Copy
View this email in your browser
 HELPING HANDS 4 SMILING FACES
Nr. 1 | 02-02-2017
help ons | help hen
kinderen komen eerst
Hallo allemaal,

Volg de dagelijkse ontwikkelingen van 4SmilingFaces via de website. Het laatste nieuws staat ook op de start pagina. Een andere optie is ons te volgen via Facebook en/of LinkedIn

Veel leesplezier!
Tjitske Weersma
(Helping Hands 4 Smiling Faces)
 
2017, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Dat geldt zeker voor Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Anno 2017 zijn meer inkomsten hard nodig om de kinderen (en tehuizen waarin zij wonen) nog meer (als ze geen enkel vangnet hebben), nog langer (nadat ze de tehuizen moeten verlaten) nog verder te helpen. Daarom is het tijd om met nieuwe energie nieuwe wegen te bewandelen.  

De grotere inkomsten zijn onder andere nodig om jongeren te ondersteunen die de tehuizen met 18 jaar (ook in Nepal de leeftijd waarop je meerderjarig bent) moeten verlaten en er dan helemaal alleen voor staan. Zij krijgen van ons een studiebeurs zodat ze een goede opleiding krijgen en op die manier een mooie start kunnen maken met hun zelfstandige leven. 

Ook voor de bouw van een muur om het terrein van het weeshuis waar vooral meisjes wonen (die in Nepal altijd het risico lopen op ontvoering voor de seksuele mensenhandel) is veel geld nodig. Veel meer dan onze projecten tot nu toe hebben gekost, omdat deze aardbevingsbestendig moet worden gebouwd.

En natuurlijk gaat ons 'gewone werk' altijd door. Want 4SmilingFaces is en blijft ook altijd concrete, kleinschalige projecten doen die de levensomstandigheden van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden verbeteren.   

Na 8 jaar is het daarom tijd om de stichting en het werk met en vooral voor en ten bate van de kinderen naar een hoger plan te trekken. Want daar gaat het allemaal om: KINDEREN KOMEN EERST!

Een van de manieren waarop dat gaat gebeuren, is dat  oprichter/voorzitter Tjitske Weersma nog meer tijd, energie en passie in de stichting kan en wil steken. Dat kan door van haar hobby - die het tot nu toe was - een deel van haar beroep te maken. Ze is daarom uit het bestuur gestapt en nu part time freelance directeur van de stichting. 

Dat betekend uiteraard dat er kosten worden gemaakt. De kost gaat voor de baat uit. Je moet geld uitgeven om geld te verdienen en dat geldt zeker voor goede doelen. Investering in deze directeur is het allerbeste voor de kinderen en tehuizen met en voor wie wij werken, voor de stichting en voor Tjitske.

Bestuur

Met het oog op deze ontwikkeling hebben bestuursleden Diederik Schonebaum en Gerdo Kuiper na 8 jaar afscheid genomen. Een nieuw bestuur was gelukkig snel gevonden Peter Heres, André de Hamer en Steven Groeneveld. Zij zijn waardige opvolgers, die hun sporen in de wereld van de goede doelen, onderwijs en sociaal verantwoord ondernemen ruimschoots hebben verdiend.
 
Dit alles uiteraard onder grote dankzegging aan Diederik en Gerdo. Het waren 8 fantastische jaren. Alle lof en dankbaarheid daarvoor. Zij hebben met veel plezier en geheel belangeloos hun werk voor de Stichting gedaan en wensen de stichting veel succes in de toekomst in het verder steunen van de Nepalese kinderen.
 
De gelden worden besteed aan de doelen waarvoor ze zijn ingezameld. Zie de jaarrekening 2016.

Veel dank voor uw steun!
Beste Tjitske,
 
Hierbij willen we je hartelijk danken voor je niet aflatende inzet en steun voor de kinderen van Nepal.
Je hebt je de afgelopen 8 jaar via de door jou opgerichte stichting 4SF op bewonderenswaardige wijze ingezet om hun lot te verbeteren en met succes!
Dat je dat ook nog eens geheel op eigen kosten hebt gedaan maakt het nog meer bijzonder.
Het was voor ons een eer hier op bescheiden wijze aan te mogen bijdragen.
 
Wij wensen je heel veel succes en persoonlijk geluk toe in het verder uitbouwen van 4SF en de steun aan de kinderen van Nepal.
 
Hartelijke groet
Gerdo en Diederik
Beste mensen,
 
Graag maak ik van dit podium gebruik om jullie - wellicht ten overvloede - te laten weten hoeveel zin ik heb in deze uitdaging. Toen ik in 2008 met de stichting begon was dat al iets van een droom. Een stap waarvan ik nooit had gedacht dat ik die zou zetten.

Om anno 2017 een stap verder te gaan en hier een deel van mijn werk van te maken vind ik echt ongelooflijk. Dit is wat ik het beste kan en het leukste vind. Wat een voorrecht om passie en werk te verenigen ten bate van de kinderen die mij zo lief zijn en die mijn leven al jaren zo verrijken en inspireren.

Ik ga er helemaal voor en hoop dat u hen - en daarmee onlosmakelijk verbonden mij - nu en in de toekomst blijft steunen.

Blije groeten,
Tjitske Weersma 
Like ons @ Facebook

Doneren Vanuit Nederland? NL17 INGB 000 435 56 93 t.n.v. Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, Amersfoort. 

Geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer 8205.28.298

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32148292
 
help us | help them
children come first
Dear All,

Follow the daily developments at 4SmilingFaces via the website. The latest news is also announced on the homepage. Another option is to follow us on Facebook and/or LinkedIn

Have fun reading!
Tjitske Weersma
(Helping Hands for Smiling Faces)

 
2017, a new year with new opportunities. That certainly applies to the Helping Hands 4 Smiling Faces Foundation. Anno 2017 more revenues are needed to support the kids (and homes they live in) even more (if they have no safety net), longer (even after they have left the homes) farther along. Therefore, it is time to break new ground with new energy.

The increased revenues are - amongst other things - needed to support young people that leave the homes at 18 years of age (the age at which you become an adult in Nepal) who have no safety net and are completely on there own. We give them a scholarship so they get a good education and can thus make a good start with their independent lives.

Also more money is needed to build a wall around the grounds of the orphanage where mostly girls reside (who in Nepal are always at risk of being kidnapped for sexual trafficking. This will be an expensive project. Much more costly than our projects have taken so far, because the wall needs to be  earthquake proof.

And of course our "normal work" always continues. Because  4SmilingFaces is and will always will do practical, small scale projects that improve the living conditions of children in children's homes in developing countries.

After eight years, it is therefore time to raise the foundation and our work with and especially in aid of the children to a higher level. Because that's what it's all about: CHILDREN COME FIRST!

One of the ways in which this will happen is that founder/chairman Tjitske Weersma can and will put more time, energy and passion in the foundation. This is possible through making her hobby - which it was till now - part of her professional life. Therefore she quit the board and is now part time freelance director of the foundation.

Of course this means money has to be spend. Cost precedes benefits. You have to spend money to make money, and that certainly applies to charity organisations like 4SmilingFaces. Investment in this director is the best thing for the children and homes for whom we work, for the foundation and for Tjitske.

Board

In light of this development board members Diederik Schonebaum and Gerdo Kuiper have decided to vacate their positions. Luckily new board members were soon found: Peter Heres, André de Hamer and Steven Groeneveld. They are worthy successors who have earned their stripes in the world of charity, education and socially responsible enterprise.

All this, of course, with a big thank you to Diederik and Gerdo. It have been 8 fantastic years. All praise and gratitude for that. They had a lot of fun doing the work without compensation and wish the Foundation every success in the future in further supporting Nepalese children.

The funds are spent according to the purposes for which they were raised. See the 2016 yearly account statement (in Dutch). 

Many thanks for your support! 
Dear Tjitske,
 
We would like to thank you very much for your unwavering commitment and support for the children of Nepal.
Via the 4SF Foundation established by you over the past 8 years you've deployed yourself admirably to improve their fate and successfully!
And it even more special that you did so completely at your own expense. 
For us it was an honour to contribute to this in a modest way.

We wish you lots of success and personal happiness in the further expansion of 4SF and support for the children of Nepal.
 
Warm regards, 
Gerdo en Diederik
 
Dear people,

I would like to use this platform to - perhaps unnecessarily - let you  know how much I am looking forward to this challenge. When I started the foundation in 2008 it was already something of a dream. It was a step I never thought I would take.

To from this year onwards go one more step further and make this part of my professional life is really incredible. This is what I do best and like best. What a privilege to combine passion and work for the benefit of the children who I hold so dear to me and who have enriched and inspired my life so much.

I will go all out and hope you keep supporting them - and by doing so me - now and in the future. 

Joyful greetings,
Tjitske Weersma
Like us @ Facebook

Donating from the rest of the world? Click here

 

Registered with the Dutch Belastingdienst (tax service) under fiscal number 8205.28.298

Registered with the Chamber of Commerce Gooi-, Eem- en Flevoland in the Netherlands under number 32148292
 
Copyright © 2017 4 Smiling Faces, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp