Copy
GGD Haaglanden
 
Toezicht op de Kinderopvang
juli 2016
Informatiebrief juli 2016

Onderwerpen in deze informatiebrief

 • Jaarlijkse steekproefdag Den Haag 2016
 • Uitkomst tevredenheidsonderzoek 2015
 • Vluchtroutes en brandveiligheid
 • Overleg en overreding
 • Handhaafbeleid van de gemeenten
 • Nieuwe hygiënerichtlijn LCHV
 • Groene, gele, oranje of rode locaties?
 • WOB-verzoeken
 • Folder voor gastouderbureaus
 • Samengestelde oudercommissie
 • Twitteraccount GGD GHOR Nederland

Jaarlijkse steekproefdag 2016

Ook dit jaar vond in de gemeente Den Haag de jaarlijkse steekproefdag plaats, dit keer op dinsdag 21 juni. Onze inspecteurs bezochten hierbij kort 66 kinderopvanglocaties. Zij controleerden VOG’s, diploma’s, beroepskracht-kind ratio en de opvang in groepen.

 • Bij 3 locaties klopte de BKR niet, 1 maal was een VOG verlopen, 1 maal hadden ouders geen schriftelijke toestemming gegeven om een kind op een andere groep te laten opvangen en 1 maal bleek het diploma van een beroepskracht niet correct.
 • Bij 1 locatie werd de inspecteur zeer onvriendelijk te woord gestaan.
Bij 60 locaties, de overgrote meerderheid dus, was alles prima in orde! 

Uitkomst tevredenheidsonderzoek 2015

In 2015 is er na ieder inspectiebezoek een uitnodiging verzonden om een enquête in te vullen. We zijn blij dat hier 118 keer gehoor aan is gegeven. De uitkomsten hebben we verwerkt in een verslag. Op de website van GGD Haaglanden kunt u dit verslag teruglezen.

Vluchtroutes en brandveiligheid

Graag willen we extra aandacht vragen voor de brandveiligheid van uw kinderopvanglocatie. Op de website van de Brandweer kunt u een overzicht vinden met antwoorden op meest gestelde vragen voor medewerkers in de kinderopvang, bijvoorbeeld:
 • Hoe kan ik de brandveiligheid op mijn locatie controleren? 
 • Mogen er versieringen in de groepsruimte worden opgehangen?
Hoe brandveilig uw locatie ook is, het kan tóch gebeuren dat u opeens moet ontruimen. Hiervoor is het nodig dat de vluchtroutes vrij zijn. Kijk hier nog eens kritisch naar. In de praktijk blijken het vaak handige ruimtes te zijn waar ouders bijvoorbeeld hun kinderwagen parkeren. Ook worden gangen vaak ingericht als speelruimte, inclusief kasten, bankjes en speelgoed.
 
De Brandweer houdt bij het beoordelen van een vluchtroute als minimale breedte 85 cm aan. Deze vluchtgang moet altijd vrij en beschikbaar zijn en zal tijdens inspecties door onze afdeling niet worden meegerekend bij het bepalen van de oppervlakte en het kindaantal van een groep. 

Meer weten? Kijk op brandweer.nl/bedrijven
 

Overleg en overreding

Tijdens een inspectiebezoek kan het voorkomen dat er iets niet in orde is. De toezichthouder zal op dat moment aan u vragen om het ontbrekende document of de geconstateerde situatie zo snel mogelijk op te lossen. In het inspectierapport wordt vervolgens beschreven wat de situatie was tijdens het bezoek en hoe u het vervolgens opgelost heeft. Dit noemen we tot op heden ‘overleg en overreding’. De gemeente neemt deze informatie mee bij het bepalen van het handhavingstraject.
 
Momenteel wordt er landelijk besproken hoe hier zo uniform mogelijk mee omgegaan kan worden en of het mogelijk is om een richtlijn op te stellen. Wellicht zal er dan ook gekozen worden voor een andere benaming.

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en houden u op de hoogte.

Handhaafbeleid van de gemeenten

Bent u benieuwd naar het handhaafbeleid van de gemeente waar uw kinderopvanglocatie is gevestigd? Dit document is openbaar en is meestal te vinden op de website van de gemeente. U kunt er in lezen wat de vastgestelde hersteltermijnen zijn, wat de hoogte kan zijn van een boete en of de overtreding een hoge of lage prioriteit heeft.

Nieuwe hygiënerichtlijn LCHV

Het LCHV heeft de hygiëne-richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang opnieuw opgesteld. U kunt het document vinden op de website van het RIVM.

Groene, gele, oranje en rode locaties?

Sinds enkele jaren wordt er een kleurindicatie gegeven aan locaties. Of beter gezegd: na ieder inspectiebezoek moet de inspecteur bepalen, op basis van landelijk vastgestelde voorwaarden, hoeveel tijd de inspecteur waarschijnlijk nodig heeft bij een volgende inspectie.

De kleuren variëren van groen tot rood. 
 • Groen betekent dat een locatie heeft aangetoond zich netjes aan alle voorwaarden zoals gesteld in de Wko te houden.
 • Rood betekent uiteraard het tegenovergestelde.
Hoe meer zorg er rondom een locatie is, hoe meer tijd een inspecteur zal besteden aan de inspecties. Bij de locaties, die geen reden geven tot zorg, worden altijd in ieder geval de basisvoorwaarden getoetst, zoals de pedagogische praktijk, de beroepskracht-kindratio, de VOG’s en de diploma’s. De overige voorwaarden zullen alleen getoetst worden indien daar aanleiding toe is.
 
De kleur is dus geen directe indicator van de kwaliteit die een locatie levert. Hiervoor zijn de inspectierapporten bedoeld.

Het kleurensysteem is een middel dat door ons intern wordt gebruikt om risico-gestuurd toezicht vorm te geven. In de wandelgangen worden dat de risicoprofielen genoemd.

Daarbij is een kleur een indicatie en kan in de loop van het jaar wijzigen, bijvoorbeeld nadat er een klacht van ouders of beroepskrachten is ontvangen bij onze GGD.

WOB verzoeken

Begin juni hebben alle GGD’en in Nederland een WOB verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ontvangen met het verzoek om alle risicoprofielen vanaf 2012 beschikbaar te stellen. Een vergelijkbaar verzoek is vorig jaar bij een aantal gemeenten in onze regio ingediend en gehonoreerd. GGD Haaglanden heeft gehoor gegeven aan dit verzoek. 

De 3 volgende soorten informatie zijn bekend gemaakt: de kleurindicaties, per jaartal, per LRKP-registratienummer.

Folder Informatie voor houders van een (nieuw) GOB.

Vanuit het project Kwaliteitsverbetering gastouderbureaus (april 2014-juni 2016) is een digitale folder ontwikkeld voor houders van een (nieuw) gastouderbureau.

Deze folder geeft de houder een overzicht van de belangrijkste administratieve eisen waar een gastouderbureau aan moet voldoen, zowel vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als vanuit fiscaal oogpunt. Ook gaat de folder in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD, de Belastingdienst en de gemeente bij een (nieuw te starten) gastouderbureau.

De folders is te vinden op de website van het Kennisnetwerk Gastouderopvang.

Samengestelde oudercommissie

Het instellen van een oudercommissie blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Ouders hebben het vaak druk. Gelukkig hebben de meeste locaties wél een oudercommissie, maar op sommige locaties meldt er zich hooguit 1 ouder aan.

Om tóch te kunnen voldoen aan de verplichting om een oudercommissie in te stellen zien wij in de praktijk steeds vaker oudercommissies met elkaar samenwerken. Het gaat hierbij om ouders van verschillende, bij elkaar in de buurt liggende en bij dezelfde organisatie behorende kinderopvanglocaties. In zo’n samengestelde oudercommissie dient tenminste 1 ouder per locatie én opvangsoort (KDV, BSO, PSZ) deel te nemen.

Met zo’n samengestelde oudercommissie voldoet u alsnog aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet kinderopvang en peuterspeelzalen, mits de samenstelling en werkwijze ook staat beschreven in het OC-reglement.

Twitteraccount GGD GHOR NL

Vind u het leuk om op social media nieuwtjes uit de kinderopvang te lezen? Volg dan het twitteraccount van Toezichthouder KOV via @toezicht_kov.

Hier worden tweets geplaatst door toezichthouders uit het hele land.