Copy

Maart 2015 
Nummer 1

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

Onze eerste nieuwsbrief 

Samenwerking afvalwaterketen in Drenthe en Overijssel


Dit is de eerste nieuwsbrief van het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen. Wij zullen u regelmatig informeren over de activiteiten en resultaten van onze samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering.
Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar de
 redactie.

Samen meer resultaat bereiken 

Focus op innovatie en duurzaamheid


De kosten in het afvalwaterbeheer lopen steeds verder op, de kwaliteit staat onder druk en de kwetsbaarheid neemt toe. Daarom hebben 5 gemeenten in Overijssel en Drenthe, waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de handen ineen geslagen om de stijging van de rioolheffing af te vlakken. Als partners willen we op het gebied van afvalwater doelmatiger werken en zo een goede kwaliteit leveren tegen lagere kosten met minder bestuurlijke drukte. Bovendien willen we ons meer focussen op innovatie en duurzaamheid.


Regionaal bestuursakkoord

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, het waterschap Vechtstromen en WMD hebben in december 2013 in het Regionaal Bestuursakkoord (Afval)waterketen Noordelijke Vechtstromen deze samenwerking bekrachtigd. In het uitvoeringsprogramma 2013-2016 zijn de visie, doelen en ambities vastgelegd. Tevens is een netwerkorganisatie opgezet, die bestaat uit een:  
 • Bestuurlijk Overleg: portefeuillehouders en directeur WMD die ambities formuleren en de koers bepalen.
 • Managementoverleg: managers van de partners, die verantwoordelijk zijn voor gestelde doelen en opdrachtgever voor realisatie van het uitvoeringsprogramma.
 • Coördinatiegroep: ambtelijke leden van de partners, verantwoordelijk voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma en opdrachtgever van de werkgroepen.
 • Werkgroep: zorgt voor uitvoering van (clusters van) projecten uit het uitvoeringsprogramma.

Noordelijke Vechtstromen op koers

Extra inzet voor snel resultaat
 

In december heeft voorzitter Karla Peijs het eindrapport van de Visitatiecommissie Afvalwaterketen uitgebracht. De conclusie was dat Samenwerking Afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen op koers ligt en voldoet aan de gestelde eisen in het Bestuursakkoord Water.


4 miljoen minder 

Gerard Hoogerkamp, programmacoördinator van de Samenwerking Afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen, vertelt dat naar aanleiding van het voorlopige oordeel van de Visitatiecommissie de ambitie is bijgesteld. "Wij hadden ons op basis van ons regionaal feitenonderzoek tot doel gesteld een jaarlijkse besparing van 2 miljoen euro te realiseren. Dat is 5% van het totale budget. De visitatiecommissie heeft ons gewezen op de landelijke ambitie van 10%. Dat betekent per jaar 4 miljoen euro besparen op de verwachte uitgaven in de afvalwaterketen. Wij zijn op zoek gegaan naar kansen en we hebben de besparingen van de individuele deelnemers onder de loep genomen. Hieruit bleek dat de partners al veel maatregelen hebben getroffen en hebben gepland. In totaal heeft dit al een besparing van 2 miljoen euro opgeleverd. Daarnaast hebben we in het uitvoeringsprogramma 2013-2016 ook maatregelen afgesproken, die elk jaar leiden tot 2 miljoen euro minder uitgaven.De stuurgroep heeft besloten onze ambitie bij te stellen naar een besparing op kostenstijging van 4 miljoen euro per jaar."
 

Meer tempo 

Het samenwerkingsverband heeft goed om zich heen gekeken en de taken verbreed. Door de levensduur van riolering te optimaliseren is er veel winst te behalen, dat uiteindelijk tot minder sterke stijging van de rioolheffing kan leiden. Daarom krijgt levensduuroptimalisatie riolering een zwaarder accent. Het streven is om eind 2015 alle 17 projecten te hebben afgerond, zodat de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd. Om dit te realiseren moeten dit jaar meer dan voorzien, projecten parallel worden opgepakt.        

Samen aan de slag

Hoe gaan we onze opdracht uitvoeren?


Het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen wil in 2 jaar 17 projecten realiseren. Daarmee willen we de kwaliteit van rioolbeheer verbeteren en het afvalwatersysteem minder kwetsbaar maken en uiteraard kosten besparen. Wij zijn van plan eind 2015 de volgende projecten afgerond te hebben.

De procesbegeleiders van de projectclusters

 • Beheer & Onderhoud: 
  Martine Briggeman, tel. 0591-689468/06-52490345
  • Communicatie
  • Databeheer
  • Incidentenplan
  • Onderhoud, meldingen en storingsdienst
    
 • Financiën & Aanbesteden:
  Arjan Veldthuis, tel. 0591-689043/06-52490455
  • Financieren investeringen
  • Financiële kengetallen
  • Exploitatievergelijking
  • Vastleggen resultaten
  • Subsidies
    
 • Management & Organisatie:
  Maarten Willering, tel. 0523-289640/06-36176337
  • Verminderen kwetsbaarheid
  • Heffen belastingen
    
 • Beheer & Onderhoud:
  Marieke Ekelenkamp, tel. 06-43113469
  • Reiniging en inspectie
  • Beoordelen maatregelen
  • Meten en monitoren
  • Gemaalbeheer/Gemaal van de toekomst
    
 • Beleid & Aanbesteding:
  Marcel Schürmann, tel. 0591-689198/06-25319602
  • Afvalwaterplan
  • Aanbesteden
  • Kennis in beeld

Werkgroep Reinigen en Inspecteren

Besparing van 1 miljoen euro opgespoord


De werkgroep Reinigen en Inspecteren heeft een jaarlijkse besparing van ruim 1 miljoen euro opgespoord. De werkgroep heeft de wijze waarop gemeenten de vrij verval rioleringen reinigen en inspecteren met elkaar vergeleken en beoordeeld. We hebben onderzocht hoe we deze rioleringen efficiënt en effectief kunnen reinigen en inspecteren zonder dat de kwaliteit omlaag gaat. Het resultaat was bijzonder positief.
Wij hebben ontdekt, dat we op deze taak ruim 1 miljoen euro kunnen besparen. Hiervan kunnen we € 150.000,- al op korte termijn realiseren. In sommige gemeenten kan de frequentie van reinigen en inspecteren omlaag zonder ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van het riool. De overige kostenbesparing is lastiger te realiseren, omdat er langlopende contracten zijn afgesloten, zoals voor het reinigen van kolken. De werkgroep Reinigen en Inspecteren heeft ook gesignaleerd, dat er besparingen mogelijk zijn als we anders omgaan met oppompkosten. Deze laatste twee punten gaan we nader onderzoeken.

Werkgroep Meten en Monitoren

Ontwikkeling routekaart


Om problemen doelmatig aan te kunnen pakken, hebben we inzicht nodig in het functioneren van de afvalwaterketen. Meten en monitoren levert informatie op, die het fundament van de afvalwaterbeheer vormt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede afwegingen te kunnen maken bij investeringen en beheertaken in de afvalwaterketen.

Databeheer kan beter

Niet alle gemeenten komen toe aan het meten en monitoren van gegevens. Soms zijn er wel meetgegevens, maar ze worden niet gebruikt, omdat de tijd ontbreekt. Door samenwerking kunnen we in de regio het databeheer, meten en monitoren verder professionaliseren. Dit levert de basisinformatie die we nodig hebben om andere kansen te verzilveren. Bijvoorbeeld bij reiniging en inspectie, beheer van gemalen en het beoordelen van maatregelen. Goed inzicht in het feitelijke functioneren van het afvalwatersysteem levert maximaal (milieu)rendement op. Als we samen kennis en capaciteit van collega’s benutten, vermindert de kwetsbaarheid. Medewerkers kunnen zich specialiseren op het gebied van databeheer en deze expertise inzetten voor alle deelnemers.
 

Inventarisatie is de eerste stap

De werkgroep Meten & Monitoren inventariseert eerst de huidige situatie: 
•    Waar staat iedere deelnemer?
•    Waar wil iedere deelnemer naar toe?
•    Wat moet de deelnemer zelf oppakken? (strategie per deelnemer)
•    Waar liggen de kansen voor samenwerking? (strategie voor samenwerking)
•    Hoe kunnen we deze verzilveren (in welke organisatievorm)?
Deze inventarisatie moet helderheid geven over de gezamenlijke kansen van technische koppelmogelijkheden, aanschaf, aanbesteding, beheer, fasering en werkverdeling. Vanuit de inventarisatie (0-situatie) brengen we in kaart welke stappen nodig zijn om onze gezamenlijke ambitie te realiseren. Onze stip op de horizon.

 

Centraal datacentrum 

De aanbeveling van de werkgroep is een gezamenlijke centrale hoofdpost op te zetten, waaraan alle objecten in het veld direct gekoppeld zijn. Ook stelt de werkgroep voor, dat er een data- en hoofdpostbeheerder met specialistische kennis aangesteld moet worden. Inventarisatie moet uitwijzen of dit plan haalbaar is, wat het oplevert en wat het kost. We zijn in gesprek met een marktpartij, die deze inventarisatie kan doen en een soort kansen- of routekaart kan opstellen op het gebied van meten en monitoren.   

Werkgroep Beoordelen en Maatregelen

Onderzoek naar doelmatige rioolvervanging


De werkgroep Beoordelen en Maatregelen ontwikkelt een werkwijze, zodat de levensduur van riolering, persleidingen en gemalen optimaal worden benut. De werkgroep beoordeelt mede op basis van rioolinspectiebeelden om tot de meest doelmatige maatregelen te komen. 
 

Op zoek naar de ideale werkwijze

Aan de hand van een vragenlijst hebben we de per deelnemer de werkwijze geïnventariseerd. We hebben gevraagd hoe de deelnemers te werk gingen bij:
 • het beoordelen van inspectiebeelden
 • het bepalen van maatregelen (inclusief het afwegingskader voor vervanging of relining)
 • en de wijze waarop ze de beoordeling vastleggen.
De resultaten hebben we besproken. Daarbij zijn de volgende aspecten aan bod gekomen:
 • de overeenkomsten in de aanpak
 • de verschillen
 • het waarom van de gevolgde werkwijze.
Hierbij ontstond een leerzame uitwisseling van kennis. We hebben inzicht gekregen in de overeenkomsten, verschillen, de methode per gemeente en de mogelijkheden om de werkwijze te verbeteren. Door van elkaar te leren hopen we tot een ideale werkwijze te komen.

Risico's beoordelen

Om kosten te besparen willen we de levensduur van riolering, persleidingen en gemalen verlengen. Dit kunnen we beïnvloeden door de risico’s af te wegen en maatregelen te nemen. Risicoprofielen en schadebeelden zijn instrumenten die het moment van vervanging bepalen. Een voorbeeld: op een drukke hoofdweg accepteer je minder risico’s op instorting dan in een rustige woonwijk waar verkeerintensiteit en snelheden veel lager zijn. 
 

Verschillen in de praktijk

Gemeenten gebruiken verschillende criteria om tot vervanging over te gaan. Gemeente Emmen kijkt sterk naar de risico's en maakt daarin onderscheid tussen hoofdriolen, riolen in grondwaterbeschermingsgebieden, zinkers en nevenriolen. Ook houdt zij rekening met de houdbaarheid van het materiaal. Daarvoor heeft de gemeente Emmen 'ingrijpmaatstaven' geformuleerd. Deze helpen bij het bepalen van het juiste vervangingsmoment en optimaliseert daarmee de levensduur van het riool. De gemeente vertaalt dit naar haar strategische planning en kostendekkingsberekening. Daardoor kan de rioolheffing minder omhoog. De andere gemeenten zijn enthousiast over deze aanpak. Grontmij gaat voor alle gemeenten onderzoeken wat deze werkwijze oplevert als het gaat om kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid in de afvalwaterketen. 

Werkgroep Gemalenbeheer

In de opstartfase


De werkgroep Gemalenbeheer is in januari van start gegaan. In de komende tijd gaat de werkgroep aan slag om het beheer van de gemalen te optimaliseren. Meer informatie over de inhoudelijke resultaten van de werkgroep leest u in de volgende nieuwsbrief.
 

Digitaal platform voor samenwerkende overheden

Kennisuitwisseling via Plein Overheid (Pleio) 


De afgelopen jaren zijn op internet allerlei handige sites ontstaan waar je kunt bloggen, berichten uitwisselen, samen aan teksten kunt schrijven (wiki’s), groepen kunt maken, foto’s, video’s en documenten uitwisselen, etc. Deze functionaliteiten zijn bij elkaar gebracht in één overheidsplatform Pleio. In Pleio kunnen betrokkenen in en tussen overheidsorganisaties documenten vinden en uitwisselen, discussies voeren en samenwerken.


Hoe is Pleio opgezet?

Een Pleio-gebruiker kan lid worden van verschillende groepen. Binnen een groep kan worden samengewerkt, documenten worden gedeeld enzovoort: alles voor iedereen binnen de groep op één plek online.
 

Groep Samenwerking Afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen

Tot voor kort hebben we gebruikt gemaakt van DropBox. Dit kent echter veel beperkingen. Daarom is nu binnen Pleio is een groep aangemaakt voor de Samenwerking Afvalwaterketen. Informatie binnen deze groep is alleen zichtbaar voor leden van de groep. Binnenkort ontvangen alle medewerkers binnen de Samenwerking Afvalwaterketen een uitnodiging om zich aan te melden en lid te worden van de groep Samenwerking Afvalwaterketen. Maarten Willering van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg is beheerder van deze groep.

Bekijk hier de video over de werking van Pleio.

Samenwerking Afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen

Contactadres:
Martine Briggeman, Gemeente Emmen
telefoon: 0591-689468
e-mail: m.briggeman@emmen.nl


U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u betrokken bent bij onze samenwerking of geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen op het gebied van afvalwater.

Wilt u niet langer op de hoogte blijven, dan kunt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief. Bij onjuistheden kunt u uw gegevens aanpassen