mewn Addysg Uwch, ddydd Gwener 15fed Hydref, oedd yn cynnwys siaradwyr o Gymru. Cafwyd cyflwyniad gan Cerys Jones, Swyddog Ansawdd a Gwasanaethau Academaidd, a Rachael Farmer, Swyddog Ansawdd a Gwasanaethau Academaidd, o Brifysgol De Cymru ar eu darpariaeth ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru a Lloegr. Rhoddodd James Cale, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol, a Mirjam Plantinga, APVC (Profiad Academaidd) o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyflwyniad ar yr Adolygiad o Ddysgu Digidol. Yn olaf, roedd Dr Myfanwy Davies, PFHEA, Pennaeth Gwella Ansawdd ac Uwch Ddarlithydd Gwasanaethau Myfyrwyr (Cyfarwyddiaeth) a SHIPPS o Brifysgol Bangor wedi cydweithio â Choleg De Orllewin Lloegr ar weithdy’n ymwneud â goruchwylio traethodau hir israddedigion. Diolch i'n siaradwyr o Gymru!
AEOLDAETH 
Cyfarfod ar y Cyd o Rwydwaith Ansawdd Cymru a Fforwm Ansawdd (TQF), yr Alban 

Diolch i gydweithwyr a ymunodd â’r cyfarfod cyntaf ar y cyd rhwng Rhwydwaith Ansawdd Cymru a Fforwm Ansawdd (TQF) yr Alban, ddydd Mercher 13eg Hydref. Hwn oedd y cyfarfod cyntaf ar y cyd rhwng y ddau fforwm, ac roedd yn gyfle i rannu trosolwg o'r fframweithiau ansawdd yng Nghymru a'r Alban, yn ogystal â chynnal trafodaethau grŵp ynglŷn â dulliau o sicrhau a gwella ansawdd yn y gwledydd datganoledig a thrafod cynlluniau ar gyfer 2021-22. 

Cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Ansawdd Cymru ar gyfer 2021-22 

Diolch i gydweithwyr a fynychodd Rwydwaith Ansawdd Cymru ar 11eg Tachwedd, a diolch i'n siaradwyr. Cynhaliodd y Rhwydwaith ddiweddariad gan QAA a CCAUC yn ogystal â thri chyflwyniad a thrafodaeth. Croesawyd Ros Campbell a'r Athro Clare Peddie o Brifysgol St Andrews i drafod y berthynas rhwng eu prosesau sicrhau ansawdd a gwella ansawdd. O Gymru, croesawyd Dr Jo Hendy o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a roddodd gyflwyniad ar ddwy ganmoliaeth o’u Hadolygiad Gwella Ansawdd yn ddiweddar. Arweiniodd Dr Demelza Curnow (QAA) gyflwyniad a thrafodaeth ar ddatblygu Datganiad Nodweddion gan QAA ar Ficro-gymwysterau, gan ddarparu trosolwg o ficro-gymwysterau yn y DU, Ewrop a ledled y byd hyd yma. Amlygodd Dr Curnow rywfaint o'r gwaith y mae QAA wedi'i gwblhau hyd yma, a gofynnodd am adborth ar rai o'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil micro-gymwysterau.
 
Mae'r sleidiau o'r Rhwydwaith a Phapur Diweddariad QAAar gael ar Adnoddau’r Aelodaeth.

Cyfarfod cyfamserol Rhwydwaith Ansawdd Cymru - Dydd Iau 2il Rhagfyr 

Cynhelir cyfarfod cyfamserol nesaf Rhwydwaith Ansawdd Cymru ddydd Iau 2il Rhagfyr rhwng 13:00 a 14:00. Bydd John Bolton (Prifysgol Bangor) yn arwain trafodaeth ar ddatblygu rhaglenni cydweithredol yng Nghymru ac mae'n awyddus i gael eich adborth. Mae John yn gweithio ar brosiect Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch (HEIR) a ariennir gan CCAUC sydd â’r nod o ganfod cyfleoedd ar gyfer rhaglenni a addysgir cydweithredol newydd; ymchwilio i rwystrau rhag gweithredu, awgrymu gwelliannau i strwythurau a phrosesau; a chynhyrchu adnoddau i wneud cydweithredu yn haws ledled Cymru. Cymeradwyodd Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu (LTN) Prifysgolion Cymru yr adroddiad a'r argymhellion o’r cam ymchwilio, a chytunwyd bod y prosiect yn parhau hyd ddiwedd Mawrth 2022 gan ddefnyddio'r cyllido presennol. Mae tîm y prosiect yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yn y sector Cymreig i gyflawni'r prosiect hwn. Ymunwch â Rhwydwaith Ansawdd Cymru ar 2il Rhagfyr rhwng 13:00 - 14:00 i gwrdd â Rheolwyr y Prosiect, Dr Brett Suddell a John Bolton i gymryd rhan!

Grŵp Polisi ac Arfer AU mewn Colegau 

Ymunodd 95 o gynrychiolwyr â Rhwydwaith Polisi ac Arfer AU mewn Colegau QAA ledled y DU, o Gymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ar 2il Tachwedd 2021. Rhan gyntaf y Rhwydwaith oedd sesiwn briffio ar bolisi ar gyfer penaethiaid addysg uwch mewn colegau ac uwch arweinwyr. Roedd yn ymdrin â datblygiadau polisi ledled y DU, gan gynnwys uniondeb academaidd a diwygiadau arfaethedig i gyllido addysg drydyddol, rheoleiddio ac ymagweddau tuag at ansawdd yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban. Yn dilyn y briffio ar bolisi, trafodwyd y gefnogaeth sydd ar gael i aelodau staff addysg uwch mewn colegau i’w helpu i drosglwyddo rhwng cyflwyno addysg bellach ac addysg uwch. Roedd y cyfraniadau gan y gwledydd datganoledig yn cynnwys Leon Annett, Deon Addysg Uwch, Coleg Caerdydd a Choleg y Fro a thîm o gydweithwyr o Goleg Rhanbarthol y De (Gogledd Iwerddon). Mae crynodeb o'r digwyddiad ar gael ar Adnoddau’r Aelodaeth a bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 10fed Mai.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chymuned Aelodau QAA Cymru? Cysylltwch â ni ar membership@qaa.ac.uk i ddarganfod sut y gall QAA fod o fudd i'ch darparydd a'ch myfyrwyr.  

CYHOEDDIADAU AC YMGYNGHORIADAU 

Lansio cyfres Hallmarks of Success Playbook: rhifyn cyntaf ar ddysgu ac addysgu wedi’i ganoli ar y myfyriwr
Mae QAA wedi lansio'r gyfres Hallmarks of Success Playbook newydd. Mae'r gyfres hon yn adeiladu ar y canllawiau blaenorol, Cwestiynau i Ffurfio Sail i Becyn Cymorth ar gyfer Gwella Ansawdd mewn Amgylchedd Digidol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020. Y cwestiynau o'r pecyn cymorth oedd sylfaen wreiddiol y set gwestiynau a'r themâu a ddefnyddiwyd yn yr Adolygiad o Ddysgu Digidol, ac addaswyd y rhain iddynt fod yn briodol ar gyfer Sector AU Cymru. Mae'r gyfres newydd hon yn darparu egwyddorion arweiniol lefel uchel i'n haelodau sy'n ffurfio sail i lwyddiant wrth ddarparu addysgu a dysgu hybrid a chyfunol. Mae'r cyntaf o'r adnoddau newydd hyn ar gael ar Adnoddau’r Aelodaeth.
 

Creu Cymunedau Pwnc Cynhwysol

Mae'r adnodd QAA newydd, Creu Cymunedau Pwnc Cynhwysol, wedi'i gynllunio i gynorthwyo aelodau i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o addysg gynhwysol. Mae'r adnodd yn cynnwys gwybodaeth ymarferol i gynorthwyo darparwyr sy'n ceisio sicrhau bod eu dulliau o gynllunio a chyflwyno dysgu, addysgu ac asesu yn gynhwysol ar lefel pwnc a sefydliadol. Mae’r adnodd newydd ar gael ar safle Adnoddau’r Aelodaeth.
 


Lansio ymgynghoriad ar 13 o Ddatganiadau Meincnod Pwnc

Mae'r ymgynghoriad ar 13 o ddatganiadau Meincnod Pwnc ar agor tan ganol-dydd, ddydd Iau 9fed Rhagfyr. Gwahoddir staff a myfyrwyr o sefydliadau sy’n aelodau QAA, cyflogwyr a Chyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoliadol (PSRB) i ymateb trwy ein tudalen we ar gyfer yr ymgynghoriad.
 

NEWYDDION ADOLYGU

Adolygiad o Brentisiaethau Gradd

Mae QAA wedi cwblhau'r Adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru gan adolygu wyth o ddarparwyr a chyhoeddi adroddiad ar gyfer y sector. Rhennir yr adroddiadau ar gyfer darparwyr unigol gyda'r darparydd ac ni chânt eu cyhoeddi, tra cyhoeddwyd yr adroddiad am y sector ar 5ed Hydref 2021. Bydd Rhwydwaith Ansawdd Cymru, a drefnwyd ar gyfer dydd Mercher 2il Mawrth, yn canolbwyntio ar ddysgu o'r adolygiad.
 

DIGWYDDIADAU

 • Diwrnod Hawliau’r Gymraeg, 7 Rhagfyr
Bydd QAA yn cymryd rhan yn Niwrnod Hawliau’r Gymraeg ar 7fed Rhagfyr! Gwnewch yn sicr eich bod yn dilyn @QAATweets i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy gydol y dydd. Byddwn yn hyrwyddo rhai adnoddau Cymraeg ac yn darparu hyfforddiant i'n staff.

BLOGIAU

Cylchlythyrau eraill

Cofrestrwch ar gyfer derbyn cylchlythyrau eraill QAA i ddarganfod mwy am ein gwaith ar draws yr Asiantaeth.

CADW MEWN CYSYLLTIAD 

Er mwyn cadw’n gyfoes â’r datblygiadau diweddaraf mewn ansawdd addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr. Os oes gennych chi brosiect neu fenter yr hoffech chi eu rhannu, cysylltwch â ni yn ARCadmin@qaa.ac.uk a gallwn weithio gyda'n gilydd i greu eitem nodwedd ar gyfer cylchlythyr nesaf QAA Cymru.

Twitter
Website
Hawlfraint © 2021 Asiantaeth Sicrhau Ansawdd mewn Addysg Uwch, Cedwir Pob Hawliau. 
Rydych chi’n derbyn yr e-bost hwn oherwydd eich bod chi wedi tanysgrifio i dderbyn cylchlythyr QAA Cymru. 
 
Ein cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth yw: 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd mewn Addysg Uwch 
Southgate House
Southgate Street
Gloucester
GL1 1UB
Ychwanegwch ni i’ch llyfr cyfeiriadau 

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer cylchlythyr QAA Cymru, byddwch yn rhoi eich manylion cysylltu  i QAA a MailChimp at ddibenion derbyn newyddion sy’n ymwneud â gwaith QAA Cymru. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae QAA yn ymdrin â’ch data, gweler www.qaa.ac.uk/privacy-and-cookies. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch enquiries@qaa.ac.uk. Mae MailChimp  yn datgan na chaiff eich data ei werthu na’i ail-ddefnyddio ganddyn nhw. Gallwch ddarllen eu  polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth http://mailchimp.com/legal/privacy 

Am newid sut rydych chi’n derbyn yr e-byst hyn? 
Gallwch chi ddiweddaru eich dewisiadau neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon