Copy
GGD Haaglanden
 
Informatiebrief
Februari 2017
Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN)

Samen met de gemeenten bewaken wij de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen.
Wij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Via deze periodieke nieuwsbrief informeren we u graag over een aantal actuele onderwerpen.

In deze informatiebrief

Wederhoor en zienswijze

Sinds enkele maanden staan in de concept-inspectierapporten een korte uitleg over de procedure en het doel van het indienen van een zienswijze. 
Nadat u een concept-inspectierapport heeft ontvangen, heeft u namelijk maximaal 2 weken de tijd tot hoor-wederhoor én het indienen van een zienswijze.

  • Het hoor-wederhoor is bedoeld om met de inspecteur het rapport inhoudelijk te bespreken. Misschien staat er een fout in het rapport of heeft u nog belangrijke aanvullende informatie.
  • De zienswijze betekent dat u een schriftelijke reactie geeft op de inhoud van het rapport. Deze wordt dan als bijlage aan het rapport toegevoegd.

Wijzigingen Wet Kinderopvang (Wko) per 1 januari 2017

Met ingang van 2017 zijn er weer enkele wijzigingen in de Wet kinderopvang (Wko). Het gaat om wijzigingen in het klachtenjaarverslag, de tweetalige bso’s en de oudercommissie voor gesubsidieerde peuterspeelzalen. Meer informatie vindt u op: Laat u ook altijd goed informeren door uw branche-organisatie.

Oudercommissie voor peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2017 zijn ook de gesubsidieerde peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie in te stellen. Lukt dit nog niet? Er zijn alternatieven om ouders te raadplegen. U moet dan wel voldoen aan deze voorwaarden:
  • De peuterspeelzaal vangt maximaal 50 kinderen op.
  • De peuterspeelzaal blijft zich aantoonbaar voldoende inspannen om een oudercommissie in te stellen.
  • Het alternatief waarborgt het adviesrecht van de ouders voldoende.
Dit jaar toetsen we tijdens de inspectiebezoeken bij alle peuterspeelzalen of er een oudercommissie ingesteld is. Is dat nog niet het geval? Dan kijken we naar de inspanningen die verricht zijn en de manier van alternatieve raadpleging.

Extra aandachtspunten inspectie 2017

Hoe hebben beroepskrachten kennis kunnen nemen van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid? Dit jaar besteden de inspecteurs op verzoek van de gemeenten op alle kinderdagverblijven en bso’s hier extra aandacht aan.

Ook zal de inspecteur vragen naar het ventilatie-beleid. Meer informatie en richtlijnen over ventileren en binnenmilieu vindt u op de website van het RIVM.

Daarnaast heeft de gemeente Den Haag:
  • ons de opdracht gegeven om bij alle Haagse locaties de 'meldcode kindermishandeling' en 'het vier-ogen principe in de praktijk' te beoordelen.
  • aangegeven dat alle geregistreerde gastouders voor december 2017 regulier geïnspecteerd moeten zijn.

Werkwijze overleg en overreding in 2017

Momenteel werkt een aantal GGD’en met de pilot 'Herstelafspraken'. Deze nieuwe werkwijze blijkt voor een groot deel overeen te komen met onze huidige werkwijze 'Overleg en overreding'.

Op dit moment overleggen we met de gemeenten in onze regio op welke onderdelen we de huidige werkwijze kunnen aanpassen. Dan kunnen we aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen.

In de nieuwsbrief van komende zomer zullen we u verder informeren.

Risico-inventarisatie aan de hand van de Risicomonitor

Een risico-inventarisatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een groot deel van de kinderopvanglocaties maakt gebruik van de Risicomonitor van VeiligheidNL en FCB.
 
Maakt u hiervan ook gebruik? Let er dan op dat u de inventarisatie na uitvoering goed afsluit! Pas dan is de inventarisatie echt voltooid en kan er voor de GGD-inspecteur een speciale GGD-rapportage worden uitgedraaid.

Samen sterk voor kwaliteit

In de Volkskrant heeft wat negatieve berichtgeving gestaan over de kwaliteit binnen de kindervang. Maar wij zien in de onze regio juist een stijgende lijn!

Het overgrote deel van alle locaties blijft investeren in de kwaliteit. Daarmee laat u zien dat u het belang van het kind voorop stelt!

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op:

GGD Haaglanden, afdeling Toezicht Kinderopvang
Telefoonnummer: (070) 353 72 24
E-mail: jgz.tokin@ggdhaaglanden.nl
www.ggdhaaglanden.nl/tokin