Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser


Atlasprojektet Danmarks Guldsmede 
FOKUSART Nº 02                                            Maj 2015Hue-vandnymfe (Coenagrion armatum)


Vi ønsker i løbet af atlasprojektet at sætte fokus på udvalgte arter, som vi mener kan være oversete eller under spredning. Hue-vandnymfe (Coenagrion armatum) er et eksempel på en art, der formentlig er overset, da den har en meget tidlig og ganske kort flyvetid foruden den sjældent optræder i stort tal på en lokalitet og ikke så ofte søger ind på land, men mest af alt ses ude over vandet.

Hue-vandnymfe er en forårsart med en meget kort flyvetid. Den er fundet fra sidst i april til sidst i juni, men flyvetiden det enkelte år varer ofte kun to-tre uger, selvom der kan være nogen forskel mellem lokaliteter.

På europæisk plan er den i kraftig tilbagegang, og i flere lande anses den for stærkt truet eller uddød. Den har altid været regnet for en af vores meget sjældne guldsmede. Men ikke desto mindre er den de senere år blevet fundet/genfundet på flere lokaliteter herhjemme. Det er en af årsagerne til at vi gerne vil sætte fokus på arten ved at fremhæve de lokaliteter, hvor arten tidligere har været registreret. Vi håber derved at inspirere til at arten bliver eftersøgt på tidligere levesteder i håb om, at vi kan være så heldige, at den kan genfindes.

Hue-vandnymfe træffes på forskellige typer af lokaliteter, men det generelle mønster er, at den lever i rene, næringsrige småsøer og moser med mange forskellige vandplanter og en tæt bredvegetation af sumpplanter. Der skal være lavvandet og Hue-vandnymfe ynder at flyve mellem planterne ude over vandet så vegetationen må ikke være alt for tæt. Den kan være vær at lokalisere eftersom den i modsætning til flere af de andre Coenagrion-arter, ikke så ofte søger ind på land, men mest af alt ses ude over vandet, hvor den gerne flyve helt lavt over overfladen. Dens typiske levested er meget sårbart over for næringstofberigelse og efterfølgende tilgroning. Det er således blevet påvist, at mange af dens tidligere levesteder i udlandet er forsvundet netop på grund af tilgroning.

Herhjemme er der de seneste mange år kun fundet Hue-vandnymfe i seks forskellige hovedområder, hvilke er fremhævet med orange farve i lokalitetstabellen herunder. Flere at disse bestande synes store og forholdsvis udbredte på lokaliteterne. Derforuden præsenterer tabellen også en række lokaliteter, hvor bestande måske fortsat er at finde om end det er flere år siden de sidst er blevet registreret. Med tabellen ønsker vi at sætte fokus både på de helt gamle levesteder, men også lokaliteter med nyere fund, der ligger før atlasundersøgelsen.

Sidste år lykkedes det Henrik Dissing, at genfinde Hue-vandnymfe i Knudmose ved Herning, hvor den ikke havde været truffet siden 1942. Det vidner om, at det bestemt kan betale sig at eftersøge arten på dens gamle levesteder selvom der måske er gået mere end 72 år siden de seneste registreringer. I øvrigt arrangerer Erik Dylmer og Henrik Dissing en guldsmedetur til netop Knudmose den 29. maj i år for at eftersøge arten, men naturligvis også en lang række andre arter. Alle kan deltage og man kan læse mere om arrangementet: guldsmedeturOplysningerne i tabellen stammer overvejende fra Naturbasen, hvor der kan ses link til kort med lokaliteternes placering. Ønsker man således at forsøge at genfinde Hue-vandnymfe, er det blot at klikke her for at komme ind til en fundoversigt, der er organiseret efter lokaliteter. Man kan således hurtigt finde referencen og selve stedangivelsen på hver enkelt af de ældre fund om end som det fremgår af tabellen, så er der for nogle fund en vis usikkerhed omkring hvor helt præcist fundene er gjort.

Vi håber som sagt, at folk får lyst til at følge op på disse data. Det kan forhåbentlig være med til at belyse om arten er overset eller om lokaliteterne med aktuelle fund på www.fugleognatur.dk giver et korrekt billede af artens nuværende udbredelsen i Danmark.

Se gerne artsbeskrivelsen på www.fugleognatur.dk


De bedste hilsener

Kent Olsen, Nicholas Bell, Erik Dylmer og Thomas Eske Holm                                    

Copyright © 2015 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward