Copy
Terugblik CC 'Het Gasthuis'
View this email in your browser
Internationale Tentoonstelling Beeldende Kunsten
International Exhibition of Visual Arts

Van 2 oktober tot 19 oktober 2014, from Ocotber 2nd till October 19th, 2014

Deelnemende kunstenaars / Participating Artists
Artistas Participantes / Teilnemende Künstler / Uczestnicy:
Berta CARDOSO, Paula CEUSTERS, Mieke DUTOIS, Jan EMMERS
François GRANDJEAN, Marlies GULIKERS, René JAQUES, Stefania JEZIERSKA,
Marianne LUGE, Mady MAERIËN, René MARTIN, Roland MENTEN,
Sébastien VERMEULEN, Yolanda WASSENHOVEN, Dirk WAGEMANS
Met deze Internationale tentoonstelling Beeldende Kunsten in het Aarschotse CC ‘Het Gasthuis’ sloot het Internationaal Artistiek Forum (IAF) een bewogen 2014 af op eigen bodem.  Twee weken lang konden talrijke bezoekers de werken van 15 kunstenaars uit 6 landen bezichtigen.

De neo-Gotische kapel van het ‘Gasthuis’ deed dienst als overweldigende receptie ruimte, van waaruit de genodigden de verschillende halen van tentoonstelling konden verkennen. Allereerst waren er natuurlijk de speeches van Christiaan-Albert Roggeman als Gewezen Voorzitter en van Dirk Wagemans, de nieuwe voorzitter van het IAF.


With this International Exhibition of Visual Arts, held in CC ‘Het Gasthuis’ in Aarschot, the International Art Forum (IAF) concluded an active 2014. During the 2 weeks of the exhibition, numerous visitors had the opportunity to admire the works of 15 artists from 6 different countries.

The neo-Gothic Chapel of the ‘Gasthuis’ served as a magnificient reception area, wherefrom the guest were able to explore the different halls of the exhibition. First of course, it was time for the speeches from Christiaan-Albert Roggeman as former President and Dirk Wagemans, the new acting President of the IAF. 
Op de foto zien we links van Voorzitter Dirk Wagemans aan de microfoon, Co-Voozitter Christiaan-Albert Roggeman. Rechts van Dirk Wagemans zien we de aanwezige deelnemende kunstenaars: François Grandjean, Berta Cardoso, Paula Ceusters, Stefania Jezierska, Yolanda Wassenhoven, Marlies Gulikers, Sébastien Vermeulen, Mady Maeriën, Jan Emmers en Marianne Luge.

On the pictures above we see left from President Dirk Wagemans on the microphone, Co-President Christiaan-Albert Roggeman. To his right we see the present participating artists: François Grandjean, Berta Cardoso, Paula Ceusters, Stefania Jezierska, Yolanda Wassenhoven, Marlies Gulikers, Sébastien Vermeulen, Mady Maeriën, Jan Emmers en Marianne Luge.

 
Huidig Co-Voorzitter Christiaan-Albert Roggeman nam als eerste kort het woord:

Acting Co-President Christiaan-Albert Roggeman took the floor as first:
Geachte vertegenwoordigers van diverse culturele organisaties waaronder de Aarschotse Culturele Raad en de Internationale Robert Stolz Club. Dames en Heren. Met genoegen heet ik u allen,  als recent Co-Voorzitter van het Internationaal Artistiek Forum, van harte welkom op de vernissage van onze Beeldende Kunst tentoonstelling, hier in het Cultureel Centrum “Het Gasthuis’.

Señores, amigas, amigos del Foro Artístico Internacional , muy bienvenidos a la inauguración de la exhibición de artes, aquí en el Centro Cultural de Aarschot.

Meine Damen und Herren,liebe Freunde und Freundinnen aus Deutschland und Polen: seien Sie willkommen
hier bei unserem Internationalen Kunstforum als Gäste im Kulturzentrum der Stadt Aarschot.


Dames en Heren aanwezige genodigden, Ik geef nu het woord aan onze nieuwe IAF Voorzitter  Dirk Wagemans, die de 15 geselecteerde leden-kunstenaars summier aan u zal voorstellen.
Voorzitter Dirk Wagemans bedankte uiteraard alle aanwezigen voor hun komst en enthousiasme.  Alvorens de kunstenaars voor te stellen aan het publiek stond hij nog even stil bij de voorbije vernieuwingen en activiteiten, de werking van het Forum en het programma voor 2015.

Het voorbije jaar was alvast achter de schermen rijk gevuld, en stilaan zal dit ook meer zichtbaar worden voor alle leden:
 • De naamsverandering verbrede de focus van het Forum
 • De nieuwe website en de nog uit te breiden nieuwsbrief luidt een nieuwe manier van communiceren in
 • Het nieuw tentoonstellingsconcept Showcase Art Vlaanderen werd met succes gelanceerd
 • Nieuwe commerciële inkomsten in de vorm van sponsoring werden binnengehaald. Dit is alsnog minimaal, al moeten deze inkomsten het mogelijk maken steeds prestigieuzere evenementen te organiseren zonder daarvoor de druk op de kunstenaars en leden te verhogen.
Naar de werking toe benadrukte Dirk dat de missie van het Forum nog steeds is een platform te geven aan kunstenaars, en daarbij te figureren als kruispunt tussen (1) verschillende nationaliteiten, (2) verschillende belevingen van kunst en (3) de amateur en de museumkunsten.

Als het Forum relevant wil blijven zullen we moeten ‘professionaliseren’ binnen het kader van de bestaande vereniging. De verschillende taken elke vereniging (zoals communicatie, evenementenopbouw en planning, het financiële beheer, logistiek) zijn ondertussen steeds gespecialiseerder geworden. Hierdoor hebben we nood aan een ruime kern van vrijwilligers die elk hun steentje bij dragen in de werking. Tijdens zijn toespraak deed de Voorzitter dan ook een warme oproep naar nieuwe vrijwilligers, mensen die (in kleine of grote mate) mee willen helpen met de organisatie van het Forum.


President Dirk Wagemans thanked of all the guests for attending the Opening and their enthusiasm. Before introducing all the artists to the audience, the President took a few minutes to reflect on the past months and activities, how the Forum operates and the Program for 2015.

The past year was, certainly behind the scenes, well pad with tons of new measures, measures that will more and more be translated in visual results for the artists:
 • The name of the Forum was changed to reflect the extended focus
 • The new website and the still to be extended newsletter will start up a new way of communication
 • A new concept for future exhibitions was successfully launched with Showcase Art Vlaanderen
 • New commercial earnings in the form of sponsoring were brought in. This is till now rather minimal, though these extra earnings need to make it possible to organize bigger and more prestigious events without charging extra to the member/artist
In terms of the mission Dirk underlined again that the Forum wants to give a platform to artists, and that it wants to function therewith as an intersection between (1) artists of different nationalities, (2) different cultural and artistic experiences and (3) the amateur artists and museum artists.

If the Forum wants to stay relevant it will need to ‘professionalize’ within the Frame of the association. Meaning that the different tasks within the Forum (logistics, communications, planning, etc) have become more and more specialized. Because of this we have a need for a wider group of volunteers (for small or bigger tasks) who want to contribute to the operations of the Forum. During his speech the President made a warm appeal to attract new people.
Voorzitter Dirk Wagemans, Ere-Voorzitter Carina Kenis, kunstenaar René Jacques, voorzitter van de Aarschotse Cultuurraad Agnes Hendrickx en Co-Voorzitter Christiaan Albert Roggeman.
 
President Dirk Wagemans, Honorary President Karina Kennis, artist Roland Menten, President of the Aarschot Cultural Council Agnes Hendrickx and Co-President Christiaan-Albert Roggeman
 


Voor 2015 end 2016 kondigde Dirk Wagemans al de volgende events aan:
 • Naar goede traditie starten we onze activiteiten in Kasteel Elzenhof in Aarschot op 15 maart 2015.
 • Op 16 mei 2015 lanceren we een tentoonstelling in GC Kasteel-Gemeentehuis van  Westerlo.
 • Op 1 oktober 2015 lanceren we tentoonstelling in het prestigieuze gebouw van de Raad van de Brusselse  Gemeeschapscommissie.
 • In mei 2016 zijn we uitgenodigd door het CC Kasteel Coloma nabij Brussel om opnieuw een tentoonstelling in hun Kasteel en park te organiseren. 
 
As for 2015 and 2016 Dirk Wagemans already announced a few events:
 • In good tradition will we start our activities in Castle Elzenhof from March 15th 2015 and onwards. 
 • On May 16th 2015 we will launch the exhibit in the GC Castle and Town hall of Westerlo.
 • On October 1st 2015 will launch another exhibit at the prestigious building of the Council of the Brussels Society Commission.
 • In May 2016 the Castle of Coloma near Brussels invited us again to host one of our exhibitions at their facilities.
Van links naar rechts de bestuursleden en vrijwilligers die meehielpen om dit evenement een succes te maken: Christiaan-Albert Roggeman, Elisabeth Charlotte Dornes-Szakács, Lena Bistrova, Hans Van Dyck, Dirk Wagemans, Paul Caes en Sonia Podoor.

From left to right  the boardmembers and volunteers who contributed to making this occasion a success: Christiaan-Albert Roggeman, Elisabeth Charlotte Dornes-Szakács, Lena Bistrova, Hans Van Dyck, Dirk Wagemans, Paul Caes and Sonia Podoor.
Copyright © 2015 Internationaal Artistiek Forum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp