Copy
NGTV Nieuwsbrief 19-2016
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF 21 NOVEMBER 2016
 
OCHTENDPROGRAMMA
ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 DECEMBER 2016

 
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 december a.s. vindt van 10.00 – 12.00 uur een thematisch ochtendprogramma plaats waarmee ook PE-punten gehaald kunnen worden. Vier bestuursleden van het NGTV geven de leden een kijkje in hun eigen vakgebied en de raakvlakken met het vakgebied van tolken en vertalers:
 
1.       Communicatie en vertalen tussen psychologie en geneeskunde en tussen dokter en patiënt.
Over hersenen en taal, communicatie en miscommunicatie tussen arts en patiënt, over potjeslatijn en (on)begrijpelijke bijsluiters.

Huib van Dis was meer dan 30 jaar werkzaam in Amsterdamse ziekenhuizen en aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 2008 als gastdocent in de medische psychologie en farmacopsychologie verbonden aan de UvA en postacademische beroepsopleidingen. Daarnaast bestuurder van verschillende beroepsverenigingen.
 
2.       Wat maakt juridisch vertalen nu zo anders dan literair vertalen?
Aan de hand van drie bekende gedichten over onder meer taalhandelingstheorie wordt een en ander verteld over rechtshandelingen en vertaling van juridische teksten.

Irawan Sewandono is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Hij is gepromoveerd op het vrije verkeer van werknemers en hun familie. Eerder was hij wetgevingsjurist bij de ministeries van Justitie en van Sociale Zaken. Hij is lid van enkele gemeentelijke bezwaarschriftencommissies (bijstand en WMO) en secretaris van een categorale vakbond voor de wetenschap. Hij lobbyt voor deze bond en voor mensenrechten.
 
3. PR en Marketing voor vertalers en tolken
Veel vertalers en tolken zijn het liefst alleen  bezig met hun vak. Maar om aan het werk te blijven, zul je aan de slag moeten met PR en marketing. Deze mini-workshop biedt een verrassende inleiding in hoe je een start kunt maken met het werven van klanten.

Raoul Schildmeijer heeft jarenlang marktonderzoek gedaan voor uiteenlopende organisaties naar effectieve markt- en communicatiestrategieën. Als directeur van TNS Consult en nu als Business Development Manager bij Leeuwendaal is hij hier ook zelf (mede)verantwoordelijk voor.

Anita van Adelsbergen werkt al 15 jaar als tolk/ vertaler. Daarvoor heeft ze als journalist en communicatie adviseur gewerkt.
 
KAMERVRAGEN N.A.V. PROGRAMMA ARGOS
 
Naar aanleiding van de Argos-uitzending van 24 september 2016, getiteld “Overheid leeft tolkenwet niet na” heeft Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) op 29 september jl. 12 Kamervragen gesteld aan de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het niet inzetten van registertolken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie
Hierop heeft Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, op 3 november jl. gereageerd dat deze schriftelijke vragen niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Hij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Klik hier voor de 12 Kamervragen.
 
KAMERBRIEF TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE WET DBA
 
Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd. Klik hier voor de brief: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba
 
 
VACATURES KWALITEITSINSTITUUT
 


De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Veiligheid en Justitie aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers uit te voeren. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is het Kwaliteitsinstituut Wbtv ingesteld. Binnen dit Kwaliteitsinstituut zijn momenteel vijf vacatures. Het NGTV-bestuur hecht eraan dat op deze vacatures goede kandidaten worden benoemd en draagt graag geschikte kandidaten ter benoeming voor. NGTV-leden die zelf belangstelling hebben voor een vacature en/of een geschikte kandidaat weten voor een vacature en die voldoen aan één van de profielen worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door
voor 7 december motivatie en cv te mailen naar bestuur@ngtv.nl waarna het NGTV-bestuur deze kandidaten zal voordragen.
Het gaat om de volgende vacatures:
Vacature asielrecht Kwaliteitsinstituut. Voor meer informatie klik hier
Vacature strafrecht Kwaliteitsinstituut. Voor meer informatie klik hier
Vacature tolken Kwaliteitsinstituut. Voor meer informatie klik hier
Vacature wetenschap Kwaliteitsinstituut. Voor meer informatie klik hier

BROODFONDSEN

 

Als zelfstandig ondernemer is het verstandig om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken. Een broodfonds is een alternatief voor een commerciële verzekering. Het is een vereniging die wordt opgericht met minimaal 20 ondernemers. Deze leggen elke maand geld in. Bij ziekte krijgt de deelnemer na de eigen-risico-periode van één maand een schenking van elke deelnemer. Verschillende NGTV-leden zijn al aangesloten bij een broodfonds. Voor meer informatie over broodfondsen, klik hier: http://www.broodfonds.nl/home

SYMPOSIUM LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR LINGUISTICS LIFE AFTER HUGE?, 9 DECEMBER 

 
On 9 December 2016, the Bridging the Unbridgeable project will organise a usage guides symposium at the Leiden University Centre for Linguistics. Speakers will include Rebecca Gowers (author of the revised edition of Plain Words and of the recently published Horrible Words), Oliver Kamm (author of Accidence will Happen), Harry Ritchie (author of English for the Natives) as well as the members of the project, including Robin Straaijer (who recently published a review of the 4th edition of Fowler’s Modern English Usage by Jeremy Butterfield). 
Er zijn nog plaatsen over en deelname is kosteloos. De universiteit is bereid een certificaat van deelname te tekenen als daar belangstelling voor is en als deelnemers daartoe een eigen certificaat meenemen. Voor meer informatie zie https://bridgingtheunbridgeable.com/2016/06/16/9-december-preliminary-programme/. Aanmelden kan door een mailbericht te sturen naar
Ingrid Tieken-Boon van Ostade (i.m.tieken@hum.leidenuniv.nl). 


VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp