Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 8/2016

Ældrepolitisk konference i Vingsted d. 9. november 2016

Knap 250 har allerede tilmeldt sig, men der er stadig ledige pladser til konferencen!
DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til den årlige ældrepolitisk landsdækkende konference i Vingstedcentret ved Vejle. Konferencen sætter fokus på tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere, og har titlen: Er det helt skævt? Hovedoplæg bl.a. ved professor ved Roskilde Universitet Bent Greve og ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt Liisberg. Program kan læses
her.


DANSKE ÆLDRERÅDs TEMA - dage i foråret 2017 er planlagt til at blive afholdt i uge 8 og 9.
På TEMAdagene vil der samtidig være valg til DANSKE ÆLDRERÅDS bestyrelse. Temaet for dagene bliver: Tilsyn på ældreområdet. Program vil blive udsendt medio december.

DANSKE ÆLDRERÅDs Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2017.
Sæt x i kalenderen mandag d. 24. og tirsdag d. 25. april 2017.

Tag kampen op imod aldersdiskrimination!
Vi har netop markeret FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober. Denne gang med temaet ”Tag kampen op imod aldersdiskrimination”. Men det er ikke kun den 1. oktober, at vi skal tage kampen op. For der bliver aldersdiskrimineret i vores samfund året rundt. Læs indlæg af Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet i København og næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD.
her.


Forum for Underernæring inviterer til regionsmøde den 28. oktober 2016 med underernæring på dagsordenen.
Mange ældre har mistet appetitten, og har svært ved at få købt ind og laver ikke længere mad. Ensom­hed, fysisk svækkelse, sygehusindlæggelse, tygge- og synkeproblemer er blandt de vigtigste faktorer, som gør det svært at spise. Det betyder, at der blandt ældre er flere, som er undervægtige. Tal fra Socialstyrelsen viser, at knap halvdelen af ældre, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje, oplever uplanlagt vægt­tab. Der er potentiale i at forebygge, bekæm­pe og reducere underernæring hos patienter og ældre, der modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, både i forhold til den enkeltes mulighed for at kunne leve et godt og aktivt liv og i forhold til samfundsøkonomien. Se program og baggrundsmateriale
her.

Hvilke ældrepolitiske udfordringer, optager ældre-/seniorråd? I hvilket omfang har ældre-/seniorråd været inddraget i udmøntningen af Værdighedsmilliarden?
Notat udarbejdet på baggrund af DANSKE ÆLDRERÅDs formand Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard møder med 85 formænd og næstformænd for de kommunale ældre-/seniorråd. Læs notatet på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside,
her.

Demensvenlig kommune.
Byrådet i Middelfart har øremærket en halv million kroner til udvikling af projekt 'Demensvenlig Kommune'. Målet er i fællesskab at udvikle eksisterende og nye tilbud, så livet med demens bliver lettere for både for den demente selv og deres pårørende. "Projektet er tænkt som styrkelse af allerede kendte tilbud og måske også nye. Gode tanker. Nøgleord for Ældrerådet, i debatten om demens, er tryghed og værdighed - vel at mærke både for den demente og for eventuelle pårørende. Jeg tænker, at begrebet aflastning er værd at fokusere på i den forbindelse," siger det lokale ældreråds formand Flemming Enevoldsen. Læs hele indlægget
her.


Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker.
Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søde en ny pulje om indsats, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp. Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Ensomhed hænger sammen med lavere selvværd, utryghed og øget forekomst af hjertekarsygdomme, foruden Alzheimer og symptomer på depression. Vi ved også, at ensomhed hænger sammen med forhøjet dødelighed, flere besøg hos lægen og flere hospitalsindlæggelser”, siger Louise Scheel Thomasen, projektleder i Sundhedsstyrelsen. Læs hele indlægget
her.


Antallet af enlige ældre mænd er stærkt stigende.
Antallet af enlige, ældre mænd stiger kraftigt i disse år. Fra 1990 til 2016 er antallet af enlige mænd over 65 år steget med 41 procent, mens antallet af alle ældre kun er steget med 34 procent. Det viser ny Momentum-analyse. Det er en udfordring, fordi de enlige mænd har dårligere helbred end andre ældre. Læs analysen
her.


Tab af ægtefælle sender ældre ud i årelang krise
En ny rapport har undersøgt de sociale, helbredsmæssige og psykiske konsekvenser hos 62-82-årige, der mister deres ægtefælle. I rapporten har forskerne set på, hvad enkestanden over en periode på fem år betyder for indkomst, helbred, psykisk trivsel, funktionsniveau, ensomhed, boligskift og behov for hjælp og støtte. Og analyserne i rapporten peger på, at konsekvensen først og fremmest er psykisk mistrivsel. Ensomhed er en anden konsekvens af at blive efterladt, og den rammer især mændene. Næsten halvdelen af enkemændene i undersøgelsen oplever ’ofte’ eller ’af og til’ at være uønsket alene. Det samme er kun tilfældet for omkring fem procent af de gifte mænd. Læs hele rapporten
her.

Succesrige frikommuneforsøg bør føre til permanente regelændringer.
En ny evaluering af frikommuneforsøg tegner et meget positivt billede af effekten af forsøgene. KL glæder sig over evalueringen og opfordrer regeringen til at gennemføre permanente ændringer og forenklinger af en række regler på baggrund af forsøgene. Bedre ressourceudnyttelse og højere effektivitet, kvalitet og serviceniveau over for borgerne. Det er bare nogle af de positive ord, der knyttes på effekten af frikommuneforsøgene i den ny evaluering. Læs hele evalueringen her.
Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis. Se hvilke kommuner og løsninger
her.


Anbefalinger til styrket omsorgstandpleje for svage ældre.
”Stadig flere ældre bevarer deres egne naturlige tænder langt op i alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at omsorgs-tandplejen tilpasses til den fremtidige generation af ældre med egne naturlige tænder og med avancerede tandrestaureringer som for eksempel implantater”, siger Lene Vilstrup, afdelings-tandlæge i Sundhedsstyrelsen. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen kommer med en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at udnytte det eksisterende tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Læs rapporten
her. 

Ældres mentale sundhed
præsenteres på to konference som Sundhedsstyrelsen afholder hhv. d. 23. november i København (
her) og d. 24. januar 2017 i Århus (her). Her bringes forskere, kommunale praktikere og ældre sammen. Baggrunden for de to konferencer er resultater af en kortlægningen af ældres mentale sundhed i alle kommuner, som undersøges af Århus Universitet, og skrives ind i en rapport som fremlægges på konferencedagene.

Undersøgelse af rehabilitering I
Medarbejderne i ældreplejen har fået nye måder at arbejde på og et tættere samarbejde med de ældre borgere, efter de har indført rehabilitering. Det viser en undersøgelse, som KORA har foretaget i Middelfart og Svendborg Kommuner for Fremfærd Ældre. Læs rapporten ’Med hænderne i lommen – Borger og medarbejders samspil og samarbejde i rehabilitering’
her.

 
Undersøgelse af rehabilitering II
KORA har analyseret projekt Hjælp til Selvhjælp i Roskilde Kommune. Den viser, at ældre borgere, der modtager et særligt intensivt træningsforløb, bliver hurtigere selvhjulpne, end hvis de modtager traditionel hjemmepleje. Samtidig oplever de bedre livskvalitet. Se hele rapporten
her.

Plejehjemsbeboere har ret til håndkøbspiller i eget hjem.
Der skal ikke være frit lejde, men det er en god idé at give beboere på plejehjem piller uden at spørge læge. Som det er i øjeblikket kan ældre ikke få stillet svage smerter med almindelig håndkøbsmedicin, uden at deres praktiserende læge bliver spurgt først. Det er ulogisk og spild af både plejehjemspersonalets og lægernes tid, lyder det fra Lægeforeningen. Lederforum, der organiserer ledere på plejecentre og i hjemmeplejen, melder sig enig i den betragtning. Særligt fordi de ældre beboere har været vant til selv at administrere deres forbrug af medicin. Lægeforeningen lægger derfor op til at det bliver muligt at uddelegere opgaven, så dosere med svagt smertestillende medicin kan varetages af personale på plejehjem.Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere. 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp